Με «άρμα-όχημα» τον «Φορέα Διαχείρισης Λαϊλιά» Α.Ε. ο Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης των Σερρών

Με «άρμα-όχημα» τον «Φορέα Διαχείρισης Λαϊλιά» Α.Ε. ο Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης των Σερρών

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 1Στην τελική ευθεία για τη σύσταση του οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. Σύμφωνα με δελτίο τύπου της Π.Ε. Σερρών:
Σύσκεψη μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και των Δήμων, των τουριστικών και επαγγελματικών Φορέων και ιδιωτών, με θέμα τη σύσταση «Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης» της περιοχής μας, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 05-02-2015 στην αίθουσα «Κ. Καραμανλής» του Διοικητηρίου.
Η εν λόγω σύσκεψη αποτελούσε συνέχεια προηγούμενων συναντήσεων των παραπάνω φορέων και είχε το χαρακτήρα λήψης τελικής απόφασης για τη σύσταση του προαναφερθέντος Οργανισμού. Κατόπιν εποικοδομητικής συζήτησης, οι συμμετέχοντες φορείς κατέληξαν σε κατ΄ αρχήν συμφωνία σύστασης και οικονομικής συμμετοχικής συνεισφοράς του καθενός στον οργανισμό. Κατά τη σύσκεψη, πέραν της αναγκαιότητας και σκοπιμότητας σύστασης του Οργανισμού, συζητήθηκαν και θέματα που έχουν σχέση με τη νομική μορφή αυτού, το όνομα του οποίου θα συζητηθεί σε δεύτερο χρόνο.
ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 2Σύμφωνα με τα αποφασισθέντα, μέσω προγραμματικής σύμβασης θα καταστεί δυνατή η συμμετοχή στον Οργανισμό: της ΠΕ Σερρών, των Δήμων, Φορέων (Επαγγελματικών και Τουρισμού), αλλά και φυσικών προσώπων (ιδιωτών).
Βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας (Νόμος «Καλλικράτης») άρμα-όχημα της σύστασης του Οργανισμού θα αποτελέσει μία ήδη υφιστάμενη ανώνυμη εταιρία με αναπτυξιακό χαρακτήρα, η οποία, ως προς τους σκοπούς και την ονομασία, θα μετεξελιχθεί και θα προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες. Η εταιρία αυτή είναι η αναπτυξιακή Α..Ε. «Φορέας Διαχείρισης Λαϊλιά». Μέτοχοι της παραπάνω Α.Ε. θα είναι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων στην προγραμματική σύμβαση εταίρων, οι οποίοι και θα χαράσσουν την πολιτική για το ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.
Η υλοποίηση αυτού του προγράμματος θα ανατεθεί σε Φορέα-Leader που η Γενική Συνέλευση της Α.Ε.–όχημα θα αποφασίσει, μέσω οργανωμένου Γραφείου τεχνικής και γραμματειακής υποστήριξης.
ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 3Τα αμέσως επόμενα βήματα θα είναι:
σύνταξη και υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης από τους εμπλεκόμενους Φορείς
– καθορισμός του ακριβούς ποσού συμμετοχής του κάθε Φορέα
– τροποποίηση του καταστατικού της Α.Ε «Φορέας Διαχείρισης Λαϊλιά», που όπως προαναφέρθηκε θα αποτελέσει το όχημα σύστασης του ως άνω Οργανισμού (νέο καταστατικό, νέοι σκοποί, νέο όνομα κλπ)
– κατάθεση marketing plan για την τουριστική προβολή 2015-2016
– καθορισμός του Φορέα, που θα αποτελέσει τον Leader για την υλοποίηση των σκοπών του Οργανισμού, θέμα που θα απασχολήσει την πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Α.Ε.-όχημα
– Ονοματοδότηση του Οργανισμού Τουρισμού Σερρών

Να σημειώσουμε, τέλος, πως όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα ξανασυναντηθούν την ερχόμενη Παρασκευή 13-02-2015, σε ώρα που θα αποφασιστεί τις επόμενες ημέρες, για να καταλήξουν στις τελικές αποφάσεις. Νωρίτερα θα έχουν λάβει ήδη την προγραμματική σύμβαση προκειμένου να την μελετήσουν και έτσι να προσέλθουν στη συζήτηση με πληρέστατη πλέον εικόνα .