1000 ευρώ πρόστιμο στα Lidl Σερρών μετά από καταγγελία

1000 ευρώ πρόστιμο στα Lidl Σερρών μετά από καταγγελία

Με την µε αριθ. πρωτ. 127153/1104/19-3-2018 απόφαση της ∆/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Σερρών επιβλήθηκε στην εταιρεία µε την επωνυµία «Lidl Hellas & Sia O.E.», χονδρικό & λιανικό εµπόριο – εισαγωγή – εξαγωγή & διανοµή ειδών διατροφής & οικιακής χρήσης διοικητικό πρόστιµο ύψους χιλίων ευρώ (€1.000), διότι σε συνέχεια της δειγµατοληψίας που πραγµατοποιήθηκε από την Υπηρεσία (κατόπιν καταγγελίας) στις 1/9/2017 σε υποκατάστηµα της εταιρείας στο 2ο χλµ. Σερρών – Θεσσαλονίκης, το προϊόν «W5 λευκαντικό µε βάση το οξυγόνο» χαρακτηρίστηκε από την αρµόδια χηµική Υπηρεσία που το εξέτασε «ΚΑΝΟΝΙΚΟ» ως προς τη δηλωθείσα σύνθεση, «ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ» ως προς τις ενδείξεις της συσκευασίας διότι δεν φέρει την ένδειξη «ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΑ»

Οµοίως χαρακτηρίστηκε και το προϊόν «W5 λευκαντικό µε βάση το οξυγόνο» που προσκοµίστηκε ως δείγµα καταγγελίας.

Τα παραπάνω αποτελούν παράβαση του άρθρου 84 παρ. 2 εδ. στ. της υπ΄αριθ. Υ.Α. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/31-7-2014) η οποία ήταν σε ισχύ κατά τον κρίσιµο χρόνο τέλεσης της παράβασης.

Σύµφωνα µε το άρθρο 84 παρ. 5α εδ. για έλλειψη ενδείξεων, τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα, της φράσης «Μακριά από παιδιά» επιβάλλεται πέραν τυχόν άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από ειδικότερες διατάξεις διοικητικό πρόστιµο χιλίων ευρώ (€ 1.000) ανά κωδικό προϊόντος.