Εκλογές στο Επιμελητήριο Σερρών: η στρατηγική διακύβευση…

ΑΡΘΡΟ του Βασίλη Περδικίδη

Όταν σε περιόδους οικονομικής κρίσης, η ανεργία συμπίπτει και με την εμφάνιση ‘επαναστατικών’ νέων τεχνολογιών, θεωρείται η τεχνολογική αλλαγή ως το κύριο αίτιο για τα υψηλά επίπεδα ανεργίας και την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργήσει  νέες θέσεις εργασίας.

Του Βασίλη Περδικίδη

Η προοπτική αυτή, αποδυναμώνοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των διαφόρων χωρών, οξύνει τον διεθνή ανταγωνισμό και επιταχύνει τις παγκόσμιες δομικές αλλαγές !!!

Μολονότι η οικονομική μεγέθυνση συνιστά έναν απαραίτητο όρο για την μείωση του υψηλού δείκτη ανεργίας, ωστόσο είναι ανεπαρκής για την μείωσή της σε αποδεκτά όρια. Αυτό, οφείλεται στην ύπαρξη ενός δομικού στοιχείου της ανεργίας, το οποίο δεν υποχωρεί παρά την διατήρηση μίας οικονομικής μεγέθυνσης.

Φαίνεται, δηλαδή, να υπάρχουν όρια στην δυνατότητα μείωσης της ανεργίας μέσω των διαφόρων μακροοικονομικών πολιτικών …

Η μείωση της ανεργίας μπορεί να επιτευχθεί μόνον με συγκεκριμένες δομικές μεταρρυθμίσεις που θα εξασφαλίζουν την διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου οικονομικής μεγέθυνσης που είναι απαραίτητο για την μείωσή της.

Για παράδειγμα, ο μεσοπρόθεσμος στόχος για την ανύψωση του βιοτικού επιπέδου του Ν. Σερρών, μπορεί να υποστηριχθεί από επιχειρησιακές πολιτικές, οι οποίες αποθαρρύνοντας παρασιτικές τάσεις, να επιτρέπουν την επένδυση των  πόρων σε στρατηγικές χρήσεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί πολιτικές που στοχεύουν στην ανάπτυξη του παραγωγικού της δυναμικού αλλά και στην προσαρμογή της οικονομίας της στα νέα παγκόσμια δεδομένα.

Επίκεντρο των πολιτικών αυτών αποτελεί η απασχόληση, μέσω της προώθησης διαρθρωτικών παρεμβάσεων για την εξάλειψη των ανισορροπιών στην αγορά εργασίας και την διασύνδεση της αναπτυξιακής διαδικασίας με την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Ειδικότερα, οι διάφορες πρωτοβουλίες οφείλουν να διαμορφώσουν μία ισορροπία ανάμεσα στους μηχανισμούς της αγοράς, ώστε να διασφαλίζεται η κοινωνική δικαιοσύνη και η ισότητα των ευκαιριών στην απασχόληση.

Οι διάφορες έρευνες αναδεικνύουν ως σημαντικότερο στοιχείο την επίδραση των Νέων Τεχνολογιών  στην φύση και στην οργάνωση της εργασίας και, κατά συνέπεια, την απαίτηση για νέες δεξιότητες του Ανθρώπινου Δυναμικού. Αυτό απαιτεί ένα αξιόπιστο πολιτικό σχέδιο της επιχειρηματικότητας, που να προωθεί την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων στους εργαζομένων και τους ανέργους, ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβασή τους στην απασχόληση.

Συνεπώς, θα πρέπει οι Παραγωγικοί Φορείς και οι θεσμικοί τους Εκπρόσωποι, να προωθήσουν τις απαραίτητες συνέργειες με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Νομού μας, παρεμβαίνοντας δυναμικά στην συζήτηση που έχει ανοίξει για τις ‘συνενώσεις’ των ιδρυμάτων…

Το σχέδιο αυτό θα επιτρέψει στους νέους επιχειρηματίες του Νομού μας την συμμετοχή τους στην διαμόρφωση των αναπτυξιακών πολιτικών και στην υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων και, αυτό αποτελεί την ουσιαστική διακύβευση για τον σχεδιασμό της ανάπτυξης του Νομού μας.