Ιανουάριος, 2017

.10Ιαν09:00.13:00Οικονομική επιτροπή του Δήμου Σερρών09:00 - 13:00 Δημαρχείο Σερρών

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την Τρίτη  10 – 1 – 2017  και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Γραφείο αντιπολίτευσης), σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να ληφθούν έγκαιρα οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα

όπως αυτά φαίνονται παρακάτω, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων:

ΘΕΜΑ 1ο:   Ανατροπή  και  αποδέσμευση  αποφάσεων  ανάληψης  υποχρέωσης Δήμου Σερρών, οικονομικού έτους 2016.

ΘΕΜΑ  2ο: Έγκριση και διάθεση πιστώσεων δαπανών του Δήμου Σερρών, οικονομικού έτους  2017 που αφορούν την πληρωμή οφειλών παρελθόντων ετών.

ΘΕΜΑ  3ο:   Έγκριση και διάθεση πιστώσεων δαπανών του Δήμου Σερρών, οικονομικού έτους  2017.

ΘΕΜΑ 4οΈγκριση   πληρωμής   προνοιακών   επιδομάτων   διμήνου  Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2016.

Ωρα

(Τρίτη) 09:00 - 13:00

Τόπος

Δημαρχείο Σερρών

Λεωφόρος Μεραρχίας 1, Σέρρες