Ενοίκιο 1200€ ζητά ο Δήμος Σερρών για το κατάστημα πρώην «ΑΝΩΤΕΡΟ»

Ο Δήμος Σερρών προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου υπ’ αρ. 22 Κατάστημα του Δημοτικού Μεγάρου (πρώην “ΑΝΩΤΕΡΟ”).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημέρων από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των 1.200,00 € μηνιαίως.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 23ην του μηνός Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα.
Επιπλέον πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο 6 – Τμήμα Προσόδων – τηλ. 23213 50153 και 23213 50106.