Άνοιξε το κολυμβητήριο αλλά…

Άνοιξε το κολυμβητήριο αλλά…

Καλείται ο Γ.Δεσποτίδης εντός οχτώ μηνών, να λύσει τα προβλήματα δεκαετιών που του κληροδότησε η παλιά διοίκηση του ΟΠΑΚΠΑ  

Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι αρμοδιότητες του Αντιπεριφερειάρχη Παναγιώτη Σπυρόπουλου την Δευτέρα 17/9, και αμέσως (13.30 το μεσημέρι) αυτός υπέγραψε την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου (η οποία περίμενε από τις 9/9 την υπογραφή του Αντιπεριφερειάρχη), η οποία έκανε μερικώς δεκτή την αίτηση θεραπείας που κατέθεσε στις 30/8 η διοίκηση του ΟΠΑΚΠΑ (πρόεδρος Χατζημαργαρίτης)


Συγκεκριμένα χορηγεί προσωρινή άδεια λειτουργίας διάρκειας 8 μηνών στο Κλειστό Κολυμβητήριο Σερρών, δηλαδή μέχρι 9/5/2020.

Στο διάστημα αυτό θα πρέπει η νέα διοίκηση του Κολυμβητηρίου (ΟΠΑΚΠΑ με πρόεδρο πλέον τον κ.Δεσποτίδη της Δημοτικής Αρχής Αλέξανδρου Χρυσάφη. Ορίζεται στο Δημοτικό συμβούλιο της 18/9) να προβεί στην αποκατάσταση των 25 ατελειών που επισημαίνονται στην αρχική έκθεση της επιτροπής Ελέγχου προκειμένου αυτό να συνεχίσει να λειτουργεί!

Συγκεκριμένα η απόφαση επαναλειτουργίας του κολυμβητηρίου αναφέρει:

Επειδή με το υπ’αριθμ. 4/2019 από 9-9-2019 Πρακτικό Ελέγχου της Επιτροπής του άρθρου 56Γ του Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και προστέθηκε με το άρθρο 6 του Ν.4479/2017, εισηγείται αιτιολογημένα την επαναλειτουργία και τη χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, ήτοι μέχρι 9/5/2020, για την αθλητική εγκατάσταση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Σερρών, μέχρις ότου αποκατασταθούν από τη διοίκηση οι τεχνικές ατέλειες και ελλείψεις της αθλητικής εγκατάστασης, όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθμ. πρωτ. 2614/13-8-2019 Απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών (Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας). Επειδή ορίζεται από την Επιτροπή ως ημερομηνία επανελέγχου της αθλητικής εγκατάστασης, η Παρασκευή 8/5/2020, σε εφαρμογή της παραγρ. 2δ του άρθρου 6 του Ν.4479/2017.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την επαναλειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Σερρών και τη χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας στον προαναφερόμενο αθλητικό χώρο, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, ήτοι μέχρι 9/5/2020, για να αποκατασταθούν από τη διοίκηση οι τεχνικές ατέλειες και ελλείψεις της αθλητικής εγκατάστασης.

 Ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός καθήμενων στις κερκίδες φιλάθλων/θεατών, 450 (τετρακόσιοι πενήντα).

Την λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Σερρών από τον ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανόνες που αφορούν τις δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές και ταυτόχρονα τηρώντας όλους τους απαιτούμενους κανόνες για την ασφάλεια αθλητών, θεατών, προπονητών και λοιπού προσωπικού της εν λόγω αθλητικής εγκατάστασης.

 Δει δει χρημάτων

Καλείται τώρα η νέα δημοτική Αρχή του Αλέξανδρου Χρυσάφη, να βρει τα απαραίτητα χρήματα και να αποκαταστήσει τις φθορές που υπέστη το κτίριο του Κλειστού Κολυμβητηρίου σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 10 χρόνων, έτσι ώστε αυτό να μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί μετά από οχτώ μήνες που λήγει η παράταση της άδειας λειτουργίας.

Το κόστος αυτό αναμένεται να είναι σημαντικό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προσδιοριστεί από τις Τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου.

Η νέα διοίκηση του ΟΠΑΚΠΑ με Πρόεδρο τον Γιάννη Δεσποτίδη, καλείται να καλύψει το χαμένο χρόνο που κληρονόμησε από την προηγούμενη διοίκηση, η οποία προσπάθησε να χρονοτριβήσει (το πρόβλημα ήταν γνωστό από τον περασμένο Απρίλιο σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Μωϋσιάδη που είχε ενημερώσει την διοίκηση του Κολυμβητηρίου για το πόρισμα της Επιτροπής Ελέγχου και είχε δώσει το χρονικό περιθώριο να διορθωθούν οι παρατηρήσεις της επιτροπής), ορίζοντας εξωτερικό συνεργάτη για να κάνει τη δική του μελέτη και να αντικρούσουν αυτή της επιτροπής ελέγχου και όχι στην εξεύρεση ουσιαστικής λύσης των προβλημάτων που επισημαίνει η επιτροπή.