ΕΦΚΑ: Οι «κουτόφραγκοι» και ο αγροτικός μύθος

ΕΦΚΑ: Οι «κουτόφραγκοι» και ο αγροτικός μύθος

Μας καταλάβανε λοιπόν. Χωνέψτε το. Δε μας παίρνει άλλο. Σας είχα υποσχεθεί, ότι για την ακρίβεια του υπολογισμού των αγροτικών εισφορών στον Ε.Φ.Κ.Α., θα επανέλθω μετά την ψήφιση και

Γραφει ο Κώστας Στέφος [Πρόεδρος του Γ.Ο.Ε.Β της πεδιάδας των Σερρών]

δημοσίευση του σχετικού νόμου (του λεγόμενου Μνημονίου 3 plus, υπομειδιώντας, λες και η ονομασία και όχι η ουσία γεννά το αποτέλεσμα).

Παραθέτω επί λέξει για τους δύσπιστους, όπως τελικά διαμορφώθηκε, την § 2 του άρθρου 58 του σχετικού νόμου 4472 Φ.Ε.Κ. 74 Α΄ της 19-05-2017.

 

΄΄Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο, ως εξής:

«Από 1.1.2018 και εντεύθεν, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το φορολογητέο αποτέλεσμα από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα και κάθε άλλη δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως εκάστοτε ισχύει, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικά, για το έτος 2018, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί του 85% του ως άνω φορολογητέου αποτελέσματος.

Άρα σχετικά με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών από τα λεχθέντα εξακολουθούν να ισχύουν τα εξής:

  1. Πρώτον είναι κακόβουλο  μύθευμα ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών επί των ακαθαρίστων εσόδων.
  2. Δεύτερον το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα (Κ.Φ.Α.) αποτελεί τη βάση υπολογισμού των εισφορών κατά νόμο.

Πλην όμως οι “κουτόφραγκοι” ανακάλυψαν ότι μεταξύ μισθωτών και ελευθέρων επαγγελματιών υφίσταται δυσμενής διάκριση σε βάρος των μισθωτών. Και απαίτησαν ίση μεταχείριση.

Πρέπει και αυτοί να καταβάλλουν επί του “βασικού” που εμπεριέχει τις εισφορές, δηλαδή πρέπει επί του Κ.Φ.Α., του προηγουμένου οικονομικού έτους, να προστεθούν και οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές.

Εννοείται ότι οι ασφαλιστικές εισφορές παραμένουν εκπιπτόμενες δαπάνες όπως και προηγουμένως και δεν φορολογούνται. Αποτελεί δηλαδή συμπερασματικά μέτρο ίσης μεταχείρισης.

Τώρα γιατί τα λιβελογραφήματα;

Επαναλαμβάνω ότι το δημοσιευθέν εδάφιο ουδόλως αναφέρεται σε φορολογική διαφοροποίηση – μεταχείριση των ασφαλιστικών εισφορών ως δαπανών, αλλά αποκλειστικά και μόνο καθορίζει τη βάση υπολογισμού αυτών, δηλαδή του Ε.Φ.Κ.Α..

Η δε επιβάρυνση που θα προκύψει,  θα διαφοροποιείται κατά περίπτωση. Θα επηρεάσει επιβαρυντικά πλήρως και αποκλειστικά, τους αγρότες που δεν καταβάλλουν φόρο, διότι η αύξηση δεν θα μπορεί να απορροφηθεί από την μηδενική  φορολογία.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι στο νέο ασφαλιστικό υπάρχει πλήρης αρνητική συσχέτιση μεταξύ των ασφαλιστικών εισφορών και της φορολογίας εισοδήματος, για σταθερό Κ. Φ. Α. Αυξανόμενων των εισφορών, μειώνεται η φορολογία.

Μην εκπλαγείτε εάν ένα σημαντικό ποσοστό των αγροτών έχει μηδενική ακόμα και αρνητική συνολική επιβάρυνση!!! Η μεγαλύτερη επιβάρυνση, ως ποσοστό, εμφανίζεται επί του ελαχίστου μηνιαίου ασφαλιστέου εισοδήματος.

Επί υψηλών καταβλητέων εισφορών, περνάει σε λιγότερο αρνητικά επίπεδα και γλιστράει σε ελάφρυνση, στο σύνολο του ποσού των εισφορών και του φόρου. Στην ουσία, μειώνεται ο φόρος – τμήμα αυτού μετακομίζει στην ασφάλιση – και αυξάνονται οι εισφορές, με θετικό μακροπρόθεσμο συνταξιοδοτικό αποτέλεσμα.

