93 θέσεις 5μηνης απασχόλησης στον Δήμο Σερρών

Εργασία στα 5μηνα
Εργασία στα 5μηνα

Εκδόθηκε η Δημόσια Πρόσκληση Νο 5/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ194691Ω2-ΟΒΩ) που αφορά την πρόσληψη προσωπικού για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών σε δήμους και περιφέρειες της χώρας, διαφόρων ειδικοτήτων ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ. Για το Δήμο Σερρών έχουν εγκριθεί  93 θέσεις.

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά στις 13-11-2013 και λήγει στις 20-11-2013 και ώρα 12η μεσημβρινή και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των Κ.Ε.Π., στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού,www.oaed.gr, όπου εκδόθηκε η Δημόσια Πρόσκληση.