«Διευθέτηση χειμάρρου Στρυμονικού (Ρέμα Αγίου Χαραλάμπους)»

ρεμα στρυμονικούΎστερα από την ένταξη του έργου του θέματος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη 2007 – 2013» η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών δημοπράτησε το έργο:

«Διευθέτηση χειμάρρου Στρυμονικού (Ρέμα Αγίου Χαραλάμπους)»

Προϋπολογισμού: 1.000.000 €

 Αντικείμενο του έργου αποτελούν οι ακόλουθες επεμβάσεις στο ρέμα του Αγίου Χαραλάμπους που διέρχεται από το Δ.Δ. Στρυμονικού:

  • Ο εγκιβωτισμός του ρέματος σε κιβωτιοειδή οχετό καθαρών διαστάσεων 2,00×2.50m σε συνολικό μήκος 435m περίπου. Η στέψη του τεχνικού αυτού δε θα ξεπερνά το υφιστάμενο φυσικό έδαφος ή τουλάχιστον δε θα υπέρκειται του επιπέδου των παρακείμενων οικοπέδων. Ο οχετός θα αποτελείται από επιμέρους σπονδύλους ανάμεσα στους οποίους θα παρεμβάλλεται στεγανός αρμός. Ανά 55m περίπου θα υπάρχει ανθρωποθυρίδα – φρεάτιο επίσκεψης ώστε να είναι το τεχνικό επισκέψιμο και να διευκολύνονται οι εργασίες καθαρισμού, όταν αυτές είναι απαραίτητες. Στην είσοδο και την έξοδο του κιβωτίου θα κατασκευαστούν κατάλληλα διαμορφωμένα τεχνικά εισόδου – εξόδου.
  • Η κατασκευή κατάλληλα διαμορφωμένου καταβαθμού, με την αντίστοιχη λεκάνη ηρεμίας, στο ανάντη άκρο του μήκους διευθέτησης, ώστε στη θέση όπου αρχίζει ο εγκιβωτισμός να μην παρατηρείται ανάσχεση πλημμύρας. Στο τμήμα μεταξύ του καταβαθμού και της εισόδου του κιβωτίου θα κατασκευασθεί τεχνικό σχήματος ανάποδου Π.
  • Από την έξοδο του κιβωτίου και έπειτα (προς κατάντι) θα γίνει διάνοιξη νέας χωμάτινης κοίτης. Επένδυση της κοίτης με συρματόπλεκτα κιβώτια θα γίνει ακριβώς κατάντι του έργου εξόδου..
  • Στο κατάντι άκρο του μήκους διευθέτησης θα κατασκευαστεί τεχνικό εισόδου και ακολούθως δεύτερος κιβωτιοειδής οχετός που τελικά θα καταλήξει να εκβάλλει στην κοίτη του κεντρικού χειμάρρου Στρυμονικού (Ξηροπόταμος). Η κατασκευή του δεύτερου αυτού τεχνικού εξυπηρετεί τη απρόσκοπτη λειτουργία της αγροτικής οδού που ήδη υπάρχει παραπλεύρως του κεντρικού χειμάρρου.

 Ανάδοχος του έργου είναι o ΚΑΡΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Ε.Δ.Ε. και επιβλέπουσα Υπηρεσία η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

 Η εργολαβική Σύμβαση ποσού 573.288,60€ με ΦΠΑ (23%) υπεγράφη στις 12-2-2013 και το έργο θα περατωθεί στις 12-4-2014.