Μάρτιος, 2016

.01Μάρ08:00.29Απρ(Απρ 29)15:00Βελτίωση συνθηκών παραγωγής και εμπορίας προϊόντων μελισσοκομίας(Μάρτιος 1) 08:00 - (Απρίλιος 29) 15:00 Διοικητήριο Π.Ε. Σερρών

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Σερρών στα πλαίσια του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2016 ενημερώνει τους μελισσοκόμους της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών ότι από 01-03-2016 έχει ξεκινήσει η κατάθεση δικαιολογητικών για τις Δράσεις 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» (αντικατάσταση κυψελών) και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» (μετακινήσεις μελισσοσμηνών). Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των δικαιολογητικών είναι η  28 – 04 – 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι για να ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση  στο Κέντρο Μελισσοκομίας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. επικυρωμένο φωτοαντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ (θεωρημένο) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
  2. φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 (ή Ε3 για επιτηδευματίες) της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης εισοδήματος
  • φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, από την οποία προκύπτουν η επωνυμία της τράπεζας, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), καθώς και ότι ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος του παραπάνω τραπεζικού λογαριασμού
  1. υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86
  2. εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, στην περίπτωση υποβολής της αίτησης δια αντιπροσώπου
  3. (μόνο για τη δράση αντικατάσταση κυψελών) πρωτότυπα παραστατικά αγοράς κυψελών (ως 10% των κατεχόμενων κυψελών), εκδοθέντα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΚΦΒ & Σ, με ημερομηνία έκδοσης από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 ως την 30η Απριλίου 2016
  • (μόνο για τη δράση μετακινήσεις μελισσοσμηνών) φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ασθενείας του Ο.Γ.Α. που είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης με τα στοιχεία του δικαιούχου και τη σελίδα με τη θεώρηση (στην περίπτωση που δεν έχει θεωρηθεί το βιβλιάριο, απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΟΓΑ)
  • (μόνο για τη δράση μετακινήσεις μελισσοσμηνών) φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ (φορτηγό ιδιωτικής χρήσης), εφόσον αυτό χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά των μετακινούμενων κυψελών
  1. (μόνο για τη δράση μετακινήσεις μελισσοσμηνών) δελτία αποστολής ή φορτωτική με ημερομηνία έκδοσης από 1-9-15 ως 30-6-16.

Για όσα από τα παραπάνω δικαιολογητικά προβλέπεται νόμιμη επικύρωση (π.χ. φωτοαντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου κ.λπ.), αυτή δεν είναι απαραίτητη στην περίπτωση υποβολής της αίτησης αυτοπροσώπως από τον αιτούντα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός προσκομίζει κατά την υποβολή της αίτησης και τα πρωτότυπα έγγραφα, ούτως ώστε ο παραλαβών την αίτηση να μπορεί να επιβεβαιώσει τη γνησιότητα των φωτοαντιγράφων.

Αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΙΤΗΡΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Τ.Κ.57001 
Τ.Θ. 60458
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Μελισσοκομίας Κεντρικής Μακεδονίας στα τηλέφωνα: 2310 471544, 471110, 471542 (εσωτ. 101,104, κα Βαρτάνη Σοφία, κ. Πουτούρης Δρακόντης)  και στη   Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Σερρών στο τηλ.23213-55217 (κα Ράμναλη Παρασκευή).

Ο Διευθυντής
Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Σερρών
 Λεωνίδας Βαρούδης

Ωρα

Μάρτιος 1 (Τρίτη) 08:00 - Απρίλιος 29 (Παρασκευή) 15:00

Τόπος

Διοικητήριο Π.Ε. Σερρών

Μεραρχίας 36, Σέρρες