1.182 αιτήσεις για 24 θέσεις στις Κοινωνικές δομές του Δήμου Σερρών

1.182 αιτήσεις για 24 θέσεις στις Κοινωνικές δομές του Δήμου Σερρών

Ολοκληρώθηκε η υποβολή των αιτήσεων για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας δύο ετών), συνολικά εικοσιτεσσάρων (24) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Σερρών» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων οι οποίες υποβλήθηκαν στο διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου 2012 έως 1 Οκτωβρίου 2012 έφτασαν στις 1.182 αιτήσεις τις οποίες υπέβαλαν 290 άτομα. Αναλυτικότερα οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ανά θέση αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΘΕΣΗ

1

ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικός

1

145

2

ΔΕ Υποστηρικτικό προσωπικό

3

162

3

ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

1

28

 

2. ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΘΕΣΗ

4

ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικός

1

144

5

ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό

3

103

6

ΔΕ Μαγείρων

2

12

7

ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

1

28

 

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΘΕΣΗ

8

ΠΕ Φαρμακοποιών

2

2

9

ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

1

29

 

4. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΑ ΘΕΣΗ

10

ΠΕ Γεωπονίας

1

5

11

ΥΕ Επιστάτης του αγροκτήματος

1

52

12

ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

1

29

 

5. ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΡΟΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΘΕΣΗ

13

ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικός

1

145

14

ΔΕ Διοικητικός

2

168

15

ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

1

29

 

6. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΘΕΣΗ

16

ΠΕ Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών σπουδών

2

100

Άμεσα αναμένεται να κληθούν οι ωφελούμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία της συνέντευξης. Η συνέντευξη έχει ως στόχο να επιλέξει μόνο τα στελέχη που θα έχουν την ευθύνη τομέων λειτουργίας των κοινωνικών δομών και δεν θα αφορά το σύνολο των ατόμων που θα προσληφθούν στις κοινωνικές δομές αλλά μόνο τις θέσεις με Κωδικό Θέσης  1, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, και 16 (συνολικά 13 στελέχη). Για τα υπόλοιπα στελέχη η συνέντευξη θα πιστοποιεί απλώς  την αρτιμέλεια και τη νοητική κατάσταση του ωφελουμένου προκειμένου να ανταποκριθεί στη θέση που επέλεξε. Η φυσική και νοητική κατάσταση του ωφελουμένου θα πρέπει να είναι ανάλογη με τη θέση που επέλεξε.

Advertisements