Ανεξάρτητος-νέα του ν. Σερρών

Οι νέοι μισθοί των Δημάρχων & αντιδημάρχων στο ν.Σερρών

Υπογράφηκε λοιπόν από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών  η ΚΥΑ 54698/05.10.2018 (ΦΕΚ 4704/22.10.2018 τεύχος Β’) με τίτλο Καθορισμός αποδοχών α) αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και β) γενικών γραμματέων δήμων που ορίζει ότι οι αποδοχές αιρετών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και αυτές των γενικών γραμματέων των δήμων καθορίζεται ως ποσοστό του βασικού μισθού Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, ο οποίος σήμερα, ανέρχεται στο ποσό των 3.231 €. Αθροιζόμενες με το προβλεπόμενο στο άρθρο 16 επίδομα θέσης ευθύνης (1.400 €) οι αποδοχές του ανέρχονται στο ποσό των 4.631 € μηνιαίως.

α) Η αντιμισθία του περιφερειάρχη είναι ισόποση με το ενενήντα τοις εκατό (90%) των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου (4.168€)  .

β) Στον αντιπεριφερειάρχη καταβάλλεται αντιμισθία ίση με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%)  (3.126€) της αντιμισθίας του περιφερειάρχη και στον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου καταβάλλεται αντιμισθία ίση με το είκοσι έξι και τριάντα εκατοστά τοις εκατό (26,3%) της αντιμισθίας του περιφερειάρχη (822€).

γ) Η αντιμισθία που δικαιούνται τα ανωτέρω αιρετά όργανα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως άτομα με αναπηρίες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, προσαυξάνεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 181 του ν. 3852/2010.

Με βάση τα παραπάνω και την απογραφή πληθυσμού του 2011 οι αντιμισθίες στους αιρετούς του ν.Σερρών διαμορφώνεται ως εξής:

ΔΗΜΟΣ Πληθυσμός απογραφή 2011 Δήμαρχος Αντιδήμαρχος Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Γενικός Γραμματέας Δήμου
ΣΕΡΡΩΝ 80.172 3.334 € 1.667 € 700 € 2.167 €
ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 27.736 3.334 € 1.667 € 700 € 2.167 €
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 25.931 3.334 € 1.667 € 700 € 2.167 €
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 13.800 2.501 € 1.250 € 525 € 1.625 €
ΣΙΝΤΙΚΗΣ 30.605 3.334 € 1.667 € 700 € 2.167 €
ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 17.259 2.501 € 1.250 € 525 € 1.625 €
ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 18.878 2.501 € 1.250 € 525 € 1.625 €