Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το Στρατηγικό Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 του Δήμου Σερρών

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το Στρατηγικό Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 του Δήμου Σερρών

Η δημόσια διαβούλευση για το Στρατηγικό Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 του Δήμου Σερρών ολοκληρώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2015, το οποίο είχε αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.serres.gr) από τις 27 Αυγούστου 2015.

Μέσω ερωτηματολογίου, πολίτες, ενώσεις πολιτών, τοπικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς είχαν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις προτάσεις τους επί του συγκεκριμένου σχεδίου. Οι προτάσεις αυτές θα ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση του τελικού κειμένου του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Σημειώνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών κατά τη συνεδρίασή του στις 29 Ιουλίου 2015 είχε ψηφίσει και εγκρίνει το Στρατηγικό Σχέδιο για την περίοδο 2015-2019.

   Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε επιτυχώς με τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Σερρών τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015, στην οποία ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Παύλος Μυστακίδης (Αντιδήμαρχος) εισηγήθηκε αρχικώς το θέμα συζήτησης και εν συνεχεία ο κ. Κωνσταντίνος Καρπουχτσής , εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Σερρών, παρουσίασε σε όλα τα μέλη της Επιτροπής το Στρατηγικό Σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

     Ο κ. Κωνσταντίνος Καρπουχτσής , αφού επισήμανε ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής-λειτουργικής ανάπτυξης του Δήμου για την πενταετία 2015-2019 με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου, την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους δημότες και την ανάπτυξη της περιοχής, ανέφερε ότι το Στρατηγικό Σχέδιο περιλαμβάνει το όραμα, τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τη στρατηγική του Δήμου. Ανέφερε ότι η καταγραφή και η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου αλλά και του Δήμου ως Οργανισμού οδήγησε στη διατύπωση του Οράματος για την περιοχή, στον καθορισμό της Στρατηγικής του Δήμου και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων (με Άξονες, Μέτρα και Στόχους που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση του Οράματος).

Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες εκφράζονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με τη μορφή αξόνων. Οι άξονες αυτοί αφορούν:

  • στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
  • στην ενίσχυση της κοινωνικής μέριμνας και των μέτρων για την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό
  • στην οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση
  • στην ανάπτυξη του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, ως οργανισμών, και στη βελτίωση των σχέσεών τους με τους πολίτες, τους λοιπούς δημόσιους και άλλους τοπικούς φορείς.