Φεβρουάριος, 2017

.28Φεβ12:00.15:00Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σερρών12:00 - 15:00 Δημαρχείο Σερρών

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 28        Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Γραφείο αντιπολίτευσης), σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να ληφθούν έγκαιρα οι αποφάσεις που αφορούν τα θέματα όπως αυτά φαίνονται παρακάτω, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με θέματα:

ΘΕΜΑ 1οΈγκριση  όρων  δημοπρασίας  εκμίσθωσης  τμήματος  του  υπ΄ αρ.  1199 αγροτεμαχίου  του αγροκτήματος της  Δημοτικής Κοινότητας Σκουτάρεως.

ΘΕΜΑ  2ο:  Έγκριση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  της  υπ΄ αριθ. 1/2017  μελέτης   του Τμήματος Μηχανογράφησης, Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Δήμου και ψήφιση – διάθεση της πίστωσης, για την προμήθεια φωτοτυπικών  πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, έτους 2017, προϋπολογισμού 17.112,00 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ  3ο:   Έγκριση των τεχνικών  προδιαγραφών  της  υπ΄ αριθ. 7/2017 μελέτης  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και ψήφιση – διάθεση της πίστωσης, για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων εσωτερικών χώρων Δημαρχείου Σερρών, έτους 2017, προϋπολογισμού 6.065,00 € χωρίς Φ.Π.Α. & 7.520,60 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 4οΈγκριση των τεχνικών  προδιαγραφών  της  υπ΄ αριθ. 7/2017 μελέτης  της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και ψήφιση – διάθεση της πίστωσης, για την προμήθεια υλικών (στεφανιών), για την πραγματοποίηση τακτών εκδηλώσεων του Δήμου Σερρών, έτους 2017, προϋπολογισμού 1.443,64 € χωρίς Φ.Π.Α. & 1.790,12 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ  5οΈγκριση   δαπάνης   για   παροχή   υπηρεσίας   με   τίτλο “Σύνδεση με 24ωρο κεντρικό σταθμό λήψης σημάτων για κεντρική είσοδο Δήμου – Ταμείο -Τμήμα Παιδείας – Ληξιαρχείο – DATA ROOM”, έτους 2017 και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ  6οΈγκριση  δαπάνης προμήθειας λέβητα για το Αμαξοστάσιο του Δήμου Σερρών και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 7ο:   Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών του  συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ζωοτροφών, για τις ανάγκες του Δημοτικού Κυνοκομείου του Δήμου Σερρών, έτους 2017, προϋπολογισθείσας αξίας 59.520,00 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση μειοδότη.

ΘΕΜΑ 8ο:  Έγκριση διάθεσης-ψήφισης πίστωσης της πράξης “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Σερρών” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κεντρική Μακεδονία” (Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ”, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ)”.

ΘΕΜΑ 9οΈγκριση  διάθεσης – ψήφισης  πίστωσης της πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020” (Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ098 “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ”).

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση  δαπάνης  προμήθειας  μεταλλικής  πινακίδας  για  τις  ανάγκες  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση της  υπ΄ αριθ. 2/2017 μελέτης  του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση – διάθεση της πίστωσης, για την παροχή υπηρεσίας “Επιλογή Εταιρείας ταχυμεταφορών για τη μεταφορά επιστολών & μικροδεμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών”.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση  της  υπ΄ αριθ. 1/2017 μελέτης του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση – διάθεση της πίστωσης, για την παροχή υπηρεσίας “Δαπάνες ενοικίασης μικροφωνικής – φωτισμού, κάλυψης πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων & επετειακών εκδηλώσεων του Δήμου Σερρών”.

ΘΕΜΑ 13οΟρισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών, στην συνεδρίαση για την εκδίκαση της αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης από ακίνητο του κου Γεωργίου Σταθόπουλου του Μιλτιάδη και λοιπών, κατά του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 14ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, για την εκδίκαση της προσφυγής του κ. Στέργιου Γαλάνη του Παύλου, κατά του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 15ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, για την εκδίκαση της προσφυγής του κ. Στέργιου Γαλάνη του Παύλου, κατά του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 16ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, για την εκδίκαση της προσφυγής του Δήμου Σερρών κατά του κ. Στέργιου Γαλάνη του Παύλου.

ΘΕΜΑ 17οΟρισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, για την εκδίκαση της προσφυγής του Δήμου Σερρών κατά του κ. Στέργιου Γαλάνη του Παύλου.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης και της περίληψης του συνοπτικού διαγωνισμού και έγκριση, διάθεση, ψήφιση της πίστωσης, για την προμήθεια φαρμάκων και ειδών για τις ανάγκες των Δημοτικού Κυνοκομείου του Δήμου Σερρών, έτους 2017, προϋπολογισμού 35.558,17 € με Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 19ο:  Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου “Συντήρηση κοιμητηρίων Δήμου Σερρών έτους 2016”, προϋπολογισμού 37.000,00 € και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση  δαπάνης  για   την   παροχή   υπηρεσίας   συντήρησης   αρδευτικών αντλιοστασίων (γεωτρήσεων) του Δήμου Σερρών και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπάνης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση – διάθεση της πίστωσης, για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, έτους 2017.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δαπάνης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ψήφιση – διάθεση της πίστωσης, για την προμήθεια εξαρτημάτων συντήρησης κοινοχρήστων χώρων, έτους 2017.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπάνης δημοσίευσης σε μία εφημερίδα  της διακήρυξης εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση  δαπάνης  και  ψήφιση – διάθεση  πίστωσης,  για  την  κάλυψη της δαπάνης της σύμβασης μίσθωσης έργου ειδικότητας ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση όρων δημοπράτησης της παροχής υπηρεσιών «Διαχείρηση ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με κάδους ογκωδών του Δήμου Σερρών έτους 2017» και διάθεσης σχετικών πιστώσεων.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση διάθεση πίστωσης, για την «προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες τις Σχολικής Επιτροπής Α΄ βαθμιας του Δήμου Σερρών,  προϋπολογισμού ευρώ 24.768,86 με ΦΠΑ και ευρώ 19.974,89 χωρίς ΦΠΑ», με την διαδικασία του κατεπείγοντος, στα πλαίσια του μείζονος διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση διάθεση πίστωσης, για την «προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες τις  Σχολικής Επιτροπής  Β΄ βαθμιας του Δήμου Σερρών,  προϋπολογισμού ευρώ 24.768,86 με ΦΠΑ και ευρώ 19.974,89 χωρίς ΦΠΑ», με την διαδικασία του κατεπείγοντος, στα πλαίσια του μείζονος διαγωνισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ – ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ – ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒ. &

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

 

 

Ωρα

(Τρίτη) 12:00 - 15:00

Τόπος

Δημαρχείο Σερρών

Λεωφόρος Μεραρχίας 1, Σέρρες

Γράψτε το σχόλιό σας...

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.