ΕΠΑΝΕΣΕΡ: 108.000 ευρώ για την προβολή & προώθηση επιχειρήσεων, προϊόντων και υπηρεσιών του Ν. Σερρών

ΕΠΑΝΕΣΕΡ: 108.000 ευρώ για την προβολή & προώθηση επιχειρήσεων, προϊόντων και υπηρεσιών  του Ν. Σερρών

ΕΠΑΝΕΣΕΡΗ Επιμελητηριακή Αναπτυξιακή Αστική Εταιρεία Ν. Σερρών (ΕΠΑΝΕΣΕΡ) προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με γραπτές κλειστές προσφορές για την επιλογή αναδόχου του έργου «Προβολή & Προώθηση των Συγκριτικών Πλεονεκτημάτων των Επιχειρήσεων, των Προϊόντων και των Προσφερόμενων Υπηρεσιών της Περιοχής Παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος Leader».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 108.240 ευρώ, και αφορά α) την παροχή υπηρεσιών «Σχεδιασμού και παραγωγής πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού (46.740 ευρώ), β) την παροχή υπηρεσιών «Παραγωγής διαφημιστικού/προωθητικού υλικού (Σποτ) Διαφημιστικών καταχωρήσεων – Αξιοποίησης Διαδικτύου» (16.605 ευρώ), γ) την παροχή υπηρεσιών «Οργάνωσης Τοπικής Έκθεσης – Οργάνωσης Συνεντεύξεων Τύπου -Δαπανών μετακίνησης και διαμονής δημοσιογράφων γενικού και ειδικού Τύπου» (44.895 ευρώ).

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές είτε για το σύνολο των ομάδων εργασιών των προς παροχή υπηρεσιών, είτε για τις επιμέρους ομάδες, έως τις 21 Αυγούστου.