Γενικο Χημείο του Κράτους: Ουδεν πρόβλημα με την τελευταία διαρροή υγρών από τον ΧΥΤΑ Σερρών

Γενικο Χημείο του Κράτους: Ουδεν πρόβλημα με την τελευταία διαρροή υγρών από τον ΧΥΤΑ Σερρών

wpid-χυτα-σερρων.jpg Δεν τεκμηριώνεται περιστατικό ρύπανσης του περιβάλλοντος και τα νερά στο ρέμα στα κατάντη του Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Σερρών την 09.02.2015 δεν αποτελούν υγρά απόβλητα που προέρχονται από τις εγκαταστάσεις του Χ.Υ.Τ.Α.. Αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων που έγιναν από το Γενικό Χημείο του Κράτους σε δείγματα που ελήφθησαν από τον Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Σερρών.

Συγκεκριμένα, στην αυτοψία της 9ης Φεβρουαρίου 2015 που διενεργήθηκε από υπαλλήλους του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Σερρών στην περιοχή του ΧΥΤΑ Ν. Σερρών, έπειτα από προφορική εντολή του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών, ελήφθησαν δύο (2) δείγματα επιφανειακού νερού (μακροσκοπικά διάφανο-διαυγές) από το ρέμα που βρίσκεται στη νότια πλευρά του ΧΥΤΑ προκειμένου αυτά να σταλούν για εργαστηριακή ανάλυση με σκοπό τον προσδιορισμό του ρυπαντικού τους φορτίου.

Τα ανωτέρω δείγματα εστάλησαν για εργαστηριακή ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους (Τμήμα Σερρών)

Στις 18.02.2015 το αρμόδιο τμήμα της Π.Ε. που είχε προχωρήσει στην αυτοψία, παρέλαβε από το Γενικό Χημείο του Κράτους (Τμήμα Σερρών) τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων για τα ανωτέρω δείγματα.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων για τα δείγματα όσον αφορά το Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (B.O.D5) και το Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (C.O.D.) έχουν ως εξής:

  • 1O Δείγμα: (B.O.D5) = 5,6 mg/lt Oκαι (C.O.D.) = 75,0 mg/lt O2
  • 2O Δείγμα: (B.O.D5) < 3,0 mg/lt O2  και (C.O.D.) = 114,0 mg/lt O2

Από τις παραπάνω τιμές των παραμέτρων προκύπτει λοιπόν σαφώς ό,τι αναφέρεται πολύ συγκεκριμένα στην πρώτη παράγραφο του κειμένου.