Ανακοινώθηκαν οι δικαιούχοι του Επισιτιστικού Προγράμματος

Ανακοινώθηκαν οι δικαιούχοι του Επισιτιστικού Προγράμματος

H Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας  και Υγείας  του Δήμου Σερρών  και  η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σερρών που συμμετέχουν  στην Κοινωνική Σύμπραξη της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακoύ Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)  ανακοινώνουν ότι οι  ωφελούμενοι του προγράμματος  μπορούν να ενημερώνονται  για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησής τους :

1. Ηλεκτρονικά από το ΗΔΙΚΑ ΑΕ. (www.idika.org.gr/teba)  με τους κωδικούς TAXIS ή από το SITE του Δήμου Σερρών (www.serres.gr), με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης, από το σχετικό  πίνακα που έχει αναρτηθεί.

2. Από τον κατάλογο που είναι αναρτημένος στην είσοδο της Πρώην Νομαρχίας, αφορά μόνο τους δημότες Σερρών  και περιλαμβάνει όχι τα ονόματα αλλά μόνο τον αριθμό  πρωτοκόλλου της αίτησης, που υπέβαλε ο ενδιαφερόμενος   με την ένδειξη « εγκεκριμένη – απορριφθείσα ».

3. Από το  Γραφείο 120 της πρώην Νομαρχίας της  Διεύθυνσης  Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας & Πολιτισμού, του Δήμου Σερρών από 8πμ – 2μμ.

4. Από τον 3ο  όροφο της ΚΕΔΗΣ Σερρών, στο γραφείο  των Κοινωνικών Λειτουργών. Επίσης στο ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ του Λευκώνα, του Μητρουσίου και  του Σκουτάρεως.

  • ΠΡΟΣΟΧΗ!….Επειδή τα προσωπικά δεδομένα των δικαιούχων δεν είναι δημοσιοποιήσιμα και ο κάθε Δήμος έχει τις καταστάσεις των δικαιούχων της περιοχής του σε κωδικούς, καλό είναι οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στους Δήμους και τις υπηρεσίες που υπέβαλαν την αρχική αίτησή τους.

Τρόπος Υποβολής Ενστάσεων:

Οι ενστάσεις   υποβάλλονται έντυπα ενώπιον των πιστοποιημένων χρηστών φέρουν πρωτότυπη υπογραφή του ενιστάμενου και θα συνοδεύονται από απλά φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, που αποδεικνύουν τους λόγους του οποίους επικαλείται. Η ένσταση δύναται να υποβληθεί εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της δημόσιας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Η υποβολή των ενστάσεων  από τους δυνητικά ωφελούμενους, του Δήμου Σερρών, των οποίων οι αιτήσεις έχουν απορριφθεί, εν όλω ή εν μέρει στο πρόγραμμα Επισιτιστικής  και Βασικής Συνδρομής,  θα γίνεται από  Παρασκευή  16 Οκτωβρίου έως  την Πέμπτη  22 Οκτωβρίου  2015,  από 8πμ-2μμ στο Γραφείο 120, της πρώην Νομαρχίας και τον 3ο  όροφο της ΚΕΔΗΣ Σερρών, στο γραφείο  των Κοινωνικών Λειτουργών. Επίσης στο ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ του Λευκώνα, του Μητρουσίου και  του Σκουτάρεως.

Τα  σημεία πληροφόρησης  και υποβολής ενστάσεων των δημοτών είναι τα παρακάτω:

          ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

  • Δ/νση: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, Κων. Καραμανλή  36, Γραφείο 120.
  • Πληροφορίες: 2321350571 – 23213 50349 – 23213 50375
  • Δικτυακός τόπος www.serres.gr/ & www.pkm.gov.gr/

         ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ( Κ.Ε.ΔΗ.Σ.)

ΛΕΥΚΩΝΑΣ ΣΕΡΡΩΝ: 2321352717 emnlemnl@yahoo.com

ΜΗΤΡΟΥΣΗ ΣΕΡΡΩΝ: 2321089000 zoimouts@hotmail.com

ΣΚΟΥΤΑΡΙ ΣΕΡΡΩΝ:2321350904 – 2321099199 K.merimnaskoytari@hotmail.com

Μετά το πέρας των ενστάσεων  η ΠΕ   Σερρών, ως Επικεφαλής Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης  θα αποστείλει τις ενστάσεις    στην Επιτροπή των ενστάσεων, που συγκροτείται  από στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ  ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ. Η Επιτροπή των Ενστάσεων αποφαίνεται επί των ενστάσεων κάθε Περιφερειακής Ενότητας  εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών (30) από την αποστολή στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού.

Τρόπος Υποβολής Ενστάσεων:

Οι ενστάσεις  υποβάλλονται έντυπα ενώπιον των πιστοποιημένων χρηστών και θα πρέπει να  φέρουν πρωτότυπη υπογραφή του ενιστάμενου και να συνοδεύονται από απλά φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, που αποδεικνύουν τους λόγους τους οποίους επικαλείται. Μπορούν να υποβάλλονται από  την Παρασκευή  16 Οκτωβρίου έως  την Πέμπτη  22 Οκτωβρίου  2015