Δείτε τα ποσά που αμείβονται τα μέλη του ΔΣ της ΕΒΖ

ΕΒΖ-σήμαΣύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης οι ετήσιες αποδοχές των μελών του Δ.Σ Ομίλου της ΕΒΖ για την χρήση από 1/7/2012 έως 30/6/2013
ανήλθε στο ποσό των 351.841 € (τριακόσιες πενήντα μια χιλιάδες οχτακόσια σαράντα ευρώ).
Το ΔΣ είναι 7μελες για το παραπάνω διάστημα ήταν οι
1 Χρυσόστομος Γερούκης:  Πρόεδρος Δ.Σ.
2 Αδαμαντίνη Λάζαρη Αντιπρόεδρος Δ.Σ –
3 Λάμπρος Χαραλάμπους Διευθύνων Σύμβουλος
4 Αστέριος Ταραζάς Μελος ΔΣ
5 Σπυρίδων Κολιάτσας Μελος ΔΣ
6 Μανασής Κωνσταντινίδης Μελος ΔΣ
7 Παύλος Μπαρούτας  Μελος ΔΣ 
Οι Συνεδριάσεις που πραγματοποίησαν το ίδιο χρονικό διάστημα ανήλθαν στις 19
 
Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της εταιρείας της 01.08.2013, ο κ. Χρυσόστομος Γερούκης, Πρόεδρος του Δ.Σ. και εκτελεστικό μέλος του και ο κ. Παύλος Μπαρούτας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, υπέβαλαν εγγράφως τις παραιτήσεις τους οι οποίες και έγιναν αποδεκτές από το Δ.Σ. Στην ίδια συνεδρίαση το Δ.Σ. αποφάσισε τη συμπλήρωση των μελών του και εξέλεξε ως νέα μέλη τους κ.κ. Μπέτση Ηλία και Μελέτη Γεώργιο.
Γ) Επίσης, στη συνεδρίαση του ΔΣ της 22.08.2013 ο κ. Αστέριος Ταραζάς, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., και ο κ. Μανασής Κωνσταντινίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, υπέβαλαν εγγράφως τις παραιτήσεις τους οι οποίες και έγιναν αποδεκτές από το Δ.Σ. Στην ίδια συνεδρίαση, το Δ.Σ. αποφάσισε τη συμπλήρωση των μελών του και εξέλεξε ως νέα μέλη τους κ.κ. Δημήτριο Δημητρίου και Μιχαήλ Φεφέ.
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβούλιου της εταιρείας καθώς και η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου κατά την ημερομηνία δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, παρατίθενται ακολούθως:
Διοικητικό Συμβούλιο
α. Εκτελεστικά Μέλη
Χαραλάμπους Λάμπρος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Μελέτης Γεώργιος, Μέλος
Δημητρίου Δημήτριος, Μέλος
β. Μη Εκτελεστικά Μέλη
Μπέτσης Ηλίας, Μέλος
Φεφές Μιχαήλ, Μέλος
γ. Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη
Λάζαρη Αδαμαντίνη, Αντιπρόεδρος
Κολιάτσας Σπυρίδων, Μέλος
Επιτροπή Ελέγχου
Κολιάτσας Σπυρίδων, Πρόεδρος της Επιτροπής
Λάζαρη Αδαμαντίνη, Μέλος
Φεφές Μιχαήλ, Μέλος
 
Η Γενική Συνέλευση ων μετόχων της ΕΒΖ στις 22/11/2013 αποφάσισε ομόφωνα στο 3ο θέμα:
Α)  την έγκριση των αμοιβών και εξόδων παράστασης που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 01.07.2012 έως 30.06.2013, ύψους 225.082,00 €.
Β)  την προέγκριση χορήγησης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου νέων μειωμένων αμοιβών από 01.12.2013 και για το υπόλοιπο της χρήσης 01.07.2013 έως 30.06.2014, ως εξής:
                Αμοιβή/μήνα Χ 12 μήνες (μικτά)
Μη εκτελεστικός Πρόεδρος                2.750 €
Εκτελεστικός Διευθύνων Σύμβουλος   7.000 €
Λοιπά εκτελεστικά μέλη                        750 €
Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου              750 €
Μη εκτελεστικά μέλη                            500 €
Τα παραπάνω ποσά αποτελούν τις συνολικές αποδοχές των μελών του Δ.Σ. (δεν χορηγούνται επιπλέον έξοδα παράστασης).