Διαγραφή χρεών πολιτών ύψους 350.000€ από τον Δήμο Σερρών, λόγω αδυναμίας είσπραξης!

σβηστρα ύψους 350.000ευρώ διαγράφηκαν από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Σερρών. Αυτά αφορούσαν κυρίως ύδρευση και αποχέτευση στους πρωην Καποδιστριακούς Δημους Μητρουσίου, Σκουτάρεως και Λευκώνα, που ενώθηκαν με τον Δήμο Σερρών με το πρόγραμμα «Καλλικράτης». Η απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών που πραγματοποιήθηκε στις 28/8/13.  

Αναλυτικά: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η διαγραφή από τους χρηµατικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του∆ήµου Σερρών, λόγω παραγραφής, αξιώσεων που βεβαιώθηκαν κατά τα έτη 1982 έως και 2007, λόγω συµπλήρωσης του χρόνου παραγραφής που προβλέπει το άρθρο 6 του ΑΝ 344/68 και το άρθρο 86 του Ν. 2362/95, καθότι από το Τµήµα Ειδικής

Ταµειακής Υπηρεσίας έγιναν οι δυνατές προσπάθειες είσπραξής τους µε αποστολή ατοµικών ειδοποιήσεων, δέσµευση φορολογικής ενηµερότητας όπου υπήρχε ΑΦΜ γιατί οι περισσότεροι χρεώστες δεν είχαν και οι οποίες απέβησαν άγονες.

Τα ποσά αφορούν εγγραφές χρηµατικών καταλόγων στα έτη ταµειακής βεβαίωσης 1982-2007 και ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 350.075,49 €.

Όλες οι σχετικές εγγραφές αναλύονται κατά κωδικό εσόδου όπως ακολουθεί:

 • ΠΑΓΙΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Κ ΟΡΕΙΝΗΣ 265,40
 • ΤΕΛΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆Ε ΛΕΥΚΩΝΑ 39.416,19
 • ΤΕΛΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆Ε Κ ΜΗΤΡΟΥΣΗ 105.139,19
 • ΤΕΛΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Κ ΟΡΕΙΝΗΣ 8.132,63
 • ΤΕΛΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ 296,00
 • ΤΕΛΗ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ∆Ε Κ ΜΗΤΡΟΥΣΗ 10.415.98
 • ΤΕΛΗ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ∆Ε ΛΕΥΚΩΝΑ 3.914,01
 • ΤΕΛΗ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ Κ ΒΡΟΝΤΟΥΣ 802,00
 • ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆Ε ΛΕΥΚΩΝΑ 17.537.29
 • ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆Ε Κ ΜΗΤΡΟΥΣΗ 5.688,85
 • ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆Ε ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 94.029,97
 • ΠΑΓΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ∆Ε ΛΕΥΚΩΝΑ 1.592,95
 • ΤΑΠ ΜΗ ΗΛΕΚΤ/ΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ∆Ε ΛΕΥΚΩΝΑ 1.932.31
 • ΤΑΠ ΜΗ ΗΛΕΚΤ/ΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ∆Ε Κ ΜΗΤΡΟΥΣΗ 651.10
 • ΠΑΓΙΟ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ ∆Ε ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 11.657,93
 • ΤΑΠ ΜΗ ΗΛΕΚΤ/ΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ∆Ε ΣΚΟΥΤΕΡΕΩΣ 1.652,47
 • ΝΕΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΕΠΑΝΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ∆Ε ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 528,24
 • ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ∆Ε ΛΕΥΚΩΝΑ 98,63
 • ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α 1.292,86
 • ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΟΣΚΗΣ 4.729,46
 • ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 23.448.10
 • ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΣΑ∆ 7.405,60
 • ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 9.154,33
 • ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΛ/ΜΗΣ ΓΗΣ 294,00

ΣΥΝΟΛΟ 350.075,49

  Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά των παραπάνω διαγραφών, βρίσκονται στο Τµήµα της Ειδικής Ταμειακής Υπηρεσίας καθώς και στα αρχεία του ∆ήµου και είναι στην διάθεση του κάθε ενδιαφεροµένου.

Στην απόφαση αυτή µειοψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.:
– Νιζάµης ∆ηµήτριος
– Χρυσανθίδης Βασίλειος