ΕΡΕΥΝΑ: «Ικανοποιημένοι οι πολίτες από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»

ΕΡΕΥΝΑ: «Ικανοποιημένοι οι πολίτες από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σερρων-2015-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣύμφωνα με ανακοίνωση της Δ/νσης Ανάπτυξης Σερρών ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος των ερωτηματολογίων ικανοποίησης των πολιτών από τις παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες, στο πλαίσιο εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων διοίκησης σε συνεργασία με τη Γενική Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την συμπλήρωση του ειδικού ερωτηματολογίου στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι συναλλασσόμενοι με τρείς τομείς δραστηριότητας της Δ/νσης Ανάπτυξης, δείχνουν την ικανοποίηση των πολιτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Διευθύνσεων Ανάπτυξης όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Π.Κ.Μ.. Η διαδικασία έγινε με κάλπη που είχε στηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Ανάπτυξης καθώς και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Συγκεκριμένα αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματα ικανοποίησης από τους τομείς των αδειοδοτήσεων βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, των αδειοδοτήσεων τεχνικών επαγγελμάτων και των ανωνύμων εταιρειών.

Πρόκειται για μία πρακτική που απορρέει από τη φιλοσοφία ότι στη δημόσια διοίκηση δεν μπορεί να γίνει ενδελεχής αξιολόγηση του παραγόμενου έργου αν δεν συμμετέχει στην αξιολόγηση και ο πολίτης – αποδέκτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Η διαδικασία αξιολόγησης υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Κ.Μ., σε συνεργασία με όλους τους Προϊσταμένους των αντίστοιχων Διευθύνσεων και στις επτά Περιφερειακές Ενότητες. Στόχος της εν λόγω διαδικασίας ήταν να δοθεί ουσιαστικά η δυνατότητα στους πολίτες που έχουν συναλλαγές με τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης να αξιολογήσουν την αποτελεσματική  λειτουργία των τμημάτων της διεύθυνσης και αυτό σε πρακτικό επίπεδο εκφράζεται από το βαθμό της γρήγορης, έγκυρης και φιλικής εξυπηρέτησης, την ευκολία πρόσβασης των πολιτών και την ευελιξία της υπηρεσίας να αντιμετωπίζει τα προβλήματά της χωρίς να χρειάζονται άλλου είδους παρεμβάσεις καθώς και τον εκσυγχρονισμό διαδικασιών μέσω της συμμετοχής του πολίτη και προς όφελός του.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία καταδεικνύει την προσπάθεια της Π.Κ.Μ. να βρίσκεται κοντά στον πολίτη και με τις δικές του παρατηρήσεις να διορθώνει αδυναμίες, ώστε η λειτουργία της να γίνεται πιο αποτελεσματική. Η ανταπόκριση των πολιτών, φορέων και επιχειρήσεων αλλά και τα αποτελέσματα ήταν πολύ θετικά.

Τα αποτελέσματα αυτά μάλιστα συζητήθηκαν σε συνάντηση που είχε ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της Π.Κ.Μ. κ. Νίκος Τσοτσόλης με στελέχη της Π.Κ.Μ., με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Σερρών Αθανάσιο Ματάκο. Μάλιστα, αυτό που τονίστηκε είναι πως τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα ερωτηματολόγια θα παρουσιαστούν στους πολίτες, στο πλαίσιο σχετικών ημερίδων που θα διοργανωθούν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες.

Να σημειωθεί πως θα ακολουθήσει ένας δεύτερος κύκλος για το 2015 που θα περιλαμβάνει τους ίδιους τομείς δραστηριότητας αλλά με πληρέστερη διαδικασία δειγματοληψίας και μεγαλύτερα δείγματα.  Εκτιμάται ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει προς το τέλος της Άνοιξης και θα διαρκέσει μέχρι το Φθινόπωρο.

Επόμενο βήμα, όπως επίσης προέκυψε από την συνάντηση, είναι η εκ νέου συνεργασία όλων των εμπλεκομένων ώστε να  καταρτιστεί ερωτηματολόγιο που θα απευθύνεται αυτή τη φορά προς τους υπαλλήλους των διευθύνσεων. Μάλιστα, σε πολύ σύντομο χρόνο το ερωτηματολόγιο αναμένεται να είναι έτοιμο ώστε να συμπληρωθεί από τους εργαζομένους και στις επτά περιφερειακές ενότητες, σε συγκεκριμένη κοινή ημερομηνία που θα αποφασιστεί σε δεύτερη φάση. Με τα ερωτηματολόγια στόχος είναι να μετρηθεί η ικανοποίηση των υπαλλήλων από τα συστήματα διοίκησης που εφαρμόζονται, τις συνθήκες εργασίας , τα κίνητρα και τις δυνατότητες ανάπτυξης που τους παρέχονται. Με τη λογική ότι ένας ικανοποιημένος υπάλληλος είναι ένας αποδοτικός υπάλληλος, η παραπάνω διαδικασία κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και τα αποτελέσματά της θα ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν από τους προϊσταμένους των διευθύνσεων και τον Γενικό Διευθυντή Ανάπτυξης.