Είσαι… και λίγο αγρότης; Με τον ΕΦΚΑ τι γίνεται;

Είσαι… και λίγο αγρότης; Με τον ΕΦΚΑ τι γίνεται;
Γραφει ο Κώστας Στέφος [Πρόεδρος του Γ.Ο.Ε.Β της πεδιάδας των Σερρών]

Στη χώρα μας οι περισσότεροι που ασχολούνται με τη γη, δεν είναι επαγγελματίες αγρότες, αλλά ετεροεπαγγελματίες, ασκούν δηλαδή δευτερευόντως ή και τριτευόντως αγροτική δραστηριότητα. Είναι το μόνο επάγγελμα στο οποίο διεισδύουν άλλες τάξεις, “τσιμπολογώντας” υπόγεια και συστηματικά ρόγες από το αγροτικό εισόδημα. Θα επανέλθω. Πως όμως διαμορφώνονται οι εισφορές λόγω της ενασχόλησης αυτής;

Εννοείται ότι η ερασιτεχνική ενασχόληση με την γεωργία (π.χ. ο μπαχτσές στον κήπο του σπιτιού) δεν συνιστά αγροτική δραστηριότητα. Υπό την ευρεία έννοια, επιχείρηση που δεν δαπανά και δεν παράγει, ακόμα και αν λαμβάνει επιδοτήσεις, δεν μπορεί ισχυρισθεί ενεργή ύπαρξη αγροτικής δραστηριότητας. Ο δε κύριος ή συγκύριος ή νομέας, τέτοιας επιχείρησης μηδενικής δραστηριότητας, δεν χαρακτηρίζεται επαγγελματίας αγρότης. Μάλιστα ούτε καν κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης, ακόμα και εάν υποβάλλει δήλωση Ο.Σ.Δ.Ε.. Η πώληση όμως αγροτικών προϊόντων από “ερασιτέχνες” του είδους χωρίς παραστατικά, συνιστά καραμπινάτη περίπτωση φοροδιαφυγής, με παραβάσεις του μισού φορολογικού κώδικα.

 

Προς κατανόηση του θέματος διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

 

Α) Μισθωτός που παράλληλα ασκεί μόνο αγροτική δραστηριότητα.

Βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών είναι το άθροισμα του εισοδήματος από την παροχή των μισθωτών υπηρεσιών και του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος (Κ.Φ.Α.) από την αγροτική δραστηριότητα.

Ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος : €5.860,80

Κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος: € 410,26 (ελάχιστο των αγροτών, bonus 70%).

Επισημάνσεις: Ελέγχεται το εισόδημα ως προς το ανώτατο και κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος ως εξής:

 1. Αν οι αποδοχές από μισθωτές υπηρεσίες ξεπερνούν το ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος (5.860,80 €), οι εισφορές υπολογίζονται επί του ανώτατου ορίου. Συνεπώς δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφορών για την επιχειρηματική ή αγροτική δραστηριότητα.
 2. Αν οι αποδοχές από μισθωτές υπηρεσίες δεν ξεπερνούν το ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος, προστίθεται το εισόδημα της επιχειρηματικής ή αγροτικής δραστηριότητας.
 3. Αν το άθροισμα υπερβαίνει το ανώτατο όριο περικόπτεται το εισόδημα Μη Μισθωτής δραστηριότητας. Η εισφορά υπολογίζεται στο εισόδημα της Μισθωτής απασχόλησης και της Μη Μισθωτής δραστηριότητας, κατά περίπτωση.
 4. Αν τα δύο εισοδήματα αθροιστικά είναι μεταξύ κατώτατου και ανώτατου ορίου, τότε το σύνολο του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες υπόκειται σε ασφαλιστική εισφορά που αφορά τις μισθωτές υπηρεσίες και το σύνολο του εισοδήματος από επιχειρηματική ή αγροτική δραστηριότητα υπόκειται σε ασφαλιστική εισφορά που αφορά εισοδήματα από ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα και αγροτική δραστηριότητα.
 5. Αν το άθροισμα του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες και από την άσκηση επιχειρηματικής ή αγροτικής δραστηριότητας υπολείπεται του κατώτατου ορίου μηνιαίου εισοδήματος, τότε:

α) το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες υπόκειται σε ασφαλιστική εισφορά που προβλέπεται για τους μισθωτούς

β) το εισόδημα από ελεύθερη ή αγροτική δραστηριότητα υπόκειται σε ασφαλιστική εισφορά που προβλέπεται για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες.

