ΚΡΙ-ΚΡΙ: Αύξηση 18,2% στις πωλήσεις στον κλάδο των γαλακτοκομικών

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Αύξηση 18,2% στις πωλήσεις στον κλάδο των γαλακτοκομικών

Στον κλάδο των γαλακτοκομικών, οι πωλήσεις της εταιρείας εμφανίζουν αύξηση 18,2%, με παράλληλη ισχυρή άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας.

Σε 34,465 εκατ.ευρώ ανήλθε για το εξάμηνο του 2015 ο κύκλος εργασιών για τα προϊόντα της βιομηχανίας γάλακτος Κρι Κρι, έναντι 31,993 εκατ. το 2014.

Σημειώνεται ότι το κονδύλι του κύκλου εργασιών της προηγούμενης συγκρίσιμης περιόδου (1/1-30/6/2014) που εμφανίζεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος περιλαμβάνει επιπλέον έκτακτο ποσό 10,270 εκατ., το οποίο αφορά πωλήσεις υλικών παραγωγής προς τις συνεργαζόμενες, για την παραγωγή φασόν γιαουρτιών, παραγωγικές μονάδες.

Αντίστοιχα, τα μεγέθη της κερδοφορίας διαμορφώνονται ως εξής:

  • –    Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 6,180 εκατ. έναντι 4,791 εκατ. το εξάμηνο 2014.
  • –    Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 4,558 εκατ., έναντι 4,108 εκατ. το εξάμηνο 2014.
  • –    Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε 4,252 εκατ., έναντι 3,679 εκατ. το εξάμηνο 2014.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία δεν συντάσσει πλέον ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις καθώς μοναδική θυγατρική εταιρεία εκποιήθηκε το 2014, ενώ η συμμετοχή της στη συγγενή εταιρεία KRI KRI BULGARIA AD είναι απομειωμένη κατά 100%, δεδομένου ότι η εταιρεία αυτή βρίσκεται σε καθεστώς εκκαθάρισης τα τελευταία χρόνια.

Στον κλάδο των γαλακτοκομικών, οι πωλήσεις της εταιρείας εμφανίζουν αύξηση 18,2%, με παράλληλη ισχυρή άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας. Στην εξέλιξη αυτή, σημαντικό ρόλο έπαιξε η επανάκτηση των μεριδίων αγοράς της Κρι Κρι στην ελληνική αγορά, σε συνδυασμό με τις νέες συνεργασίες στο εξωτερικό, όπως για παράδειγμα με τις εθνικές αλυσίδες super market TESCO και MARKS & SPENCER στη Μ. Βρετανία, και με αλυσίδες super market στην Ιταλία και το Βέλγιο.

Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς τα γιαούρτια Κρι Κρι υποστηρίζονται έντονα τηλεοπτικά, κάνοντας ευρέως γνωστό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας: ότι τα γιαούρτια Κρι Κρι παράγονται με φρέσκο ελληνικό γάλα από το νομό Σερρών, μόλις σε 24 ώρες από την συλλογή του, διατηρώντας έτσι όλη την φρεσκάδα του.

Στον κλάδο του παγωτού, οι αντίξοες οικονομικές συνθήκες συνεχίζουν να επιδρούν αρνητικά στον κλάδο, πιέζοντας το συνολικό μέγεθος της αγοράς. Έτσι, στο εξάμηνο, οι πωλήσεις παγωτού υποχώρησαν κατά 6,3%. Αμυνόμενοι στις πιέσεις, η Κρι Κρι προωθεί την αύξηση της αριθμητικής διανομής, δίνοντας έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Επίσης, στοχευμένες ενέργειες γίνονται και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων (όπως η κατηγορία frozen yogurt) που να παρουσιάζουν αγοραστικό ενδιαφέρον για την εσωτερική αγορά ή τις αγορές του εξωτερικού.

Σε σχέση με τις πρόσφατες εξελίξεις στο πολιτικο-οικονομικό επίπεδο και την εφαρμογή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, η διοίκηση της εταιρείας έχει λάβει όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στη δραστηριότητα της εταιρείας. Συγκεκριμένα, τόσο η παραγωγική λειτουργία του εργοστασίου, καθώς και η πορεία των πωλήσεων της εταιρείας, δεν έχουν επηρεαστεί, ούτε αναμένεται να επηρεαστούν σημαντικά στο προσεχές διάστημα, από τους ελέγχους κίνησης κεφαλαίων. Επίσης, δεν έχει παρατηρηθεί διαφοροποίηση στον ρυθμό εξόφλησης των απαιτήσεων από τους πελάτες εσωτερικού, ενώ έχει διασφαλιστεί και η απρόσκοπτη εκτέλεση πληρωμών προς τους προμηθευτές του εξωτερικού, ώστε να μην υφίσταται κίνδυνος αδυναμίας προμήθειας κρίσιμων υλικών.

Στο τρίτο τρίμηνο 2015, η πορεία των πωλήσεων και των λειτουργικών κερδών ακολουθεί την ανοδική τάση που εμφανίζεται στο εξάμηνο 2015. Ωστόσο, η έντονη αβεβαιότητα που προκαλούν οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα, δυσχεραίνουν τη διαμόρφωση εκτιμήσεων για το τέταρτο τρίμηνο της χρήσης.