Αντιδράσεις για την κατάργηση 2 διευθύνσεων απο τις 4 που λειτουργούν στην Π.Ε. Σερρών

Αντιδράσεις για την κατάργηση 2 διευθύνσεων απο τις 4 που λειτουργούν στην Π.Ε. Σερρών

Αντιδράσεις προκαλεί το νέο οργανόγραμμα που προωθεί η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στο νέο οργανόγραμμα προβλέπεται μείωση στις Διευθύνσεις των περιφερειακών ενοτήτων (από 4 σε 2 στις Σέρρες) με τους εργαζόμενους να αντιδρούν έντονα στην πρόθεση αυτή.

Ο αντιπεριφερειάρχης Σερρών Γιάννης Μωυσιαδης τόνισε πως αν γίνει αυτό θα δημιουργηθούν γραφειοκρατικά προβλήματα.

Ενώ αντίδραση προκλήθηκε και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, καθώς η Ν.Ε. Σερρών του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ζητά την απόσυρση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας για τους παρακάτω λόγους:

  1. Ο προτεινόμενος Οργανισμός δεν συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση στην οποία να αναφέρεται ο σκοπός αλλαγής του ΟΕΥ, τα προσδοκώμενα, υπηρεσιακά, τεχνικά και οικονομικά οφέλη της αλλαγής.
  2. Ο προτεινόμενος οργανισμός της Περιφέρειας χαρακτηρίζεται από μεγάλο συγκεντρωτισμό εξουσιών και αρμοδιοτήτων στο κέντρο (Θεσσαλονίκη) ειδικά μέσω της προτεινόμενης κατάργησης των Δ/νσεων Διοικητικού & Οικονομικού και της Δ/νσης Τεχνικών Έργων που διαχειρίζονται και υλοποιούν έργα και προμήθειες σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.
  3. Με τη κατάργηση της Δ.Τ.Ε. των Π.Ε. χάνεται η ευελιξία για την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων καθώς θα χρειάζεται μια χρονοβόρα διαδικασία διεκπεραίωσης των τακτικών και ιδίως των έκτακτων υποθέσεων δημιουργώντας τη “γνωστή κακή εικόνα ενός υδροκέφαλου, αργού και μη αποτελεσματικού κράτους” με αποδέκτη φυσικά των έντονων παραπόνων των πολιτών ή άλλων υπηρεσιών, τις υπηρεσίες των ΠΕ. Χαρακτηριστικό απτό παράδειγμα είναι η ανάθεση της συντήρησης και επισκευής του οδικού φωτισμού και των φωτεινών σηματοδοτών των οδικών δικτύων των ΠΕ στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα, τουλάχιστον για την ΠΕ Σερρών, την αύξηση των προβλημάτων μη λειτουργίας φωτισμού και σηματοδοτών λόγω χρονοβόρας διαδικασίας αποκατάστασης των βλαβών. Φυσικά δέκτης όλων των παραπόνων και των αιτήσεων των πολιτών καθώς και της Αστυνομίας εξακολουθεί να είναι η ΔΤΕ της ΠΕ Σερρών.
  4. Η συσσώρευση αρμοδιοτήτων σε κεντρικές υπηρεσίες τις καθιστά μη αποτελεσματικές και μη αποδοτικές διότι δεν θα έχουν γνώση και άμεση πληροφόρηση των αναγκών, των προβλημάτων και των ιδιαίτερων συνθηκών της κάθε ΠΕ. Η αστοχία στα τεχνικά έργα σε συνδυασμό με τη μη εμπεριστατωμένη τεχνικοοικονομική προσέγγιση οδηγεί σε σπατάλες πόρων, κοινωνικά προβλήματα, περιβαλλοντικά προβλήματα κτλ. καθώς στα έργα υποδομής στηρίζεται το σύνολο των δραστηριοτήτων σε μια ανεπτυγμένη οικονομία. Θυμίζουμε πως οι Τεχνικές Υπηρεσίες αντιμετωπίζουν εξειδικευμένες εργασίες-παροχή υπηρεσιών που απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις και εμπειρία.

Η προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίστηκε η σύσταση του ΟΕΥ της ΠΚΜ και ειδικά στη δημιουργία των δύο τμημάτων των Τεχνικών Υπηρεσιών των ΠΕ απεικονίζεται στις επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση στη λήψη αποφάσεων και εκτεταμένη αλληλογραφία με ότι αυτό συνεπάγεται (κόστος και χαμένος χρόνος).

                Ο Νομός (ΠΕ)  Σερρών είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση και δεύτερος μεγαλύτερος σε πληθυσμό νομός της Κεντρικής Μακεδονίας, έχει ένα εκτεταμένο οδικό δίκτυο περίπου 1000 χιλιομέτρων για το οποίο απαιτείται εποπτεία, συντήρηση, επισκευή –ακόμα και έγκριση αδειών διέλευσης μέσω αυτού, έχει μεγάλης έκτασης και σημασίας εγγειοβελτιωτικά έργα, με μια λεκάνη που σχηματίζουν οι ποταμοί Στρυμόνας και Αγγίτης, πάνω από 200 χιλιόμετρα αναχώματος, τη λίμνη Κερκίνη με το αντίστοιχο φράγμα, υδροληψίες από τις οποίες τροφοδοτούνται ένας ΓΟΕΒ και έντεκα ΤΟΕΒ της πεδιάδος Σερρών με συνολική αρδεύσιμη έκταση 700.000 στρεμμάτων.

Για τους παραπάνω λόγους, καταλήγει ο Πρόεδρος της ΝΕ Σερρών του ΤΕΕ/ΤΚΜ Αναγνώστης Ι.Καφεστίδης, «επιβάλλεται η περαιτέρω διεύρυνση και ενίσχυση  των δομών δημιουργώντας νέα τμήματα και αξιοποιώντας το άριστο τεχνικό δυναμικό της Περιφερειακής Ενότητας».