ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ: «Στην τελική φάση το έργο της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων ν. Σερρών»

ΧΥΤΑ-Δήμαρχοι Σερρών
ΧΥΤΑ-Δήμαρχοι Σερρών

Όπως μας ενημερώνει η ΕΣΑΝΣ με δελτίο τύπου, εγκρίθηκε την Παρασκευή 13/12/2013 με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ, το Πρακτικό 1 που εισηγήθηκε ομόφωνα η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για την Φάση ΒΙΙ (δεσμευτικών τεχνικών – εμπορικών προσφορών) του έργου «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών».

Στο Διοικητικό Συμβούλιο που συνεκλήθη παρόντες ήταν οι κ.κ.  Πέτρος Αγγελίδης, Ευάγγελος Καλαθάς, Γεώργιος Βογιατζής, Ιωάννης Μωϋσιάδης,  Νικόλαος Μουρατίδης και Νικόλαος Ιντζές

Από την συνεδρίαση του ΔΣ απουσίαζαν πάντως ο αντιπρόεδρος της ΕΣΑΝΣ και δήμαρχος Ηράκλειας Κλεάνθης Κοτσιαχιακίδης, και τα μέλη Δημήτριος Καλαϊτζής(Δήμαρχος Βισαλτίας) και Γιάννης Βλάχος (τέως δήμαρχος Σερρών)

Πλέον αναμένεται εντός του Δεκεμβρίου το άνοιγμα των δεσμευτικών Οικονομικών Προσφορών των Διαγωνιζομένων από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για την εισήγηση και την απόφαση του ΔΣ της ΕΣΑΝΣ για την ανακήρυξη του προσωρινού αναδόχου.

Οι ενώσεις εταιρειών/εταιρείες που κατέθεσαν προσφορές στη διαδικασία της Φάση ΒΙΙ (δεσμευτικών προσφορών) είναι οι εξής:

  • ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ARCHIRODON GROUP NV – INTRAKAT – ENVITEC A.E.
  • ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
  • ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.

Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) του Νομού Σερρών, για διάστημα είκοσι επτά (27) ετών, με σκοπό την παροχή ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων για την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, το οποίο θα είναι σε θέση να διαχειρίζεται τα Συμβατικά Απόβλητα με τεχνικά και περιβαλλοντικά άρτιο και οικονομικά βιώσιμο τρόπο. Η ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου και η έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου εκτιμάται ότι θα γίνει έως το τέλος του 2015.

Η συνολική ετήσια ποσότητα των προς διαχείριση απορριμμάτων καθορίστηκε από 45.000 έως 63.000 τόνους, ποσότητα που περιλαμβάνει σύμμεικτα απορρίμματα και προδιαλεγμένο οργανικό με διαλογή στην πηγή του, έως 3.000 τόνους. Με βάση τις παραπάνω ποσότητες δύναται η δυνατότητα να ενταθούν περαιτέρω δράσεις ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή αλλά και επαναχρησιμοποίησης υλικών από τους Δήμους, με στόχο τη μείωση της σημερινής ποσότητας παραγόμενων σύμμεικτων απορριμμάτων.

Με την κατασκευή και λειτουργία του έργου θα καλυφθούν όλοι οι στόχοι που προβλέπονται από την Εθνική Νομοθεσία και τις Κοινοτικές Οδηγίες σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων, όπως είναι η επίτευξη του στόχου εκτροπής βιοαποδομήσιμου κλάσματος απορριμμάτων από την ταφή, η επίτευξη του στόχου διαλογής u963 στην πηγή και κομποστοποίησης οργανικού και η συμβολή στην επίτευξη των στόχων ανάκτησης των υλικών ανακύκλωσης. Με αυτό τον τρόπο θα αποφευχθούν οριστικά τέλη και πρόστιμα από την μη συμμόρφωση από την Ευρωπαική και Εθνική Νομοθεσία.

Συγκεκριμένα οι τρείς παραπάνω υποψήφιοι ανάδοχοι πρότειναν την τεχνολογική λύση της Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας τόσο για τα σύμμεικτα όσο και για το προδιαλεγμένο οργανικό.

Στο τμήμα της Μηχανικής Επεξεργασίας με σύγχρονο εξοπλισμό (οπτικούς, μαγνητικούς διαχωριστές) θα ανακτώνται χρήσιμα υλικά όπως χαρτί, πλαστικό, μέταλλα. Το υπόλοιπο ρεύμα εισερχομένων σύμμεικτων απορριμμάτων και του προδιαλεγμένου οργανικού θα κομποστοποιείται σε κλειστούς χώρους με αρνητικήυποπίεση ώστε μετά από παραμονή του για αρκετές ημέρες να προωθείται στο τμήμα της ραφιναρίας και της πλατείας ωρίμανσης ώστε το παραγόμενο compost (με ευρωπαϊκές προδιαγραφές Ecolabel για τοπροδιαλεγμένο  και CLO για το σύμμεικτο) να αξιοποιείται προς εδαφική χρήση σε κατάλληλες εφαρμογές. Η ευθύνη για την αξιοποίηση των παραπάνω ανακτώμενων υλικών και του κομπόστ είναι του αναδόχου και τα έσοδα από την αξιοποίηση του, εφ’ όσον υπερβούν τα δηλωθέντα από την μεριά του αναδόχου, θα κατανέμονται κατά 50% υπέρ της ΕΣΑΝΣ.

Το σταθεροποιημένο υπόλειμμα της επεξεργασίας θα οδηγείται σε χώρο που θα υποδείξει η ΕΣΑΝΣ εντός του ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου Σερρών που παραμένει στην διαχείριση της ΕΣΑΝΣ προς ταφή.

Η όλη εγκατάσταση περιέχει και όλες τις απαραίτητες υποδομές για την ορθή περιβαλλοντική της λειτουργία όπως βιολογικό καθαρισμό, υποδομές περιβαλλοντικής παρακολούθησης, υποδομές απόσμησης κλπ.

Οι δεσμευτικοί ποσοτικοί στόχοι για την ανάκτηση ανακυκλωσίμων, το υπόλειμμα (μικρότερο του 40%) και την εκτροπή του βιοαποδομήσιμου κλάσματος (μεγαλύτερο του 65%) θα δηλωθούν από τους υποψηφίους αναδόχους στην φάση του ανοίγματος της οικονομικής τους προσφοράς.

 Το έργο προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθεί εν μέρει και όσον αφορά το κόστος κατασκευής του από κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με σχετική πρόσκληση του ΕΣΠΑ έως του μέγιστου ποσού των 15,5 εκατ.euro. Η ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ έχει ήδη καταθέσει πρόταση χρηματοδότησης στο ΥΠΕΚΑ και αναμένεται η απόφαση έγκρισης.