Δήμος Σερρών: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΟΤΑ

Δήμος Σερρών: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΟΤΑ
Αναρτηθηκ
Αναρτηθηκ

Ο Δήμος Σερρών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’), ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες,  έως τις 14-4-2014. Στο ανωτέρω άρθρο ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, οι τέσσερις (4) μήνες από τη δημοσίευση του σχετικού νόμου ήτοι έως 14-8-2014.

Συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’), δόθηκε η δυνατότητα ρύθμισης και καταβολής οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ως ακολούθως :

Α) Όσες έχουν βεβαιωθεί έως 31-12-2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων του Ν. 3801/2009.

Β) Όσες οφειλές  έχουν βεβαιωθεί από 1-1-2010 έως τις 14-4-2014:

  • α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
  • β)  Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις καταβολής και των προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ.
  • γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
  • δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
  • ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων……….»

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Δήμο Σερρών – Κ. Καραμανλή 1 – Τμήμα Προσόδων & Δημ. Περιουσίας,  Γραφ. 6.