Η διερεύνηση της αποκατάστασης του ασφαλτοτάπητα της πίστας του αυτοκινητοδροµίου Σερρών στο ΕΜΠ

Στο ΕΜΠ οι προδιαγραφές της πίστας
Στο ΕΜΠ οι προδιαγραφές της πίστας

Η Δημοτική αρχή του Π.Αγγελίδη μετά από  χρονοτριβές και άστοχες ενέργειες που διήρκησαν παραπάνω από ένα χρόνο, αποφάσισε για την αποκατάσταση της πίστας του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών να αποταθεί στο τμήμα Οδοποιίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και να υπογράψει σύμβαση μαζί του (κόστους 20.000€+ΦΠΑ) για να διερευνηθεί πως θα γίνει η αποκατάσταση της ζημιάς στην πίστα.

Το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 27/11 και ομόφωνα αποφασίστηκε η υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με την οποία:

Στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο «Αναβάθµιση υποδοµών αυτοκινητοδροµίου και πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής ∆ήµου Σερρών» πραγµατοποιήθηκε µεταξύ άλλων διάστρωση αντιολισθηρού ασφαλτοτάπητα. Μετά από σύντοµο χρονικό διάστηµα λειτουργίας του Αυτοκινητοδροµίου Σερρών παρατηρήθηκαν πρόωρες αποκολλήσεις αδρανών και το φαινόµενο εξελίχθηκε µε προοδευτικό ρυθµό. Προς τούτο ο ∆ήµος Σερρών προβαίνει στις απαιτούµενες διαδικασίες για την υλοποίηση ενός έργου ανακατασκευής του υπόψη ασφαλτοτάπητα.

Η ερευνητική οµάδα του Εργαστηρίου Οδοποιίας του ΕΜΠ, µετά από αίτηµα του ∆ήµου Σερρών και µε την εµπειρία που διαθέτει, θα διαµορφώσει µετά από κατάλληλη διερεύνηση τη βέλτιστη σύνθεση για τις ιδιάζουσες συνθήκες του έργου ασφαλτοµίγµατος κυκλοφορίας ώστε να επιτευχθούν στην επιφάνεια του

ασφαλτοτάπητα τα κατάλληλα λειτουργικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, το Εργαστήριο Οδοποιίας ΕΜΠ διαθέτει υπό κλίµακα εργαστήριο το οποίο απαρτίζεται από εξελιγµένα υποσυστήµατα υψηλής τεχνολογίας για την εκτίµηση των θεµελιωδών µηχανικών ιδιοτήτων του ασφαλτοµίγµατος, καθώς και την κατάλληλη τεχνογνωσία όσον αφορά στην ανάλυση και αξιολόγηση των εργαστηριακών στοιχείων.

. Για την εκτέλεση του ερευνητικού έργου θα καταβληθεί στο ΕΜΠ αµοιβή ποσού συνολικού ύψους 20.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (20.000,00 € + ΦΠΑ). Το ποσό αυτό περιλαµβάνει την πραγµατοποίηση όλων των επιστηµονικών δράσεων και των προπαρασκευαστικών εργασιών, όπως περιγράφονται στο σχετικό παράρτηµα.

Συγκεκριµένα το ποσό αφορά στο σύνολο των δαπανών, συµπεριλαµβανοµένων των αµοιβών συνεργατών, επιστηµονικού προσωπικού, µετακινήσεις/ταξίδια, αναλώσιµα/ διάφορα καθώς και όλες τις κρατήσεις υπέρ ΕΜΠ.

Το ερευνητικό έργο θα εκτελεστεί µέσα σε διάρκεια το πολύ δώδεκα (12) µηνών και το χρονοδιάγραµµα των ερευνητικών εργασιών θα προσαρµοστεί σύµφωνα µε τις ανάγκες του έργου, σε συνεργασία της ερευνητικής οµάδας του ΕΜΠ µε τον Εργοδότη.