Οι κάτοικοι του Ελαιώνα καλούνται να συμμετάσχουν στην «Πρότυπη Πράσινη Αγροκτηνοτροφική κοινότητα»

πράσινη ανάπτυξηΚαλούνται οι κάτοικοι της Τ.Κ. Ελαιώνα του ∆ήµου, που ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στο Πρόγραµµα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) «Πράσινες αγροτικές και νησιωτικές Κοινότητες-Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης», για την οριστική ένταξη της Πράξης «Πρότυπη Πράσινη Αγροκτηνοτροφική κοινότητα Ελαιώνα ∆ήµου Σερρών» να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, υποβάλλοντας σχετική αίτηση.

Στην παραπάνω Πράξη περιλαµβάνεται το υποέργο «Παρεµβάσεις Εξοικονόµησης ενέργειας και ενσωµάτωσης συστηµάτων ΑΠΕ σε κατοικίες», το οποίο µπορεί (ενδεικτικά) να περιλαµβάνει προσθήκη θερµοµόνωσης, κουφώµατα, θέρµανση, κλιµατισµό, ηλιακούς συλλέκτες κ.α. σε ιδιωτικές κατοικίες.

Αίτηση ενδιαφέροντος µπορούν να υποβάλουν όλοι οι κάτοικοι του Ελαιώνα, ανεξάρτητα από το αν είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον ή όχι στην φάση υποβολής της Πρότασης.

Βασικές προϋποθέσεις για τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων στο Πρόγραµµα είναι:

1. Να διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τεκµηρίωσης της κυριότητας του/ων ακινήτου/ων (µετεγγραφή του/ων ακινήτου/ων στο αρµόδιο υποθηκοφυλακείο)

2. Να διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τεκµηρίωσης της νοµιµότητας του/ων ακινήτου/ων (οικοδοµική άδεια ή άδεια δόµησης ή βεβαίωση νοµίµως υφιστάµενου για τα κτίρια προ του 1955 ή βεβαίωση υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4014/11 ή του ν.4178/13).

3. Να διαθέτουν Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) από Ενεργειακό Επιθεωρητή για το προς ένταξη κτίριο. Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθεί στο ∆ήµο Σερρών το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 20 Σεπτεµβρίου 2013.

Τα παραπάνω αναφερόµενα δικαιολογητικά, που θα πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2013.

Έντυπο αίτησης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν είτε από την ιστοσελίδα του ∆ήµου, www.serres.gr, είτε από τα Γραφεία του ∆ήµου (γρ. 18 και 23), είτε από το πρώην κοινοτικό κατάστηµα του Ελαιώνα.

Οι αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά τεκµηρίωσης κυριότητας / νοµιµότητας του ακινήτου θα απορριφθούν.

Η αξιολόγηση των υπόλοιπων αιτήσεων θα γίνει από το ∆ήµο, σε συνεργασία µε τους εξωτερικούς συµβούλους επιστηµονικής υποστήριξης του προγράµµατος και µε βασικό κριτήριο την αναµενόµενη εξοικονόµηση ενέργειας από τις σχεδιαζόµενες παρεµβάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται στην κ. Πάλλα Χρήστο (2321350141), στην κ. Βαρναλίδου Ελένη (2321350128) ή στην κ. Μπαρµπουτίδου Αικατερίνη (2321350158).