Αναλυτικά σας παραθέτω το αποτέλεσμα των παραπάνω στο ελάχιστο αγροτικό εισόδημα, τη μόνη δυνατή σταθερή βάση υπολογισμού.

Το ελάχιστο ετήσιο ασφαλιστέο εισόδημα κατ άτομο ανέρχεται στους αγρότες στο ποσό των 4923,07€ (586,08 Χ 70% Χ 12, δηλαδή ο βασικός μισθός, διαμορφούμενος επί την αγροτική έκπτωση 30%, επί τους μήνες) και οι ετήσιες εισφορές του τρέχοντος έτους στα 1043,69€ ήτοι 86,97 € το μήνα.

Του χρόνου, το 2018, το 14% του ποσοστού των ασφαλιστικών εισφορών γίνεται 16% και οι εισφορές αυξάνονται ετήσια στα 1142,15 € ήτοι 95,18 € το μήνα, με το προηγούμενο καθεστώς. Όσα είπαμε μέχρι τώρα είναι παλιά και γνωστά. Ψηφισμένα από τον Μάιο πέρυσι.

Ποιο είναι το καινούργιο;

Η βάση υπολογισμού των εισφορών γίνεται πλέον 5966,76 € (4923,07+1043,69) και με την έκπτωση 15%, μόνο για του χρόνου, διαμορφώνεται στα 5071,15 €. Οι νέες ετήσιες  εισφορές για το 2018 ανέρχονται πλέον στα 1171,76 € ήτοι στις 98,05 € το μήνα. Ετήσια αύξηση 34,49 €, ήτοι 2,87 € το μήνα, είναι το καινούργιο.

Για το 2019 και εντεύθεν έχουμε αλλαγή της βάσης υπολογισμού χωρίς έκπτωση.

Ήτοι η βάση υπολογισμού των εισφορών γίνεται πλέον 6094,83 € (4923,07+1171,76).  Το 16% του ποσοστού των ασφαλιστικών εισφορών γίνεται πλέον 18% και οι εισφορές ούτως η άλλως θα ήταν 1240,61 οι ετήσιες και 103,38 οι μηνιαίες.

Αντί αυτού οι νέες ετήσιες εισφορές για το 2019 θα ανέλθουν πλέον στα 1535,90 €, ήτοι στις 127,99 € το μήνα. Εδώ είναι η γενναία αύξηση, 23,80% !! Προκύπτει λόγω της προοδευτικότητας του ποσοστού των  εισφορών στο 18% και κυρίως λόγω της μη έκπτωσης 15% του φορολογητέου αποτελέσματος. Ετήσια αύξηση 295,29 €, ήτοι 24,61 € το μήνα είναι το καινούργιο.

Εξέφρασα, σε παλαιότερο άρθρο μου, αρνητική γνώμη για την αγροτική έκπτωση του 30%, στο υπολογισμό του βασικού μισθού.

Διατύπωσα σύγχρονα την άποψη ότι θα έπρεπε να ήταν εθελοντική, διότι υποτιμά την ανταποδοτική σύνταξη, μειώνοντας κατά ισόποσο ποσοστό, το μέσο μηνιαίο εισόδημα και τελικά τις συνολικές συντάξιμες αποδοχές. Το γεγονός ήρθε να αντισταθμίσει επαρκώς η προαναφερόμενη εξέλιξη. Βραχυπρόθεσμα θα ενταθούν οι γκρίνιες.

Πεδίον δόξης λαμπρό, για τους συνήθως αδιάβαστους εργολάβους της ενημέρωσης. Μακροπρόθεσμα θα αυξήσει τις ελάχιστες συντάξεις των αγροτών. Πλέον δεν θα είναι αυτοί που δικαιώνονται των μικρότερων συντάξεων. Αυτές θα “μετακομίσουν” οριστικά σε άλλες κοινωνικές ομάδες.

Υπάρχει μια κάκιστη νοοτροπία των αιρετών γενικώς, ότι οφείλουν, σε πρώτη ζήτηση, να παρέχουν αλόγιστα διευκολύνσεις, εκπτώσεις, μεταχρονολογήσεις, ρυθμίσεις. Εξαντλούν, την κακώς νοούμενη, μεγαθυμία τους στους δήθεν αδύναμους.

