Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των 7 Διευθυντών και 33 Προϊσταμένων στο Δήμο Σερρών

Δημαρχείο ΣερρώνΜε την υπογραφή του δημάρχου Σερρών αναρτήθηκαν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ τα ονόματα των προϊσταμένων των Δ/νσεων (7) και τα ονόματα των προϊσταμένων των τμημάτων (33) των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Σερρών. Η επιλογή έγινε με βάσει τα κριτήρια που ορίζει ο Ν. 3839/2010 και οι υπάλληλοι θα λαμβάνουν το επιπλέον επίδομα θέσης ευθύνης, που για μεν τους προϊσταμένους των ∆/νσεων ανέρχεται στα 400€ το μήνα στους δε Προϊσταμένους τμημάτων 250€ το μήνα.
Οι προϊσταµένοι των ∆/νσεων, που προβλέπονται στον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Σερρών, ορίστηκαν οι:
1. στη ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών τον Μαυροµάτη Ιπποκράτη του Εµµανουήλ, µε βαθµό Β΄, του κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού,
2. στην ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών τον Μυγδάλη Γεώργιο του Βασιλείου, µε βαθµό Β΄, του κλάδου ΤΕ1 ∆ιοικητικού,
3. στην ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών τον Πάλλα Χρήστο του Γεωργίου, µε βαθµό Β΄, του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων,
4. στην ∆/νση Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονοµίας τον Σουλιώτη Μιχαήλ του ∆ηµητρίου, µε βαθµό Γ΄ του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων. Ο εν λόγω υπάλληλος µε την τοποθέτησή του κατατάσσεται από τον βαθµό Γ΄ στον Β΄ βαθµό.
 5. στην ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας και Πολιτισµού τη Μυλωνά ∆ήµητρα του Αναστασίου, µε βαθµό Β΄ του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού
6. στην ∆/νση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) τον Γιαννάκη Γεώργιο του Ηρακλή, µε βαθµό Β΄ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής (Επιστήµης των Υπολογιστών),
7. στην ∆/νση Καθαριότητας τον ∆ασκαλόπουλο Πέτρο του Γρηγορίου, µε βαθµό Β΄, του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων.
 
Οι προϊσταµένοι των Τµηµάτων και αυτοτελών Τµηµάτων, που προβλέπονται στον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Σερρών, µε τη διαδικασία και τα κριτήρια του Ν. 3839/2010, ορίστηκαν οι:
1. του Τµήµατος ∆ιοικητικών ∆ιαδικασιών η Γαϊταντζή Θεοδοσία του Αγγελάκη, µε βαθµό ∆΄ του κλάδου ΠΕ ∆/κού-Οικ/κού,
2. του Τµήµατος Προσωπικού Ο Αλεξούδης Εµµανουήλ του Πέτρου, µε βαθµό Β΄ του κλάδου ∆Ε ∆/κών Γραµµατέων,
3. του Τµήµατος Υποστήριξης Πολιτικών και Συλλογικών Οργάνων η Παγκάλου Γαρυφαλλιά
του Γεωργίου, µε βαθµό Β΄ του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού,
4. του Τµήµατος ∆ηµοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου η Μουτάκα Σοφία του ∆ηµητρίου, µε βαθµό Γ΄ του κλάδου ∆Ε Προσωπικού Χειριστών Η/Υ,
5. του Τµήµατος Πρωτοκόλλου, ∆ιεκπεραίωσης και Αρχείου η Λαζαρίδου Σταυρούλα του
Μιχαήλ, µε βαθµό Β΄ του κλάδου ∆Ε ∆/κών Γραµµατέων,
6. του Τµήµατος Λογιστηρίου η Τζελέπη Μαρία του Νικολάου, µε βαθµό ∆΄ του κλάδου ΠΕ
∆/κού-Οικ/κού,
7. του Τµήµατος Ειδικής Ταµιακής Υπηρεσίας ο Θεοδωρίδης Θεόφιλος του Παύλου, µε βαθµό Γ΄ του κλάδου ∆Ε ∆/κών Γραµµατέων,
8. του Τµήµατος Προσόδων και ∆ηµόσιας Περιουσίας η Κελεφού Αµαλία του Κων/νου, µε
βαθµό Γ΄ του κλάδου ∆Ε Προσωπικού Χειριστών Η/Υ,
9. του Τµήµατος Προµηθειών ο Πάππος Χρήστος του Ευσταθίου, µε βαθµό Β΄ του κλάδου
ΤΕ17 ∆/κών-Λογιστικών,
10.του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Αποθηκών ο Παζάρσκης Μιχαήλ του ∆ηµητρίου, µε βαθµό ∆΄
του κλάδου ΠΕ ∆/κού-Οικ/κού,
11. του Τµήµατος ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων η Τσολάκη Αλεξάνδρα του Κων/νου, µε βαθµό ∆΄ του κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού,
12. του Τµήµατος οικοδοµικών έργων, έργων οδοποιϊας, υδραυλικών έργων και
υπηρεσιών η Μαρινάκη Αικατερίνη του Εµµανουήλ, µε βαθµό ∆΄ του κλάδου ΠΕ Πολιτικών
Μηχανικών,
13. του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών έργων και ενεργειακών εφαρµογών και
