ΑΝΕΣΕΡ: 56 επενδυτικές προτάσεις στο τοπικό LEADER

ΑΝΕΣΕΡ: 56 επενδυτικές προτάσεις στο τοπικό LEADER

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε., σας ενημερώνει ότι μέχρι την 17η Σεπτεμβρίου 2012, καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στα πλαίσια της 2ης πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού προγράμματος LEADER που υλοποιείται στα πλαίσια του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 υποβλήθηκαν συνολικά 56 επενδυτικές προτάσεις.

Οι επενδυτικές αυτές προτάσεις κατηγοριοποιούνται όσον αφορά τα υπομέτρα του Τοπικού Προγράμματος ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

L123 – «Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων»

18

L312 – «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων»

7

L313 – «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»

6

L321 – «Βασικές υποδομές για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό»

21

L322 – «Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών»

1

L323 – «Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς»

3

Από τα ανωτέρω  επενδυτικά σχέδια τα 27 αφορούν ιδιωτικές επενδύσεις των οποίων το κόστος εκτιμάται σε 4.800.000 € περίπου και τα 29 αφορούν παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα των οποίων το κόστος εκτιμάται σε 3.900.000 € .

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός των υποβληθεισών προτάσεων θα εκτιμηθεί επακριβώς μετά την αποσφράγιση των φακέλων υποψηφιότητας.