Ο αγροτικός κόσμος στην μεγάλη του πλειοψηφία, περισσότερα χάνει παρά κερδίζει από τις εκπτώσεις και τις αναβολές. Απλώς δίνεται το έναυσμα στον επιρρεπή να μην εκπληρώσει αυτές τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Έτσι έχουμε συσσώρευση χρεών.  Και τα πράγματα δυσκολεύουν…

Τέλος σας προϊδέασα σε προηγούμενο σημείωμά μου ότι :

“Άρα μετράνε αποκλειστικά και μόνο οι καταβληθείσες εισφορές. Μετράει ο κουμπαράς και το περιεχόμενο του. Από εκεί θα προκύψει η σύνταξη, η οποία δεν υπακούει σε διοικητικές αποφάσεις – προϋποθέσεις.

Το θέμα είναι ότι πρέπει να καταβληθούν οι εισφορές, άλλως ο κουμπαράς δεν γεμίζει. Προσέξτε ιδιαίτερα, διότι την εποχή των κοινωνικών δικτύων, διαχέεται ευρέως η σκοπούμενη βλακεία.

Ρύθμιση των οφειλών μπορεί να γίνει, χάρισμα όμως όχι. Το κράτος δίνει την εθνική σύνταξη και τέλος. Τον κουμπαρά πρέπει να τον γεμίσεις μόνος σου.”

Αναμένουμε ρύθμιση, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, για οφειλές μέχρι και το 2016, στο Δημόσιο και τον Ε.Φ.Κ.Α..

Μην αφήνετε απλήρωτες τις τωρινές οφειλές, με την ελπίδα ότι θα συμπεριληφθούν κι αυτές στη ρύθμιση (αυτές πάνε στην πάγια των 12 μηνών). Δυσκολεύετε τον εαυτό σας.

Πολλές δόσεις, ίσως και 120, ανάλογα με το εισόδημα και την περιουσία σας, με κούρεμα προσαυξήσεων.

Ενταχθείτε και γίνετε ασφαλιστικά ενήμεροι. Αλλιώς χάνεται την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη, – η οποία ιδιότητα για να αποκτηθεί προϋποθέτει να είστε ενήμεροι ασφαλιστικά, – δηλαδή χάνεται το αφορολόγητο (1900-2100 € φόρος ανά έτος σήμερα, 1250 – 1450 € από το 2020).

Προγραμματίστε εάν έχετε οφειλές, εξοφλείστε κατά προτεραιότητα τις ασφαλιστικές. Για οφειλές πάνω από το όριο π.χ. 25000 € και το όριο είναι 20000 €, εξοφλήστε τις 5000 € εφάπαξ και ενταχθείτε στη ρύθμιση. Είναι πρώτης τάξης ευκαιρία.

Παράταση στην καταβολή εισφορών του ΟΓΑ β’ εξαμ.2016

Θα ήθελα να σας προαναγγείλω την παράταση της προθεσμίας καταβολής των τρεχουσών εισφορών β’ εξαμήνου 2016, των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ, μέχρι τον Νοέμβριο. Όχι γιατί μου το αποκάλυψε κάποια “ανώνυμη πηγή”.

Απλά σκεπτόμενος τη ρύθμιση των οφειλών – οι οποίες θα αφορούν οφειλές μέχρι την 31-12-2016 -. Η εφαρμογή δεν έχει ανοίξει. Δεν είναι δυνατή η διαδικασία. Έχουμε δε μπροστά μας “τα μπάνια του λαού”.  θα πρέπει να δοθεί παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σε διάφορες τάξεις, των αγροτών συμπεριλαμβανομένων.

Σημειώνω ότι αυτές οι ασφαλιστικές εισφορές, αφορούν τρέχουσες οφειλές και  επομένως καλώς δεν βρίσκονται σε καθεστώς ενεργούς ρύθμισης.

Γιατί πηγαίνω Νοέμβριο;

Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών των μη μισθωτών με βάση το καθαρό εισόδημα του 2016 θα γίνει έως τις αρχές Οκτωβρίου.

Οι πρώτες εισφορές με βάση το νέο ασφαλιστικό θα πρέπει να καταβληθούν έως τα τέλη Νοεμβρίου. Ταυτόχρονα οι αγρότες και όχι μόνο θα έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει  τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους για το β΄ εξαμήνου του 2016.

Η παράταση αυτή που προτείνεται είναι αναγκαία προκειμένου να “διασφαλισθεί η εισπραξιμότητα των εισφορών,  να διατηρηθούν τα ευεργετήματα και δικαιώματα – ρύθμιση, ασφαλιστική ικανότητα, ενημερότητα κ.λ.π. – που είναι συνδεδεμένα με αυτά”. Άλλως παγώνουν όλα π.χ. το μητρώο των επαγγελματιών αγροτών.