 

Β) Εργαζόμενος που ασκεί παράλληλα μόνο πολλαπλές μη μισθωτές επαγγελματικές δραστηριότητες ια τις οποίες θα προέκυπτε υποχρέωση ασφάλισης σε τουλάχιστον δύο εκ των προϋφιστάμενων φορέων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ).

Μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών το άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος (Κ.Φ.Α.) από έκαστη δραστηριότητα. Για την εξεύρεση της βάσης υπολογισμού στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνεται καταρχάς υπόψη το μηνιαίο εισόδημα από την βασική πηγή βιοπορισμού, δηλαδή το υψηλότερο εισόδημα, και σε αυτό προστίθεται το εισόδημα των λοιπών δραστηριοτήτων κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους.

Ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος : €5.860,80

Κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος : €586,08, (ακόμη και αν πρόκειται για ασφαλισμένο που για τις δύο εκ των πολλαπλών δραστηριοτήτων θεωρείται ότι είναι ασφαλισμένος κάτω της 5ετίας).

Από 01/01/2017 ασφαλισμένοι με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, καταβάλλουν εισφορά στον ΕΦΚΑ. Εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα, μη ασφαλιστέα κατά τα παραπάνω στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών έως 31/12/2016, έπονται κάθε άλλου στο κριτήριο βιοπορισμού.

Επισημάνσεις: Ελέγχεται το εισόδημα ως προς το ανώτατο και κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος ως εξής:

 1. Αν το μεγαλύτερο εισόδημα (βιοποριστικό κριτήριο) ξεπερνά την ανώτατη βάση περικόπτεται στο ύψος της ανώτατης βάσης. Η εισφορά υπολογίζεται σύμφωνα με την διάταξη που διέπει την ιδιότητα από την οποία προέρχεται το εισόδημα.
 2. Αν το μεγαλύτερο εισόδημα υπολείπεται της ανώτατης βάσης συμπληρώνεται από το δεύτερο εισόδημα.
 3. Αν το άθροισμα υπερβαίνει την ανώτερη βάση, περικόπτεται το δεύτερο κατά σειρά βιοπορισμού εισόδημα. Οι εισφορές υπολογίζονται για κάθε εισόδημα με την αντίστοιχη διάταξη.
 4. Αν το άθροισμα πρώτου και δεύτερου εισοδήματος είναι μεταξύ κατώτατης και ανώτατης βάσης, τα εισοδήματα παραμένουν ως έχουν και εισφοροδοτούνται ανάλογα.
 5. Αν το άθροισμα των εισοδημάτων είναι κάτω της κατώτατης βάσης, σε κάθε περίπτωση ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται η κατώτατη βάση (586,08 €) (ελάχιστο των μη αγροτών, χωρίς bonus).
 6. Αν τα εισοδήματα εμφανίζονται σε μία πηγή, το εισόδημα κατανέμεται ισόποσα σε κάθε Ιδιότητα ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή:

α) Αν το συνολικό εισόδημα υπερβαίνει την ανώτατη βάση, θα περικόπτεται στο σύνολό του πριν την κατανομή.

β) Αν το συνολικό εισόδημα είναι κάτω από την κατώτατη βάση, ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται, το κατά περίπτωση, κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος.

Τα αναφερόμενα εφαρμόζονται και στην περίπτωση ισόποσου εισοδήματος προερχόμενων από δύο πηγές εισοδημάτων. Ο υπολογισμός των εισφορών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που καθορίζουν την εισφοροδότηση κάθε δραστηριότητας / ιδιότητας.

 

Γ) Μισθωτός που ασκεί παράλληλα πολλαπλές μη μισθωτές δραστηριότητες (δηλαδή απασχόληση σε επαγγελματικές ή και αγροτικές δραστηριότητες).

Βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί  το άθροισμα του εισοδήματος από την παροχή των μισθωτών υπηρεσιών και του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από κάθε άλλη δραστηριότητα. Εφαρμόζονται συνδυαστικά τα περιλαμβανόμενα στις ανωτέρω περιπτώσεις. Για την δημιουργία της βάσης υπολογισμού εισφορών λαμβάνεται αρχικά το εισόδημα από την μισθωτή απασχόληση και στη συνέχεια προστίθεται το εισόδημα από κάθε μία μη μισθωτή δραστηριότητα κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους (βιοποριστικό κριτήριο).