Νέος διαγωνισμός για τη σίτιση των προσφύγων στις Σέρρες

Νέος διαγωνισμός για τη σίτιση των προσφύγων στις Σέρρες

Το 10ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ (10ο ΣΠ) θα προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering), με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με ενσφράγιστες προσφορές, για την κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (μεταναστευτικές – προσφυγικές ροές) της ανοιχτής δομής φιλοξενίας προσφύγων-μεταναστών «ΠΡΩΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ», λαμβανομένων υπόψη των λόγων εθνικής ασφάλειας και δημόσιας τάξης, που καθιστούν αδύνατη την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις διαδικασίες διαγωνισμού της κείμενης νομοθεσίας, για το χρονικό διάστημα 30 ημερών, από 04 Οκτωβρίου έως 02 Νοεμβρίου 2016.

600 μερίδες φαγητό ημερησίως

Η εκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται σε εκατό πέντε χιλιάδες εξακόσια εξήντα ευρώ (105.680 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π,Α. 24%, για 600 μερίδες των 3 γευμάτων ανά ημέρα, χρονικό διάστημα μέχρι 30 ημερών και με μέγιστο κόστος ανά άτομο πέντε ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (5,87€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Οι ποσότητες των συγκεκριμένων ειδών, δύναται να αυξηθούν έως 15% ή να μειωθούν ‘έως 50% επί των παραπάνω εκτιμήσεων, αναλόγως του αριθμού των προσφύγων – μεταναστών.

Στην προϋπολογιζόμενη τιμή να δοθεί και τιμή με χορήγηση 1,5 λίτρου εμφιαλωμένου νερού ανά άτομο και ημέρα,

Κατάθεση φακέλων συμμετοχής στον διαγωνισμό μέχρι την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 09:30.