ΚΡΙ ΚΡΙ: Νέες δραστηριότητες σε ψυχαγωγικά πάρκα, βιοαέριο και ηλεκτρικό ρεύμα

ΚΡΙ ΚΡΙ: Νέες δραστηριότητες σε ψυχαγωγικά πάρκα, βιοαέριο και ηλεκτρικό ρεύμα

Ενέκρινε η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΚΡΙ ΚΡΙ την επέκταση των σκοπών της εταιρείας, τα οποία πλέον περιλαμβάνουν την εκμετάλλευση εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών πάρκων καθώς σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της εταιρείας Παναγιώτη Τσινάβου, στην τελευταία συνέντευξη τύπου που έδωσε στα τοπικά ΜΜΕ με θέμα το «γαλακτικό χωριό», (5/12) διερευνάται η δημιουργία στις Σέρρες ενός πάρκου, οπου θα μπορεί ο επισκέπτης να μαθαίνει όλη τη διαδικασία από την παραγωγή του γάλακτος έως την παρασκευή του σε γιαούρτι και παγωτό. Δίνοντας έτσι έμφαση στο προφίλ της εταιρείας για την ποιότητα των προϊόντων που παράγει ενισχύοντας τον αγροτουρισμό της περιοχής.

Επίσης εξετάζεται η δυνατότητα για την παραγωγή βιοαερίου από τα υγρά απόβλητα της εταιρείας και η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ιδίως βιομάζας

Αναλυτικά στην απόφαση της γενικής συνέλευσης αναφέρεται:

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η εταιρεία γνωστοποιεί τις αποφάσεις της 25ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 12/12/2018 στα γραφεία της Εταιρείας μας επί του 3ου χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας, 62125, Σέρρες. Συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από τον Νόμο απαρτία και πλειοψηφία ήτοι παραβρέθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 25.416.812 μετοχές επί συνόλου 33.065.136 μετοχών, ήτοι ποσοστό 76,869%, του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

  1. Για το ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού €5.000.000 της 16/12/2013, εγκρίθηκε η τροποποίηση όρων του, που αφορά α) σε χρονική επιμήκυνση στην καταβολή δόσεων κεφαλαίου και β) σε μείωση του συμβατικού επιτοκίου.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 25.416.812, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 76,869% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 25.416.812, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

 

  1. Εγκρίθηκε η επέκταση των σκοπών της εταιρείας με την προσθήκη των παρακάτω, στο άρθρο 3 του καταστατικού: α) Εκμετάλλευση εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών πάρκων, β) Παραγωγή βιοαερίου από υγρά απόβλητα γαλακτοβιομηχανίας, γ) Παραγωγή και εμπορία (εκμετάλλευση) ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ιδίως βιομάζας. Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η επέκταση της δραστηριότητας της εταιρείας στα παραπάνω αντικείμενα, δεν αναμένεται να επιδράσει σημαντικά στην οικονομική της κατάσταση και, κατά συνέπεια, δεν έχει εφαρμογή το αρθ.4.1.3.12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 25.416.812, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 76,869% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 25.276.812, ήτοι ποσοστό 99,45% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Αποχή: 140.000, ήτοι ποσοστό 0,55% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

 

  1. Εγκρίθηκε η κωδικοποίηση του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας ώστε να ενσωματωθεί η παραπάνω τροποποίηση του άρθρου 3 αυτού.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 25.416.812, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 76,869% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Υπέρ: 25.276.812, ήτοι ποσοστό 99,45% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Ψήφοι Αποχή: 140.000, ήτοι ποσοστό 0,55% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

 

Σέρρες, 12/12/2018

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Advertisements