Αυτές είναι οι αρμοδιότητες της υφυπουργού Εσωτερικών Μ. Τσαρουχά (ΦΕΚ)

Αυτές είναι οι αρμοδιότητες της υφυπουργού Εσωτερικών Μ. Τσαρουχά (ΦΕΚ)

Η ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εσωτερικών, Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά, καθορίζεται με απόφαση που υπογράφουν ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Συγκεκριμένα στην απόφαση αναφέρεται:

Άρθρο 1

Στην Υφυπουργό Εσωτερικών, Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά, αναθέτουμε την άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:

 1. Του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης και των υπαγόμενων σε αυτό υπηρεσιών και αυτοτελών τμημάτων.
 2. Της εποπτείας των παρακάτω νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, που ανήκαν στην αρμοδιότητα του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης: α) Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς (Ν.Π.Δ.Δ.). β) Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων (Ν.Π.Δ.Δ.). γ) Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. δ) Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ε) Δ.Ε.Θ. – HELEXPO Α.Ε.

Άρθρο 2

Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

 • α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,
 • β) η νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία ασκείται μόνον από κοινού με τον Υπουργό,
 • γ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,
 • δ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,
 • ε) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με τους άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς,
 • στ) ο διορισμός των διοικήσεων όλων των εποπτευόμενων από το πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, από κοινού με τον Υπουργό,
 • ζ) η διαχείριση του προϋπολογισμού, η ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του φορέα και ο προσδιορισμός των απαιτήσεων σε βάρος του προϋπολογισμού, ως κύριος διατάκτης των πιστώσεων,
 • η) η αποδοχή των γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
 • θ) η έκδοση αποφάσεων εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους των υπηρεσιακών μονάδων και οι αποφάσεις για τοποθέτηση, μετακίνηση και προαγωγή υπαλλήλων του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης,
 • ι) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση και η μετάταξη του κάθε φύσεως και σχέσης εργασίας προσωπικού του πολιτικού γραφείου της Υφυπουργού, των υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης και των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από αυτό.

Άρθρο 3

Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με το άρθρο 1 εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:

 • α) ο προσδιορισμός της πολιτικής του Υπουργείου, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, καθώς και ο συντονισμός της εφαρμογής της πολιτικής αυτής,
 • β) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς.