Ο Δήμος Καπ.Μητρούση κέρδισε το Δικαστήριο όμως η Δημοτική Αρχή των Σερρών πληρώνει εξωδικαστικά τον… «χαμένο»!!!

Ο Δήμος Καπ.Μητρούση κέρδισε το Δικαστήριο όμως η Δημοτική Αρχή των Σερρών πληρώνει εξωδικαστικά τον… «χαμένο»!!!

Δημαρχείο ΣερρώνΙστορίες του Ελληνικού Δημοσίου σε τοπικό επίπεδο όπως αποκαλύπτεται από την δημοσίευση της υπόθεσης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Εν ολίγοις: επαγγελματίας στρέφεται το 2007 κατά του τέως Δήμου Καπετάν Μητρούση διεκδικώντας αμοιβή 14.180 ευρώ για υπηρεσίες που υποστηρίζει ότι προσέφερε σε αυτόν. Το δικαστήριο το 2009 αποφαίνεται ότι δεν έχουν βάσει οι ισχυρισμοί του και απορρίπτει την αγωγή του. Ο επαγγελματίας ασκεί (όπως έχει δικαίωμα) τον Απρίλιο του 2010 έφεση κατά της απόφασης (πλέον δεν υπάρχει Δήμος Καπ.Μητρούση, αφού συγχωνεύτηκε με τον Δήμο Σερρών) και το δικαστήριο ορίζεται αρχικά για 28-3-2011 το οποίο δεν πραγματοποιείται και μετά από συνεχείς αναβολές, ορίζεται τελικά νέα δικάσιμος για τις 5-5-2014. Ο επαγγελματίας με την υπ’αριθμ. 61725/15-10-2012 αίτησή του προς το Δήμο Σερρών ζητά να επιλυθεί η επίδικη διαφορά δια συμβιβασμού επικαλούμενος νεότερα κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία.
Η Οικονομική επιτροπή του Δήμου συνέρχεται στις 30-4-2013 και κάνει δεκτή (κατά πλειοψηφία) την εισήγηση της δικηγόρου του Δήμου Μ.Τσινίκα η οποία προτείνει εξώδικο συμβιβασμό (το σκεπτικό της μπορείτε να το διαβάσεται παρακάτω), ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γαλάνης Στέργιος υποστήριξε ότι θα πρέπει να γίνει ο συμβιβασμός στο ποσό των 12.000,00 € ήτοι κάτω από το κεφάλαιο, όπως “έχει αποφασισθεί και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις”.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νιζάμης Δημήτριος ΔΕΝ ενέκρινε τον εξώδικο Συμβιβασμό υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει όπως απευθυνθούμε στο δικαστικό εφετείο αλλά και να ερευνηθεί η όλη υπόθεση για τυχόν επιλήψιμες πράξεις από τους υπαλλήλους, τους προϊστάμενους και τον δικηγόρο που ασχολήθηκαν με το όλο θέμα. Η ληφθείσα απόφαση θεωρεί ότι είναι μη νόμιμη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα,
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Χασαπίδης Κων/νος και Κατιρτζόγλου Βασίλειος ΔΕΝ ενέκριναν τον εξώδικο Συμβιβασμό υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει όπως απευθυνθούμε στο δικαστικό εφετείο
Ετσι με τις ψήφους των Γαλάνη Στέργιο Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο της Οικον. Επιτροπής,
Γκότση Ηλία, Αντιπρόεδρου, Μερετούδη Δημήτριο, Αρναούτογλου Φωτεινή, Χρυσανθίδη Βασίλειο, και Χράπα Παντελή γίνεται δεκτός ο εξώδικος συμβιβασμός και το το πρακτικό της απόφασης δημοσιεύεται ως «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» στις 23-10-2013 στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
Σας παραθέτουμε την ανάρτηση στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για να βγάλετε τα … συμπεράσματά σας:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14° έτους 2013
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 14η)
Στις Σέρρες, σήμερα 30 Απριλίου 2013, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11,30 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, με χρονολογία: 14-/ 25-04-2013.
