«Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Ροδόπολης και Κάτω Πορροϊων δήμου Σιντικής ν.Σερρών»

Ροδόπολη-2013-04-22_174745Ύστερα από την ένταξη του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΠΟΡΡΟΪΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ», στο ΕΣΠΑ, Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013, με προϋπολογισμό 1.550.420,17 ευρώ, η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών δημοπράτησε το έργο με το σύστημα μελέτη – κατασκευή.

Από την διαδικασία του διαγωνισμού ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η «Κ/ΞΙΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΤΕ – ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ», που εδρεύει στη Σέρρες. Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπεγράφη την Παρασκευή 29-3-2013 στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και το κόστος του ανέρχεται στο ποσό των 1.392.076,70 ευρώ με το ΦΠΑ. Το χρονικό διάστημα υλοποίησής του είναι δώδεκα μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με εθνικούς πόρους και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.

Η σκοπιμότητα του έργου είναι η εξάλειψη των πηγών ρύπανσης και η αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος με την οριστική λύση στο χρόνιο πρόβλημα των ανεξέλεγκτων απορροών ανεπεξέργαστων αστικών λυμάτων.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

  • · Την εκπόνηση μελέτης εφαρμογής του έργου.
  • · Την πλήρη κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Ροδόπολης και Κάτω Ποροϊων του Δήμου Κερκίνης (νυν Σιντικής) Ν. Σερρών.
  • · Την δοκιμαστική λειτουργία των εγκαταστάσεων μετά την κατασκευή, για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία θέσεώς των σε λειτουργία, με ταυτόχρονη επίβλεψη των προγραμμάτων ελέγχου, αποδόσεων, μετρήσεων και συντηρήσεων.

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων θα κατασκευαστεί νότια του οικισμού Ροδοπόλεως και σε απόσταση περίπου 1,5 χλμ, σε έκταση που υπερκαλύπτει τις ανάγκες των εγκαταστάσεων και τις πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις του και βρίσκεται στην κυριότητα του Δήμου Κερκίνης (νυν Σιντικής). Η θέση κατασκευής εξασφαλίζει την δυνατότητα οπτικής απόκρυψης των εγκαταστάσεων, ενώ συντελεί  στην επίτευξη της μικρότερης κατά το δυνατόν περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

(φωτο από το www.airphotos.gr)