23 θέματα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών - Ανεξάρτητος-νέα του ν. Σερρών 23 θέματα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών - Ανεξάρτητος-νέα του ν. Σερρών

Φεβρουάριος, 2017

.13Φεβ12:30.15:0023 θέματα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών12:30 - 15:00 Δημαρχείο Σερρών

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Γραφείο αντιπολίτευσης), σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να ληφθούν έγκαιρα οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα όπως αυτά φαίνονται παρακάτω, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο:

Έγκριση  δαπάνης  δημοσίευσης  σε  τοπική  εφημερίδα  περίληψης  της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 7/2017 με θέμα «Έκδοση κανονιστικής απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου: “Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτόστρωσης στην περιοχή Σιγής πόλης Σερρών έτους 2016”» και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ  2ο:

Έγκριση δαπάνης δημοσίευσης σε τοπική εφημερίδα περίληψης της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 6/2017 με θέμα «Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη των Σερρών με βάση την αρ. 130/2016 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ  3ο:

Έγκριση δαπάνης δημοσίευσης σε τοπική εφημερίδα περίληψης της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 771/2015 με θέμα «Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη των Σερρών με βάση την αρ. 109/2015 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 4ο:

Έγκριση δαπάνης δημοσίευσης σε μία τοπική εφημερίδα της συνοπτικής κατάστασης του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Σερρών, έτους 2017 και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ  5ο

Έγκριση  συνέχισης διάθεσης πίστωσης ποσού 163,68 €, για την δημοσίευση της  πρόσκλησης  προς τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που εφάπτονται με την οδό Φλωρίνης, κοινό όριο των πολεοδομικών ενοτήτων “Αλιμπεκιοϊ” (Π.Ε. 17) με “Σφαγεία (Π.Ε. 15) και “Σαράντα Μάρτυρες” (Π.Ε. 16) του Δήμου Σερρών, στα Ο.Τ.: 426, 430, 443, 444, 461, 462, 769, 778, σε μία (1) πανελλαδική εφημερίδα.

ΘΕΜΑ  6ο

Έγκριση   συνέχισης  διάθεσης  πίστωσης  ποσού  5.500,00 €,  για  την  υπ΄ αριθ. 771/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, με θέμα “Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης ανακήρυξης του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου ως επίτιμου δημότη του Δήμου Σερρών και την παράδοση σ΄ αυτόν του χρυσού κλειδιού της πόλης”.

ΘΕΜΑ 7ο:  

 Ορισμός   Δικηγόρου   προκειμένου   να   παραστεί    και   να  εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, στην συνεδρίαση για την εκδίκαση της αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων του κου Λίτσογλου Στέφανου του Αντωνίου, κατά του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ  8ο

Ορισμός  Δικηγόρου   προκειμένου   να  παραστεί   και   να  εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σερρών, στην συνεδρίαση για την εκδίκαση της Αγωγής της κας Μπουγιάλα Μαρίας του Δημητρίου, κατά του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ  9ο:

Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σερρών, στην συνεδρίαση για την εκδίκαση της Αγωγής του κου Κλεάνθη Νακαχτσή του Αθηνόδωρου, κατά του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 10ο

Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σερρών, στην συνεδρίαση για την εκδίκαση της αγωγής χρέους του κου Ξενοδοχίδη Κωνσταντίνου του Βασιλείου, κατά του Δήμου Σερρών.

 ΘΕΜΑ 11ο

Έγκριση δαπάνης για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Δήμου Σερρών (Γυμνάσιο και Λύκειο), για το διδακτικό έτος 2016-2017 και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 12ο:

Έγκριση δαπάνης ανανέωσης του ονόματος χώρου (domain name) serres.gr στο διαδίκτυο μέσω εταιρείας – καταχωρητή και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 13ο:

Διάθεση – ψήφιση πίστωσης για την υλοποίηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Σερρών από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016 – Άξονας προτεραιότητας 4  “Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα”».

ΘΕΜΑ 14ο:

Έγκριση των τεχνικών  προδιαγραφών  της  υπ΄ αριθ. 9/2017 μελέτης  του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου και ψήφιση – διάθεση της πίστωσης, για την προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος σειράς προτεραιότητας για τις ανάγκες του ΚΕΠ του Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού 10.366,40 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 15ο:

Έγκριση της υπ΄ αριθ. 3/2017 μελέτης του Τμήματος Πολιτισμού – Αθλητισμού – Νέας Γενιάς του Δήμου και ψήφιση – διάθεση της πίστωσης, για την παροχή υπηρεσίας για διαιτησίες, κριτές αθλητικών δραστηριοτήτων του Δήμου Σερρών, έτους 2017, προϋπολογισμού 13.898,00 € (δαπάνη απαλλαγμένη από Φ.Π.Α.).

ΘΕΜΑ 16ο:

Έγκριση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  της  υπ΄ αριθ. 11/2016  μελέτης  της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας του Δήμου και ψήφιση – διάθεση της πίστωσης, για την προμήθεια και κατασκευή χωρισμάτων στο Δημοτικό Κυνοκομείο, προϋπολογισμού 15.450,40 € με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 17ο:

Έγκριση   ματαίωσης   του   πρόχειρου   διαγωνισμού   για   την   προμήθεια κλιματιστικών, για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, έτους 2016, προϋπολογισθείσας αξίας 11.866,80 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 18ο:

Έγκριση δαπανών πετρελαίου θέρμανσης, ως καλώς γενόμενες.

ΘΕΜΑ 19ο:

Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση – ψήφιση   πίστωσης   του   Δήμου  Σερρών, οικονομικού έτους 2017, που αφορά την αποπληρωμή δικαστικής δαπάνης στην Εκκλησία της Ελλάδος, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 1/2016 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών.

ΘΕΜΑ 20ο:

Ορισμός   Δικηγόρου  προκειμένου  να  παραστεί  και  να  εκπροσωπήσει  τον Δήμο ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, για την εκδίκαση της προσφυγής της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία WHY CLUB I.K.E.”, κατά της υπ΄ αριθμ. 286/16-3-2015 απόφασης του Δημάρχου Σερρών.

ΘΕΜΑ 21ο:  

Ορισμός   Δικηγόρου  προκειμένου  να  παραστεί  και  να  εκπροσωπήσει  τον Δήμο ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, για την εκδίκαση της προσφυγής του ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, κατά της υπ΄ αριθμ. 285/16-3-2015 απόφασης του Δημάρχου Σερρών.

ΘΕΜΑ 22ο:

Ορισμός   Δικηγόρου    προκειμένου   να  παραστεί  και  να  εκπροσωπήσει  τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, για την εκδίκαση της προσφυγής της Κας Σουλτάνας Μακρή κατά του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 23ο

Εξώδικος  συμβιβασμός  της  κας  Μαίρης  χήρας  Αντωνίου  Μελισσά  με τον Δήμο Σερρών.

Ωρα

(Δευτέρα) 12:30 - 15:00

Τόπος

Δημαρχείο Σερρών

Λεωφόρος Μεραρχίας 1, Σέρρες

Γράψτε το σχόλιό σας...

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.