Αναβολή τριών ημερών στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών

Συνεταιριστική Τράπεζα ΣερρώνΜε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  την Παρασκευή 22/11/2013 (τελευταία ημέρα αύξησης του μετοχικού Κεφαλαίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών)  αναβάλλει για τρεις εργάσιμες ημέρες την αυξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Αναλυτικά στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι αναβάλλει τη δημόσια προσφορά του συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ» κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παρ.2 περ (δ) του ν. 3401/2005 έως ότου εγκριθεί το Συμπλήρωμα του από 1/11/2013 εγκεκριμένου
Ενημερωτικού Δελτίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν 3401/2005 και
σε κάθε περίπτωση, για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ήμερων.

σ.σ. το άρθρο 21 παρ.2 περ(δ) του ν. 3401/2005 που επικαλείται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφέρει ότι:  2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όταν έχει υποβληθεί αίτηση για την έγκριση ενημερωτικού δελτίου, μπορεί να: αναβάλλει μία δημόσια προσφορά ή εισαγωγή για  διαπραγμάτευση για μέγιστο διάστημα δέκα διαδοχικών εργάσιμων ημερών κάθε φορά που έχει βάσιμες υπόνοιες να θεωρεί ότι παραβιάστηκαν οι διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

Το άρθρο 16 του ν.3401/2005 αναφέρει ότι:

Συμπληρώματα του ενημερωτικού δελτίου

1. Κάθε νέο σημαντικό στοιχείο, ουσιώδης ανακρίβεια ή ουσιώδες σφάλμα σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο, που μπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση των κινητών αξιών και ανακύπτει ή διαπιστώνεται κατά το χρόνο που μεσολαβεί από την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου έως τη λήξη της δημόσιας προσφοράς ή την έναρξη της διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά αναφέρεται σε συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου.

2. Το συμπλήρωμα εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 13 το αργότερο εντός επτά εργάσιμων ημερών από την υποβολή του για έγκριση και δημοσιεύεται με τα μέσα δημοσίευσης του αρχικού ενημερωτικού δελτίου.

Εφόσον απαιτείται, το περιληπτικό σημείωμα και οι τυχόν μεταφράσεις του συμπληρώνονται αντίστοιχα με τις νέες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο συμπλήρωμα.

3. Επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να αγοράσουν τις κινητές αξίες ή έχουν εγγραφεί για την αγορά κινητών αξιών πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, μπορούν να υπαναχωρήσουν από την αγορά ή την εγγραφή το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος.

Προφανώς θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (το πολύ σε τρεις εργάσιμες ημέρες, δηλαδή το απόγευμα της Τρίτης 26/11) όπου θα κρίνεται η ολοκλήρωση ή οχι των διαδικασιών της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών.