ΚΕΔΗΣ: 600.000€ οι οφειλές της-Δείτε σε ποιους χρωστάει και πόσα

αφορά περίπου 768 ανεξόφλητα τιμολόγια ή   Προηγούμενες Οφειλές παρελθόντων Ετών (ΠΟΕ).
αφορά περίπου 768 ανεξόφλητα τιμολόγια ή Προηγούμενες Οφειλές παρελθόντων Ετών (ΠΟΕ).

Σύμφωνα με τα επίσημα πρακτικά της συνεδρίασης της ΚΕΔΗΣ (είναι αναρτημένη στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ) η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 4/2/2014 οι οφειλές της ΚΕΔΗΣ στο τέλος του 2013 προς τους προμηθευτές της ανέρχονται στο ποσό των 600.726€ και αφορά περίπου 768 ανεξόφλητα τιμολόγια ή   Προηγούμενες Οφειλές παρελθόντων Ετών (ΠΟΕ).

Στην συνεδρίαση της επιτροπής σε σύνολο 11 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αρναούτογλου Φωτεινή         Πρόεδρος
Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία         Αντιπρόεδρος
Αναστασιάδης Ηλίας  Μέλος
Γάτσιος Αθανάσιος     Αναπληρωματικό Μέλος
Ζαφειριάδου – Μπουρβάνη Βασιλική –          Μέλος
Τσεχερίδου Παναγιώτα          Μέλος
Σαμσάρης Πέτρος       Μέλος
Μπαλκούρης Πέτρος  Μέλος
Κηπουρού Μαριάνθη Μέλος
 ΑΠΟΝΤΕΣ
Δημητρίου Ευστράτιος           Μέλος
Πολύχρονης Λάμπρος            Μέλος

Στο 1ο Θέμα εκτός ημερησίας διάταξης αφορούσε την αποδοχή και ψήφιση πιστώσεων απλήρωτων υποχρεώσεων προηγούμενης χρήσης. Εισηγούμενος η πρόεδρος ανέφερε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής:

«Σύμφωνα με την εγκύκλιο 30 του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Οικονομικών με Αριθμό Πρωτοκόλλου 19664/20-04-2011, περί της Ανάληψης Υπο­χρεώσεων από τους Διατάκτες, πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιοσδή­ποτε δαπάνης του δημοσίου και των λοιπών φορέων της γενικής κυβέρνησης, απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη, με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση (δημοσιονομική δέσμευση – άρθρο 21 παρ.2 N 2362/95).

Ουσιαστικά η ανάληψη υποχρέωσης είναι η διοικητική πράξη με την οποία απο- φασίζεται (εγκρίνεται) η πραγματοποίηση ορισμένης δαπάνης και διατίθεται (δεσμεύ­εται) η αναγκαία πίστωση για την πληρωμή της .

Ο κ. Γάτσιος Αθανάσιος, αναπληρωματικό μέλος, σημείωσε ότι πρόκειται για θέμα που θα έπρεπε να συζητηθεί ως τακτικό και όχι ως εκτός ημερησίας, καθώς αφορά ποσά και θα έπρεπε να μελετηθεί και όχι το Δ.Σ. να στηρίζεται στις διαβε­βαιώσεις των υπηρεσιακών παραγόντων. Πέρα τούτου ζήτησε αρκετές διευκρινήσεις επί του θέματος.

<

p>Αφού πρώτα διευκρινίστηκε ότι στις παραπάνω υποχρεώσεις είναι ενταγμένες και αυτές που περιλαμβάνονται στις ληξιπρόθεσμες οφειλές, βάσει του συμφώνου ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας, μέλος, πρότεινε τον δι­αχωρισμό των παραπάνω ΠΟΕ, δημιουργώντας υποκωδικό στον προϋπολογισμό ΠΟΕ της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. μόνο για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Επίσης, διευκρίνισε ότι αποδέχεται τις παραπάνω απλήρωτες υποχρεώσεις, με την προϋπόθεση να εξοφλη­θούν μόνο αυτές που συνοδεύονται από αποφάσεις και συμβάσεις.

Στην συνεδρίαση του σώματος παρευρέθη και ο κ. Βέρρος Κωνσταντίνος, ε­ξωτερικός λογιστής της επιχείρησης, ο οποίος απάντησε σε όλα τα ερωτήματα και διευκρίνισε τις σχετικές απορίες των μελών.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.)» αφού άκουσαν την εισήγηση της Προέδρου και μετά από συζήτηση αποφάσισαν ΟΜΟΦΩΝΑ  ότι  αποδέχονται τα απλήρωτα παραστατικά, που μεταφέρονται από την προηγούμε­νη χρήση, συνολικού ποσού 600.726,17 €.

συνημμένη κατάσταση με τα απλήρωτα ποσά εξόδων έως την 31/12/2013