υπηρεσιών η Τζίνη Κυριακή του ∆ηµητρίου, µε βαθµό Β΄ του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων
Μηχανολόγων,
14. του Τµήµατος Πρασίνου η Σιτζίµη Μαρία του Κων/νου, µε βαθµό ∆΄ του κλάδου ΠΕ
Γεωπόνων,
15. του Τµήµατος κυκλοφοριακού σχεδιασµού & Συγκοινωνίας η Μαδεµλή Ελένη του
Αθανασίου, µε βαθµό ∆΄ του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,
16. του Τµήµατος Περιβάλλοντος η Τερµεντζίδου Μαρία του Χρήστου, µε βαθµό ∆΄ του κλάδου ΠΕ Περιβαλλοντολόγων,
17. του Τµήµατος ∆ιαχείρισης ακίνητης περιουσίας η Τσανίδου Μαρία του Πασχάλη, µε βαθµό ∆΄ του κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών,
18. του Τµήµατος Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Παραγωγής και Αλιείας η Γαβρά Αντιγόνη
του Ιωάννη, µε βαθµό ∆΄, του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων,
19. του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων η
Μπαρµπουτίδου Αικατερίνη του Ιωάννη, µε βαθµό ∆΄ του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,
20. του Τµήµατος Τουρισµού η Αλεξάκη – Γαλάνη Χρυσούλα του Γεωργίου, µε βαθµό Β΄ του κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών – Γραµµατέων,
21. του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικών & Προγραµµάτων ο Μαλαµατάκης Βασίλειος του
Εµµανουήλ µε βαθµό Γ΄ του κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών – Γραµµατέων,
22. του Τµήµατος ∆ηµόσιας Υγείας ο Σύρογλου Σεραφείµ του Χαραλάµπους, µε βαθµό Γ΄ του κλάδου ΤΕ Επισκεπτών Υγείας,
23. του Τµήµατος Παιδείας η Γαλάνη ∆έσποινα του Παύλου, µε βαθµό Γ΄ του κλάδου ∆Ε
∆ιοικητικών – Γραµµατέων,
24. του Τµήµατος ∆ια Βίου Μάθησης η Καλίγκα Μαρία του Κων/νου, µε βαθµό Β΄ του κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού – Λογιστικού,
25. του Τµήµατος Πολιτισµού-Αθλητισµού-Νέας Γενιάς η Γκότση Ελένη του Αθανασίου, µε
βαθµό Β΄ του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού,
26. του Τµήµατος Αποκοµιδής Απορριµµάτων & Ανακύκλωσης ο Πάσιος Ιωάννης του
Αναστασίου, µε βαθµό Γ΄ του κλάδου ∆Ε1 ∆ιοικητικών,
27. του Τµήµατος Καθαριότητας Κοινοχρήστων χώρων & Ειδικών Συνεργείων ο
Αερόπουλος Ανάργυρος του Φραγκιά, µε βαθµό Β΄ του κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων,
28. του Τµήµατος Συντήρησης και Κίνησης Οχηµάτων ο Λεµονής Ιορδάνης του Ευστρατίου,
µε βαθµό Β΄ του κλάδο ΤΕ4 Τεχνολόγων Μηχανολόγων,
29. του Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πολιτών η Πορτοκαλίδου Μαρία του Αποστόλου, µε βαθµό Β΄ του κλάδου ΤΕ17 ∆ιοικητικών-Λογιστικών,
30. του Τµήµατος Εσωτερικής Ανταπόκρισης ΚΕΠ η Νούνη Βασιλική του Γεωργίου, µε βαθµό Γ΄ του κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού,
31. του Αυτοτελούς Τµήµατος Μηχανογράφησης, Τεχνολογιών, Πληροφορικής &
Επικοινωνιών η Μέλλιου Παναγιώτα του ∆ηµητρίου, µε βαθµό Γ΄ του κλάδου ΤΕ Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας,
32. του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης Ποιότητας και
Αποδοτικότητας η Κοκκινίδου Αθηνά του Θεόδωρου, µε βαθµό ∆΄ του κλάδου ΠΕ Χηµικών
Μηχανικών,
33. του Αυτοτελούς Τµήµατος Πολεοδοµίας ο Πολυράβας Γεώργιος του Αναστασίου, µε βαθµό Γ΄ του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων,
Οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν βαθµό ∆΄ µε την τοποθέτησή τους κατατάσσονται στον Γ΄
βαθµό.
Β. Χορηγούµε στους ανωτέρω για το χρονικό διάστηµα που θα ασκούν τα καθήκοντα των
προϊσταµένων, επίδοµα θέσης ευθύνης.
Η εκ της ως άνω αιτίας προκαλούµενη δαπάνη θα επιβαρύνει τις εκάστοτε πιστώσεις των
ετησίων προϋπολογισµών του ∆ήµου.
Γ. Αναθέτουµε στους υπαλλήλους που προαναφέρθηκαν τα καθήκοντα που προβλέπονται για κάθε αντίστοιχη θέση από το νέο Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Σερρών.
∆. Οι ανωτέρω Προϊστάµενοι υπηρετούν µέχρι την επιλογή των προϊσταµένων από τα οικεία υπηρεσιακά συµβούλια µε τις διατάξεις των άρθρων 85 και 86 του Υ.Κ., όπως
αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο πρώτο του Ν.3839/2010 και του άρθρου 10 του Ν.4024/2011.