Σεπτέμβριος, 2017

.19Σεπ12:00.15:0427 θέματα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών12:00 - 15:04 Δημαρχείο Σερρών

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την  Τρίτη 19  Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να ληφθούν έγκαιρα οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα όπως αυτά φαίνονται παρακάτω, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1οΈγκριση καταβολής στον ΔΕΔΔΗΕ ποσού 55,21 €, για την εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης ενός  (1) φωτιστικού σώματος σε υπάρχοντα στύλο στην οδό Παπακωνσταντίνου 9 στις Σέρρες και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

 ΘΕΜΑ  2ο:  Έγκριση καταβολής στον ΔΕΔΔΗΕ ποσού 293,07 €, για την εκτέλεση εργασιών χορήγησης νέας παροχής για τη σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης στην Τ.Κ. Χριστός του Δήμου Σερρών και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 3ο:   Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογιστικού πίνακα του έργου “Επισκευή – μόνωση των εγκαταστάσεων θέρμανσης – ψύξης και υγρομόνωση του δώματος του Δημοτικού Σχολείου Σκουτάρεως”.

ΘΕΜΑ 4ο:  Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού ανάθεσης της σύμβασης του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2017”.

ΘΕΜΑ 5ο: Άσκηση ή  μη  έφεσης κατά της υπ΄ αριθμ. 144/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών.

ΘΕΜΑ 6ο:  Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ΄ αριθ. 55/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σερρών (διαδικασία μικροδιαφορών).

ΘΕΜΑ 7οΆσκηση ή μη ένδικων μέσων για την με αριθμό Α1234/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

ΘΕΜΑ 8οΈγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη που αφορά την εκτέλεση πρόσθετων εργασιών που απαιτούνται από τον ΟΤΕ για τη σύνδεση τηλεφωνικής γραμμής στο Πολιτιστικό Κέντρο της Τοπικής Κοινότητας Προβατά του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 9ο:   Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, στην συνεδρίαση για την εκδίκαση της Αγωγής των κ.κ. Αλεξούδη Εμμανουήλ και λοιπών υπαλλήλων του Δήμου μας, κατά του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 10οΈγκριση  των  τεχνικών  προδιαγραφών, καθορισμός   των   όρων  διακήρυξης και της περίληψης του συνοπτικού διαγωνισμού και έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, για την προμήθεια ενός καινούργιου πετρελαιοκίνητου ανυψωτικού περονοφόρου μηχανήματος (clark) για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού 24.800,00€ με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 11οΈγκριση  των  τεχνικών  προδιαγραφών, καθορισμός   των   όρων  διακήρυξης και της περίληψης του συνοπτικού διαγωνισμού και έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, για την προμήθεια αγαθών για την βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σερρών, στο πλαίσιο του έργου “Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού”, προϋπολογισμού 39.999,92 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 12οΈγκριση  πραγματοποίησης δαπάνης για έργα / υπηρεσίες κλπ  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση α’ πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού ανάθεσης της σύμβασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017».

ΘΕΜΑ 14οΑνάθεση εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή περίφραξης Δημοτικού κυνοκομείου» και ψήφιση-διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Ιατρός Εργασίας και Τεχνικός Ασφαλείας από Ε.Ξ.Υ.Π.Π. στο Δήμο Σερρών, για το χρονικό διάστημα από 14-11-2017 έως  13-11-2018 ή για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης», ποσού 24.762,80 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση  δαπάνης  για  τη  διοργάνωση  τεχνικών  συναντήσεων  στο  πλαίσιο  της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (DGV) στις 4-5/10/2017.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση  παροχής  υπηρεσιών  τηλεφωνίας  και  πρόσβασης στο  διαδίκτυο  (Internet), για το Κέντρο Κοινότητα Δήμου Σερρών με Παράρτημα ΡΟΜΑ.

ΘΕΜΑ 18ο:  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ΄ αριθ. 26/2017 μελέτης του Τμήματος Προμηθειών, έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της παραγωγής διαφημιστικού οπτικοακουστικού υλικού (VIDEO) τουριστικής προβολής του Δήμου Σερρών, έτους 2017, ποσού 6.451,61 € χωρίς Φ.Π.Α. και 8.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δαπάνης για την διενέργεια προμήθειας -υπηρεσίας “Συντήρηση και εξοπλισμός των γραφείων Δημάρχου-Προέδρου Δ.Σ.-Γενικού Γραμματέα –Αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Μεγάρου του Δήμου Σερρών” προϋπολογισμού 6.908,10 € με ΦΠΑ & 5.571,00 € χωρίς ΦΠΑ. Και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρακτικού 4/15-9-2017, ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, της επιτροπής διαγωνισμών για τη διενέργεια του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού διαγωνισμού «Προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του δήμου Σερρών και των Ν.Π. του Δήμου,  προϋπολογισθείσας άξιας  778.605,75 € χωρίς ΦΠΑ & 965.471,13 € με ΦΠΑ».

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πρακτικού 3/11-9-2017, ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, της επιτροπής διαγωνισμών για τη διενέργεια του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού διαγωνισμού «Προμήθειας ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του δήμου Σερρών και Ν. Προσώπων του Δήμου,  προϋπολογισθείσας άξιας  218.323,80 € χωρίς ΦΠΑ & 270.721,51 € με ΦΠΑ».

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρακτικού 2/21-8-2017, αξιολόγησης Οικονομικών προσφορών, της επιτροπής διαγωνισμών για τη διενέργεια του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2017-2018 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 262.736,80 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ & 299.399,64 ΜΕ ΦΠΑ, CPV 15000000-8».

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρακτικού 2/04-09-2017, αξιολόγησης Οικονομικών προσφορών, της επιτροπής διαγωνισμών για τη διενέργεια του Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ανταλλακτικών οχημάτων και  μηχανημάτων του Δήμου Σερρών», ποσού  94.589,40 € χωρίς ΦΠΑ & 117.290,85 € με ΦΠΑ».

ΘΕΜΑ 24οΈγκριση  δαπάνης  δημοσίευσης  σε  δύο (2) τοπικές  εφημερίδες της ανακοίνωσης του Δημάρχου Σερρών που αφορά την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 95 του Δήμου Σερρών ως προς τον χαρακτηρισμό του ως χώρο “Πρασίνου – Πλατείας” και χώρο “Ιερού Ναού” και  διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 25οΈγκριση  δαπάνης  δημοσίευσης  σε  δύο (2) τοπικές  εφημερίδες της ανακοίνωσης του Δημάρχου Σερρών που αφορά την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 227 του Δήμου Σερρών ως προς τον χαρακτηρισμό του ως χώρο “Δημοτικού Σχολείου” και  διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 26οΈγκριση  δαπάνης  δημοσίευσης σε μία (1) τοπική εφημερίδα περίληψης της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών 565/2017, με θέμα: «Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου “Εργασίες οδοστρωσίας- ασφαλτόστρωσης στην περιοχή Αγίων Αναργύρων πόλης Σερρών έτους 2016”» και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 27οΈγκριση  δαπάνης  δημοσίευσης σε μία (1) τοπική εφημερίδα περίληψης της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών 566/2017, με θέμα: «Έκδοση κατάρτισης Κανονισμού χρήσης χώρων φορτοεκφόρτωσης στην πόλη των Σερρών» και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

 

Ωρα

(Τρίτη) 12:00 - 15:04

Τόπος

Δημαρχείο Σερρών

Λεωφόρος Μεραρχίας 1, Σέρρες

Γράψτε το σχόλιό σας...

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.