Από τα εννέα μέλη παρόντες ήταν οι:
Ι.Γαλάνης Στέργιος Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής,
2. Γκότσης Ηλίας, Αντιπρόεδρος, 3. Νιζάμης Δημήτριος, 4. Χασαπίδης Κων/νος,
5. Μερετούδης Δημήτριος, 6. Αρναούτογλου Φωτεινή, 7. Χρυσανθίδης Βασίλειος, 8. Χράπας Παντελής, 9. Κατιρτζόγλου Βασίλειος , Μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ: ΚΑΝΕΙΣ
Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αμέσως άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 233 / 2013
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός δικηγόρου νομικής υπηρεσίας Δήμου
για έλεγχο και ενέργειες για την υπόθεση του κ. Βέρρου Κωνσταντίνου, ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ.
Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 10° θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την υπ’ αριθμ.22576/16-4-2013 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου του Δήμου, που έχει ως εξής: «κ. Πρόεδρε,
Α) Σας υποβάλουμε την υπ’ αρ. 290/2013 Κλήση ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης του κ. Βέρρου Κωνσταντίνου κατά του Δήμου Σερρών για την μη εξόφληση αμοιβής που αφορά οφειλή του πρώην Δήμου Καπ. Μητρουσίου, όπως μας επιδόθηκε στις 14.2.2013. Για την ως άνω οφειλή έχει οριστεί εκ της Οικονομικής Επιτροπής για τη διερεύνησή της ως Δικηγόρος του Δήμου η κα. Μ. Τσινίκα.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ
Να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή να δώσει εντολή ανάθεσης εκπροσώπησης στο σχετικό δικαστήριο στη Δικηγόρο του Δήμου κα. Μ. Τσινίκα, η οποία ασχολήθηκε προγενέστερα με την εν λόγω υπόθεση, ως και για τις λοιπές ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν από την πλευρά του Δήμου.
Συνημμένα :
1) Η υπ’ αρ. 290/2013 Κλήση ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης του κ. Βέρρου Κωνσταντίνου κατά του Δήμου Σερρών.
Β)
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Σε απάντηση του αιτήματος της επιτροπή σας, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ.
63/2013 Α.Ο.Ε. , .. .5/2013 Πρακτικό Συνεδρίασή της σε συνδυασμό με το
υπ’ αριθμ. πρωτοκ 4449/18-2-2013 έγγραφο του Δήμου Σερρών,
περί γνωμοδότησης εκ μέρους μου αναφορικά με την νομιμότητα και τη δυνατότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Σερρών και του οικονομολόγου Κωνσταντίνου Βέρρου του Νικολάου αναφορικά με την υπόθεση που αφορά στην υπ’ αριθμ. κατάθεσης δικογράφου 4507ΜΤ312/13-12-2007 αγωγή του ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών (τακτική διαδικασία) επάγομαι τα κάτωθι:
Ο Κωνσταντίνος Βέρρος του Νικολάου, κάτοικος Σερρών, οδός Τσαλοπούλου
3- 5, άσκησε κατά του τέως Δήμου Καπετάν Μητρούση την από 12-12-2007 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 4507ΜΤ312/13-12-2007 αγωγή χρέους ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών (τακτική διαδικασία). Με την εν λόγω αγωγή ο ενάγων ζητούσε από τον άνω Δήμο να του καταβάλει το ποσό των 14.180,00 ευρώ νομιμοτόκως από τον χρόνο παράδοσης των επίδικων έργων ή άλλως από τις 18-12¬2007, ημέρα που επιδόθηκε η εν λόγω αγωγή στον άνω Δήμο δυνάμει της υπ’ αριθμ. 6.624/18-12-2007 έκθεσης επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Σερρών Χαράλαμπου Αγγελάκη. Συζητήσεως γενομένης εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 165/2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών (τακτική διαδικασία) με την οποία απορρίφθηκε εν όλω η παραπάνω αγωγή.
Η άνω απόφαση δημοσιεύτηκε στις 30-09-2009 και δεν επιδόθηκε στον ενάγοντα. Κατά της παραπάνω πρωτόδικης απόφασης ο ενάγων άσκησε την από 07¬
4- 2010 και με αριθμό κατάθεσης 47/07-04-2010 έφεσή του ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης. Με την έφεσή του αυτή ο ενάγων προσάπτει στην πρωτόδικη απόφαση την πλημμέλεια της εσφαλμένης εφαρμογής του νόμου και της κακής εκτίμησης των αποδεικτικών στοιχείων και ζητά την εξαφάνισή της προκειμένου να γίνει εν όλω δεκτή η άνω αγωγή του. Η εν λόγω έφεση αρχικά προσδιορίστηκε προς συζήτηση στις 28-03-2011 με αριθμό πινακίου 30 ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Εφετείου Θεσσαλονίκης. Έπειτα, η συζήτηση της εν λόγω έφεσης αναβλήθηκε για τις 14-05-2012, οπότε και ματαιώθηκε. Ήδη, ο ενάγων κι εκκαλών με την από 12-11¬-2012 κλήση του κατά του Δήμου Σερρών προς το Εφετείο Θεσσαλονίκης ζήτησε να οριστεί νέα δικάσιμος για την παραπάνω έφεση. Αντίγραφο της κλήσης αυτής μαζί με την υπ’ αριθμ. 290/29-01-2013 πράξη κατάθεσης της γραμματέως του Εφετείου Θεσσαλονίκης και ταυτόχρονη πράξη ορισμού δικασίμου της ίδιας γραμματέως του πιο πάνω δικαστηρίου, με την οποία ορίστηκε δικάσιμος της άνω έφεσης η 05η -05¬-2014, επιδόθηκε στον Δήμο Σερρών στις 14-02-2013.
Ήδη, ο ενάγων κι εκκαλών τόσο με την υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 61725/15-10-2012 αίτησή του προς το Δήμο Σερρών όσο και με την παραπάνω κλήση του ζητά να επιλυθεί η επίδικη διαφορά δια συμβιβασμού επικαλούμενος νεότερα κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία. Ενόψει τούτου λεκτέα είναι τα εξής:
Κατά το άρθρο 293 παρ. 1 ΚΠολΔ, οι διάδικοι μπορούν σε κάθε στάδιο της δίκης να συμβιβάζονται, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ουσιαστικού δικαίου. Ο συμβιβασμός γίνεται ενώπιον συμβολαιογράφου ή του δικαστηρίου και επιφέρει αυτοδίκαια την κατάργηση της δίκης. Οι διάδικοι της εκκρεμούς δίκης νομιμοποιούνται σε κατάρτιση του συμβιβασμού, απαιτείται δε προς τούτο συμφωνία των μερών ως προς τα ουσιώδη σημεία της (ΑΠ 1416/08, ΑΠ 47/1987, ΝοΒ 1987,1391). Η σύσταση του δικαστικού συμβιβασμού επέρχεται με την καταχώρηση των δηλώσεων των διαδίκων στο πρακτικό ή στο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο (άρθρο 257 ΚΠολΔ). Τα πρακτικά του δικαστηρίου που περιέχουν συμβιβασμό υπογράφονται μόνον από το δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση και το γραμματέα, υπογραφή δε των διαδίκων δεν απαιτείται (ΑΠ 571/1994, ΝοΒ 1995,699). Στις περιπτώσεις όπου είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου, ο δικαστικός συμβιβασμός καταρτίζεται επί ποινή ακυρότητας (άρθρο 159 παρ. 2, παρ. 4 ΑΚ) από δικηγόρο εφοδιασμένο με ειδική πληρεξουσιότητα. Η καταχώρηση του δικαστικού συμβιβασμού στα πρακτικά του δικαστηρίου ή στο συμβολαιογραφικό έγγραφο δημιουργεί τίτλο εκτελεστό.
Περαιτέρω, κατά το άρθρο 529 παρ. 1 εδ. α’ Κ.Πολ.Δ., “ στην κατ’ έφεση δίκη επιτρέπεται να γίνει επίκληση και προσαγωγή νέων αποδεικτικών μέσων”, κατά δε την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου “ το δευτεροβάθμιο δικαστήριο μπορεί να αποκρούσει τα αποδεικτικά μέσα που προσάγονται πρώτη φορά σε αυτό ως απαράδεκτα, αν κατά την κρίση του ο διάδικος δεν τα είχε προσκομίσει στην πρωτόδικη δίκη από πρόθεση στρεψοδικίας ή από βαριά αμέλεια”. Με τις διατάξεις αυτές εισάγεται ο δικονομικός κανόνας, ότι στην καττ’ έφεση δίκη είναι επιτρεπτή η επίκληση και προσαγωγή νέων αποδεικτικών μέσων και ειδικότερα εγγράφων, παρέχεται όμως στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο η εξουσία να αποκρούσει ως απαράδεκτα τα έγγραφα, τα οποία προσάγονται για πρώτη φορά σε αυτό, εάν κατά
την αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του ο διάδικος δεν τα προσκόμισε στην πρωτοβάθμια δίκη από πρόθεση στρεψοδικίας ή από βαριά αμέλεια.
Με την παραπάνω αίτηση συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ο ενάγων κι εκκαλών επικαλέστηκε και προσκόμισε δύο νέα αποδεικτικά στοιχεία προς επίρρωση της βασιμότητας της ένδικης απαίτησης και αγωγής του. Πρόκειται για το υπ’ αριθμ. πρωτοκ. 3.170/24-05-2006 έγγραφο του Δήμου Καπετάν Μητρούση καθώς και το από 24-09-2012 έγγραφο της Τριάδας Βράτσιου προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών. Τα αποδεικτικά στοιχεία αυτά, τυχόν προσκομιζόμενα ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, πιθανότατα το πρώτο και σίγουρα το δεύτερο δεν θα αποκρουσθούν από το Δικαστήριο ως απαράδεκτα, αφού αφενός μεν το πρώτο αποδεικτικό στοιχείο δεν συμπροσκομίστηκε πρωτοδίκως, διότι δεν αποδεικνύει ευθέως την επίδικη απαίτηση (αλλά και πάλι απ’ αυτό προκύπτει ότι στις 24-05-2006 ο Δήμος Κ. Μητρούση όφειλε χρήματα στον κ. Βέρρο), το δε δεύτερο συντάχθηκε πολύ μετά την έκδοση της πρωτοβάθμιας απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, ο ενάγων πολύ δύσκολα μπορεί να συναχθεί ότι είχε πρόθεση στρεψοδικίας ή ότι αμέλησε βαρύτατα να υποστηρίξει την βασιμότητα των αξιώσεών του, δεδομένου ότι πρωτοδίκως προσκόμισε σωρεία αποδεικτικών στοιχείων και η άρνηση της ένδικης αγωγής, με τους ειδικότερους ισχυρισμούς που προέβαλε ο Δήμος Καπετάν Μητρούση, έγινε κατά τη συζήτηση, χρονική στιγμή μέχρι την οποία ο ενάγων τους αγνοούσε. Εξάλλου, το τασσόμενο από τον ΚΠολΔ χρονικό περιθώριο των τριών ημερών από την συζήτηση ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου για την κατάθεση προσθήκης από τον ενάγοντα είναι εξαιρετικά ασφυκτικό και έτσι κατέστησε σχεδόν αδύνατη την δυνατότητα του ενάγοντος να προσκομίσει ως νεότερο αποδεικτικό στοιχείο τυχόν ένορκη βεβαίωση της κ. Τριάδας Βράτσιου. (Ως γνωστόν για την νόμιμη λήψη ένορκης βεβαίωσης απαιτείται κλήτευση του αντίδικου δύο τουλάχιστον ημέρες πριν την λήψη τους).
Συν τοις άλλοις, όπως προκύπτει από την ίδια την εκκαλούμενη απόφαση τόσο η τελευταία όσο και οι ισχυρισμοί του Δήμου Καπετάν Μητρούση στηρίχθηκαν ως προς επί το πλείστον στο γεγονός ότι «οι ως άνω εργασίες ανάγονται στον κύκλο των κύριων καθηκόντων των υπαλλήλων του εναγομένου» αλλά και στο ότι «ο ενάγων ουδέποτε εξέδωσε απόδειξη παροχής υπηρεσιών για τέτοιες εργασίες».
Ως προς το τελευταίο, πρέπει να επισημανθεί ότι η μη έκδοση παραστατικού στοιχείου αφ’ εαυτής δεν σημαίνει, κατ’ ανάγκη, την μη εκτέλεση του έργου από έναν επαγγελματία, όπως ο ενάγων, αφού η εκ των προτέρων φορολογική τους επιβάρυνση για μία ανείσπρακτη ακόμη και πιθανόν αβέβαιη αμοιβή, συνιστά για αυτούς αποτρεπτικό παράγοντα που τους ωθεί στην μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, όπως επιβεβαιώνεται σαφώς κι από τα δεδομένα της κοινής πείρας. Την θέση αυτή ήρθε να επιβεβαιώσει, εμμέσως πλην σαφώς, και ο πρόσφατος νόμος 3.842/2010 που στο άρθρο 19 παρ.22 ορίζει ότι «Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών η απόδειξη εκδίδεται στο χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 12 για το τιμολόγιο, με εξαίρεση την περίπτωση παροχής υπηρεσιών από τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα προς το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όπου η απόδειξη εκδίδεται με κάθε επαγγελματική τους είσπραξη, καθώς και την περίπτωση παροχής υπηρεσιών θεάματος ή μεταφοράς προσώπων όπου τα εισιτήρια εκδίδονται το αργότερο κατά το χρόνο έναρξης του θεάματος ή της μεταφοράς».
Περαιτέρω, ο ισχυρισμός που έγινε δεκτός από την άνω εκκαλούμενη απόφαση ότι δηλαδή το επίδικο έργο «αποτελεί αντικείμενο πάγιων και διαρκών αναγκών του Δήμου» ενδέχεται να προσκρούει στα καλά γνωστά και στην πλευρά μας δεδομένα της κοινής πείρας, σύμφωνα με τα οποία όχι σπάνια οι Ο.Τ.Α. κι άλλοι δημόσιοι φορείς, αν και έχουν δικό τους προσωπικό, αναθέτουν κάποια συγκεκριμένα έργα σε εξωτερικούς τους συνεργάτες με εξειδικευμένες γνώσεις. Γενικώς, οι γενικοί και αναγόμενοι στην κοινή πείρα συλλογισμοί της πρωτόδικης ως άνω απόφασης, στους οποίους στήριξε σε μεγάλο μέρος το σκεπτικό της, είναι πολύ πιθανόν να καταπέσουν ως αβάσιμοι.
Επιπρόσθετα, η ουσία του ζητήματος είναι ο γενόμενος δεκτός από την εκκαλούμενη απόφαση ισχυρισμός ότι «τη λογιστική υποστήριξη του εναγομένου Δήμου κατά το έτος 2005 διεξήγαγε η οικονομική υπηρεσία του ως άνω δήμου, στην οποία ήδη από το έτος 2003 εφαρμόστηκε το διπλογραφικό σύστημα, και η οποία αποτελούνταν από τρεις μόνιμους υπαλλήλους του εναγομένου με προϊστάμενό της τον Γεώργιο Σαμουηλίδη, καθώς πράγματι οι ως άνω εργασίες ανάγονται στον κύκλο των κύριων καθηκόντων των υπαλλήλων του εναγομένου. Άλλωστε, σύμφωνα και με την ως άνω απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής, η υλοποίηση της λογιστικής υποστήριξης του εναγομένου από τον ενάγοντα που θα γινόταν σε εβδομαδιαία βάση, προϋπέθετε τη σύμπραξη του εναγομένου Δήμου, με την παραχώρηση για χρήση του προσωπικού του ενάγοντος κατάλληλου χώρου στο δημοτικό κατάστημα, των αναγκαίων μηχανογραφικών μέσων, γραφικής ύλης και υλικών γραφείου, καθώς και την απαραίτητη συνεργασία με την οικονομική υπηρεσία του εναγομένου, πράξεις που ουδέποτε έλαβαν χώρα από την πλευρά του εναγομένου… Η ως άνω σύμβαση δεν υπογράφτηκε καθώς κατά το έτος 2006 με τα ευρωπαϊκά προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ ασχολούνταν πλέον η υπάλληλος του εναγομένου δήμου Τριάδα Βάτσιου».
Αναφορικά με τον παραπάνω ισχυρισμό καταλυτικής σημασίας είναι η προσκομιζόμενη από τον κ. Βέρρο από 24-09-2012 «επιστολή» της αναφερόμενης στην παραπάνω απόφαση υπαλλήλου του τέως Δήμου Καπετάν Μητρούση, Τριάδας Βάτσιου. Στην εν λόγω «επιστολή», λοιπόν, κατά λέξη, αναγράφεται ότι «Μπορώ να σας διαβεβαιώσω, όπως και άλλοι υπάλληλοι του Δήμου, ότι ο κ. Βέρρος συνεργάστηκε με το Δήμο Κ. Μητρούση. Εκτελούσε λογιστικές υπηρεσίες, όπως λογιστικοποίηση με διπλογραφικό τρόπο, καταχώρηση δεδομένων, έλεγχο μητρώου παγίων και άλλες εργασίες που του ανατέθηκαν από τη Δημαρχιακή Επιτροπή το 2005 καθώς και το 2006. Μάλιστα, το 2006 εργάστηκε και για την ενημέρωση θεμάτων σχετικά με χρηματοδοτήσεις που υπαγόταν στο Γ’ ΚΠΣ, όπως τη συμπλήρωση τεχνικών δελτίων, υποβολή προτάσεων και άλλες σχετικές εργασίες. Το γεγονός αυτό μπορώ να το επιβεβαιώσω γιατί το εν λόγω διάστημα εργαζόμουν, όπως προανέφερα και εγώ στο Δήμο Κ. Μητρούση. Όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα, έβλεπα τόσο τον κ. Βέρρο όσο και συνεργάτες του να προσέρχονται στο Δήμο προκειμένου να διεκπεραιώσουν τις εργασίες που του είχαν ανατεθεί, όπως και τελικά έγινε». Όπως είναι φανερό, η εν λόγω επιστολή καταρρίπτει με σαφή τρόπο όλα όσα έκανε δεκτά η παραπάνω εκκαλούμενη απόφαση.
Κατόπιν τούτων, θεωρώ σφόδρα πιθανό η παραπάνω έφεση του κ. Βέρρου να γίνει δεκτή από το Εφετείο Θεσσαλονίκης όπως επίσης και η ένδικη αγωγή του. Εάν, μάλιστα, ληφθεί, επιπλέον, υπόψη το ότι σε περίπτωση αποδοχής της ένδικης αγωγής του κ. Βέρρου, ο Δήμος Σερρών, ως οιονεί καθολικός διάδοχος του Δήμου Καπετάν Μητρούση, θα υποχρεωθεί να καταβάλει στον κ. Βέρρο πέραν από το ποσό των 
14.180,00 ευρώ, τόκους υπερημερίας από τις 18-12-2007, ύψους 6.931,92 ευρώ μέχρι και σήμερα (και διαρκώς αυξανόμενου μέχρι την τελεσιδικία της απόφασης), δικαστικά έξοδα δύο βαθμών δικαιοδοσίας, έξοδα νομικής συμβουλής και σύνταξης επιταγής προς εκτέλεση και τυχόν λοιπά έξοδα εκτέλεσης, προκύπτει η θέση μου, ότι ενόψει τούτων,
ΓΝΩΜΟΔΟΤΩ ΟΤΙ
Από νομικής πλευράς, είναι σφόδρα πιθανόν η ένδικη έφεση και αγωγή του κ. Βέρρου να γίνουν εν όλω δεκτές.
Είναι προς το συμφέρον του Δήμου να λάβει χώρα ένας αμοιβαία επωφελής δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του Δήμου και του κ. Βέρρου, ιδίως αν ο τελευταίος παραιτηθεί από μέρος των αξιώσεών του, όπως λ.χ. από τα δικαστικά έξοδα, τους τόκους υπερημερίας, ή αναλάβει τα έξοδα του συμβιβασμού κλπ.
Ο δικαστικός συμβιβασμός θεωρείται προτιμότερος από κάθε άλλου είδους συμβιβασμό, διότι κατοχυρώνει πληρέστερα τα συμφέροντα του Δήμου μας και καταργεί αυτοδικαίως την ως άνω εκκρεμή δίκη.
Μιας και η ως άνω δίκη εκκρεμεί ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης ο προτεινόμενος δικαστικός συμβιβασμός πρέπει να λάβει χώρα ενώπιον Συμβολαιογράφου με την απαραίτητη παράσταση πληρεξούσιων δικηγόρων εκ μέρους κάθε πλευράς, οι οποίοι μάλιστα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ειδικά πληρεξούσια.
Προτείνεται, λοιπόν, η Επιτροπή σας να ορίσει νομικό σύμβουλο προς διενέργεια των άνω πράξεων και το πλαίσιο του περιεχομένου του προτεινόμενου δικαστικού συμβιβασμού.
Τέλος, η Επιτροπή σας να απευθύνει σχετική πρόταση συμβιβασμού, με τους ειδικότερους όρους της, προς τον κ. Βέρρο και σε περίπτωση αποδοχής της να διενεργήσει όλα τα δέοντα».
Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και την σχετική συζήτηση κατά την οποία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γαλάνης Στέργιος υποστήριξε ότι θα πρέπει να γίνει ο συμβιβασμός στο ποσό των 12.000,00 € ήτοι κάτω από το κεφάλαιο, όπως έχει αποφασισθεί και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις. (Α.Ο.Ε. 66/2013). 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
> Αποδέχεται τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Σερρών για την οφειλή του προς τον κ. Βέρρου Κων/νο, ο οποίος θα λάβει χώρα ενώπιον Συμβολαιογράφου με την απαραίτητη παράσταση πληρεξούσιων δικηγόρων εκ μέρους κάθε πλευράς, οι οποίοι μάλιστα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ειδικά πληρεξούσια.
Καθορίζει το συνολικό ποσό του ως άνω εξώδικου συμβιβασμού στις 12.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π. Α.
> Ο κ. Βέρρος Κων/νος του Νικολάου θα παραιτηθεί από τις αξιώσεις, όπως λ.χ. από τα δικαστικά έξοδα, τους τόκους υπερημερίας και θα αναλάβει τα έξοδα του συμβιβασμού κλπ.
> Ο Δήμος Σερρών ορίζει ως νομικό Σύμβουλο την κ. Μαρία Τσινίκα προς διενέργεια των άνω πράξεων και το πλαίσιο του περιεχομένου του προτεινόμενου δικαστικού συμβιβασμού.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νιζάμης Δημήτριος ΔΕΝ ενέκρινε τον εξώδικο Συμβιβασμό υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει όπως απευθυνθούμε στο δικαστικό εφετείο αλλά και να ερευνηθεί η όλη υπόθεση για τυχόν επιλήψιμες πράξεις από τους υπαλλήλους, τους προϊστάμενους και τον δικηγόρο που ασχολήθηκαν με το όλο θέμα. Η ληφθείσα απόφαση θεωρεί ότι είναι μη νόμιμη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα,
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Χασαπίδης Κων/νος και Κατιρτζόγλου Βασίλειος ΔΕΝ ενέκριναν τον εξώδικο Συμβιβασμό υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει όπως απευθυνθούμε στο δικαστικό εφετείο
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