Οι εισφορές των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ, για τελευταία φορά, παρά τη μετάπτωση στο νέο σύστημα, ως εκπορευόμενες από την προηγούμενη νομοθεσία, εξακολουθούν να είναι απαιτητές κατά τα γνωστά, στο τέλος του εξαμήνου.

Εισπράττονται μέσα στο επόμενο εξάμηνο, ήτοι η προθεσμία καταβολής των λήγει την 30-06-2017.

Καταβάλλονται αποκλειστικά και μόνο μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται στην ειδοποίηση καταβολής. Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα, γίνεται επανυπολογισμός και συμπεριλαμβάνονται στην επόμενη ειδοποίηση ασφαλιστικής εισφοράς και καταβάλλονται με τη νέα εισφορά.

Πως θα γίνει αυτό; Δεν υπάρχει επόμενη… Μάλλον μέσω ρύθμισης.

Επισημαίνεται ότι οι νεοεισερχόμενοι απροειδοποίητα και ανά πάσα στιγμή, μπορούν να δουν ειδοποίηση πληρωμής ΕΦΚΑ.

Από 01/01/2017, ασφαλισμένοι με εισόδημα, φορολογικού έτους 2016 και εντεύθεν, από αγροτική δραστηριότητα, καταβάλλουν εισφορά στον ΕΦΚΑ, είναι δηλαδή αυτοδίκαια ασφαλισμένοι.

Όσα λέγονται για αιτήσεις, αποδοχή αιτήσεων κλπ, αφορούν “περασμένα μεγαλεία”. Να προσέξουν ιδιαίτερα, οι νέοι διότι πολλοί θα έχουν και υποχρέωση καταβολής αναδρομικών. Υπολογίζονται συνήθως από την ημερομηνία υποβολής της πρώτης δήλωσης ΟΣΔΕ.

Έχω ξαναγράψει ότι άλλαξαν οι εποχές, ο υπολογιστής δεν ξεχνάει ! Όσοι δεν προσέτρεξαν για αίτηση  εγγραφής και πληρώνουν αυξημένα και ανασφάλιστοι ήτανε. Μετά την υποβολή της δήλωσης καλλιέργειας από παλαιά, το εισόδημα σας υπάγεται υποχρεωτικά σε ασφαλιστικές εισφορές.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι;

Να χάσουν την ασφαλιστική ενημερότητα και ικανότητα και εφόσον το χρέος τους ξεπερνά τα 5.000 ευρώ, να μπουν στη “λίστα” των οφειλετών, οι οποίοι θα υποστούν τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, από το Κέντρο Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Πλέον χάνουν και το αγροτικό αφορολόγητο. Η αμέλεια είναι έγκλημα κατά του εαυτού σας. Τακτοποιείστε τα όλα φέτος. “Στρωμένα” θα είναι πιο εύκολα. Η μετάβαση στο νέο σύστημα καταβολής εισφορών είναι επίπονη για όλους μας.

Μόνο εάν κάνεις διακοπή επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ – όλων των κωδικών δραστηριότητας – και επομένως δεν εμφανίζεις εισόδημα, τότε μόνο τότε, δεν καταβάλεις εισφορές, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Την “έχω ασφαλισμένη πάνω μου” σημαίνει συνταξιοδοτικά ανασφάλιστη. Τονίζω ότι η πράξη αυτή επηρεάζει μόνο τις ασφαλιστικές εισφορές και ουδόλως τις φορολογικές. Εφορία, αν σε αναλογεί, πληρώνεις και μάλιστα από το πρώτο ευρώ.

Δεν έχεις αγροτικό αφορολόγητο, ως πρώην αγρότης. Μην αιτείσαι βεβαίωση επαγγελματία αγρότη διότι ήσουν, δεν είσαι.

Δεν πληροίς καμία προϋπόθεση. Κατά κανόνα “κάνεις μια τρύπα στο νερό”. Η επιλογή αυτή θέλει ιδιαίτερη περίσκεψη. Ενυπόγραφη γνώμη επιστήμονα νομικού εργατολόγου (κάλυψη ασφαλιστικού ρίσκου), σε συνδυασμό με τον λογιστή σας (φορολογική και περιουσιακή κάλυψη). Όχι στα ανεύθυνα τηλεσταγονίδια των “ειδικών”.

Το είπαν στην τηλεόραση δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Ανέξοδη πληροφορία, ατυχής και άστοχη πληροφορία