Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ με ανάθεση, νόμιμη μεν είναι όμως και ηθική;;;

σχεδιο ράμπας ΑΜΕΑ (αρχείο)
σχεδιο ράμπας ΑΜΕΑ (αρχείο)

Διαβάζουμε σε ανάρτηση του Δήμου Σερρών στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ την ανάθεση για κατασκευή ράµπας (ΑΜΕΑ) στο ∆ηµοτικό Σχολείο Άνω Μητρουσίου με 7500€ και έκπτωση 3% από το ανάδοχο, όταν ο αμέσως προηγούμενος πρόσφερε έκπτωση 2%(!!) και ο τρίτος … 1% (!!!). Τα σχόλια δικά σας.

Στις Σέρρες, σήµερα 27 Αυγούστου 2013, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11,00 π.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, µε χρονολογία: 25-/ 21-08-2013.
Από τα εννέα µέλη παρόντες ήταν οι:
1. Γαλάνης Στέργιος Αντιδήµαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής,
2. Γκότσης Ηλίας, Αντιπρόεδρος , 3. Μερετούδης ∆ηµήτριος, 4. Χράπας Παντελής,
5. Νιζάµης ∆ηµήτριος, 6. Χασαπίδης Κων/νος , Μέλη
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αρναούτογλου Φωτεινή, 2. Χρυσανθίδης Βασίλειος ,  3. Ιντος ∆ηµήτριος, Μέλη
Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήµαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αµέσως άρχισε η συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.
Α Π Ο Φ Α Σ Η 444 / 2013
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή ράµπας (ΑΜΕΑ) στο ∆ηµοτικό Σχολείο Άνω Μητρουσίου», µε απ΄ ευθείας ανάθεση.
Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήµαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, έθεσε υπόψη των µελών της την υπ’ αριθµ. 49945/8-8-2013 εισήγηση της ∆.Τ.Υ. του ∆ήµου, που έχει ως εξής:
 << Σας πληροφορούµε ότι µε την υπ’ αριθµ. 356/2013 Α.∆.Σ., εγκρίθηκε η υπ’ αριθµ. 37/2013 µελέτη του έργου: «Κατασκευή ράµπας (ΑΜΕΑ) στο ∆ηµοτικό Σχολείο Άνω Μητρουσίου», προϋπολογισµού 7.500,00 ΕΥΡΩ και εγκρίθηκε η εκτέλεσή του µε απ’ ευθείας ανάθεση.
Σας υποβάλλουµε λοιπόν συνηµµένα τις προσφορές των εργοληπτών που ζητήσατε για την ανάληψη του παραπάνω έργου που έχουν όπως ακολουθεί:
1.Ο κ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ Ν. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, έκπτωση 3 %
2.Η κα ΖΑΡΚΟΥ ∆ΗΜ. ΣΟΥΛΤΑΝΑ, έκπτωση 2 %
3.Ο κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, έκπτωση 1 %
Παρακαλούµε λοιπόν να εισηγηθείτε στην Οικονοµική Επιτροπή, να αναθέσει απ’ ευθείας το έργο στον κ. ΠΑΝΤΕΛΗ Ν. ∆ΗΜΗΤΡΙΟ, εργολήπτη Ε∆Ε, ο οποίος προσφέρει έκπτωση 3 % επί του προϋπολογισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του Π.∆/τος 171/1987.
ΑΡΙΘΜΟΣ: Ν.Μ. 21
ΠΤΥΧΙΟ : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ
ΙΣΧΥΣ : 15 – 10 – 2014 >>.
Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της και τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αναθέτει απ’ ευθείας την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή ράµπας (ΑΜΕΑ) στο ∆ηµοτικό Σχολείο Άνω Μητρουσίου», προϋπολογισµού 7.500,00 ΕΥΡΩ, του οποίου η εκτέλεση µε τον τρόπο αυτό αποφασίσθηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µε την αριθµ. 356/2013 απόφασή του, στον κ. . ΠΑΝΤΕΛΗ Ν. ∆ΗΜΗΤΡΙΟ, εργολήπτη Ε∆Ε, κάτοχο πτυχίου κατηγορίας : Τάξη «ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ», µε αριθµό πτυχίου: Ν.Μ.21, ισχύος 15/10/2014, ο οποίος προσέφερε έκπτωση 3 % επί του προϋπολογισµού του έργου.
Στην απόφαση αυτή µειοψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. – Νιζάµης ∆ηµήτριος – Χασαπίδης Κων/νος, διαφωνώντας ως προς την εκτέλεση του ως άνω έργου µε απ΄ ευθείας ανάθεση.
Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες