Ισότιμη μεταχείριση των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ζητά ο Μ.Βλάχβεης

ιεκΣτην Ισότιμη μεταχείριση των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού αναφέρεται ο βουλευτής Νομού Σερρών της Νέας Δημοκρατίας κ. Μενέλαος Βλάχβεης, σε ερώτησή του στη Βουλή προς Τον Υπουργό Εσωτερικών.
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:
Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 47184/12/20.02.2013 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. – Τμήμα Προσωπικού ΟΤΑ, κοινοποιήθηκε γνωμοδότηση περί μεταφοράς προσωπικού σε περίπτωση λύσης Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, που εξεδόθη από το ΣΤ΄ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με την υπ’ αριθμ 615/2012 ομόφωνη γνωμοδότησή του, η οποία έγινε αποδεκτή από εσάς και αποσαφήνισε την διάταξη της παρ. 7 άρθρο 109 του ν. 3852/2010 – Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010 (όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 26 ν.3938/2011 – Φ.Ε.Κ. 61/Α/2011) περί μεταφοράς προσωπικού σε περίπτωση λύσης Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ή ΔΕΥΑ, εφ’ όσον όμως η δραστηριότητά τους μετά τη λύση τους αναλαμβάνεται (και συνεχίζεται) από τον οικείο Δήμο ή από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου αυτού.

Είναι γνωστό ότι οι Δήμοι της χώρας μπορούν με ειδική διάταξη νόμου (παρ. 5 άρθρο 268 του ν. 3463/2006 – Φ.Ε.Κ. 114/Α/2006) να ιδρύουν Δημοτικά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα οποία ορίσθηκε ρητά ότι μπορούν να λειτουργούν είτε με τη μορφή κοινωφελούς επιχείρησης, είτε με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας.

Είναι επίσης γνωστό ότι το αντικείμενο των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης των Δήμων, ανεξάρτητα νομικής μορφής, είναι συγκεκριμένο όπως άλλωστε προκύπτει και από προηγούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις (ΚΥΑ 9.16031/Οικ.3.2815/15.09.2009 – Φ.Ε.Κ. 1999/Β/2009), αλλά και το άρθρο 13 του ν. 3879/2010 – Φ.Ε.Κ. 163/Α/2010.

Με δεδομένο ότι πολλοί Δήμοι είχαν ιδρύσει και διατηρούν Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης με τη μορφή Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχειρήσεως, αλλά και ορισμένοι εξ’ αυτών διατηρούν Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, γίνεται αντιληπτό ότι σε περίπτωση που οι Δήμοι θέλουν να αναλάβουν οι ίδιοι ή μέσω Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών τις αρμοδιότητες των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (τούτου προβλεπομένου άλλωστε από τη σχετική διάταξη της παρ. 1 του προμνημονευθέντος άρθρου 13 του ν.3879/2010, δυνάμει του οποίου τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι Νομικά Πρόσωπα ή λειτουργούν στο πλαίσιο Νομικών Προσώπων, τα οποία έχουν κάποια από τις μορφές που προβλέπονται από την εθνική ή κοινοτική νομοθεσία).

Ερωτάται ο κ. Υπουργός
1. Για ποιό λόγο τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης των ΟΤΑ που λειτουργούν με τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας και μάλιστα όταν στην Ανώνυμη αυτή Εταιρεία μέτοχοι είναι οι συστήσαντες ΟΤΑ και Νομικά Πρόσωπα του ιδίου ΟΤΑ, δεν είναι δυνατή η ανάληψη της σχετικής δραστηριότητας από τους ιδίους ΟΤΑ ή Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, σε αντίθεση με τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ο.Τ.Α. που λειτουργούν με τη μορφή Κοινωφελούς Επιχείρησης;

2. Για λόγους ισονομίας και ισότητας, κρίνετε σκόπιμη την ακόλουθη νομοθετική ρύθμιση: «η ρύθμιση της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν.3938/2011 – Φ.Ε.Κ. 61/Α/2011, όπως αυτή προστέθηκε ως παρ. 7 στο άρθρο 109 του ν. 3852/2010 – Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010, ισχύει και στην περίπτωση λύσης Δημοτικών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης που λειτουργούν με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας, εφ ’όσον σε αυτά συμμετέχει μόνο ο οικείος Δήμος και Νομικά Πρόσωπα του ιδίου Δήμου»;