Με απευθείας ανάθεση η μελέτη για τον ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών – οριακή πλειοψηφία (4-3) στην Οικονομική Επιτροπή

wpid-χυτα-σερρων.jpgΗ Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών συνεδρίασε την περασμένη Πέμπτη 5-9-2013 και με οριακή πλειοψηφία 4-3 ενέκρινε την απευθείας ανάθεση της µελέτης µε τίτλο «Οριστική Μελέτη –Τεύχη ∆ηµοπράτησης του έργου Αποκατάσταση ΧΥΤΑ ∆ήµου Σερρών», σύµφωνα µε το άρθρο 209 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 Κ.∆.Κ. και αναθέτει αυτή στην εταιρεία ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ «ENVIC ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (δ.τ. ENVIC Ε.Π.Ε) .- ΜΠΟΥΡΚΑΣ ∆ΑΜΙΑΝΟΣ» , µε νόµιµο εκπρόσωπο της σύµπραξης τον κ. Μπούρκα ∆αµιάνο µε έδρα την Κάντζα Αττικής, Γαληνού 1, Τ.Κ. 15344, τηλ.2106095135 την διάθεση της πίστωσης ποσού 33.396,06 € (συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ)

Το σχέδιο σύµβασης της µελέτης, η οποία θα εκπονηθεί σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χασαπίδης Κων/νος επισήµανε για την άµεση ενεργοποίηση της παρούσης απόφασης για τον λόγο ότι επειδή δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια και να µην επιβαρυνθεί ο ∆ήµος Σερρών µε υπέρογκα χρηµατικά πρόστιµα. Ακόµη όπως ο Αντιδήµαρχος Καθαριότητας διεκδικήσει την δαπάνη µέσω χρηµατοδότησης ( από ειδικό πρόγραµµα), ώστε να µην επιβαρυνθεί την χρηµατική δαπάνη ο ∆ήµος Σερρών.

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Γκότσης Ηλίας, Νιζάµης ∆ηµήτριος και Ιντος ∆ηµήτριος µειοψήφησαν στο εν λόγω θέµα και δεν εγκρίνουν την απευθείας ανάθεση εκπόνησης της σχετικής µελέτης υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να ανατεθεί η εκπόνηση της µελέτης «Οριστική Μελέτη –Τεύχη ∆ηµοπράτησης του έργου Αποκατάσταση ΧΥΤΑ ∆ήµου Σερρών» µε διαγωνισµό έστω και µε πρόχειρο, για το συµφέρον του ∆ήµου µας.

ΤΑ ΜΕΛΗ της Επιτροπής

  •  1) Γκότσης Ηλίας
  •  2) Αρναούτογλου Φωτεινή
  • 3) Χράπας Παντελής
  •  4) Νιζάµης ∆ηµήτριος
  •  5) Χασαπίδης Κων/νος
  •  6) Μερετούδης ∆ηµήτριος
  •  7) Ιντος ∆ηµήτριος
  • Απουσίαζε ο Βασίλης Χρυσανθίδης