Ολοκληρώθηκε η οριστική μελέτη της γέφυρας του κάτω ρου του ποταμού Στρυμόνα, τώρα πρέπει να βρεθούν τα… χρήματα!

Στρυμόνας-αμφίποληΜε αντικείμενο τη σύνταξη της οριστικής μελέτης της γέφυρας του κάτω ρου του Στρυμόνα για τη γεφύρωση του ποταμού Στρυμόνα, στην ευρύτερη περιοχή του κάτω ρου, μεταξύ των οικισμών Μαυροθάλασσας και Μύρκινου, στις 23-8-2012 υπεγράφη σύμβαση ανάμεσα στη Περιφερειακή Ενότητα  Σερρών και τα συνεργαζόμενα γραφεία μελετών ΕΥΕΡΓΟΣΑ.Ε. – Διαλεκτή Αργυριάδη – Ιωάννης Δουκέλης

Η υπόψη γεφύρωση εντάσσεται στο οδικό τμήμα Σερρών – Πεθελινού –Μαυροθάλασσας (Χ.Θ. 28+014.67), του οδικού άξονα Σερρών – Νεοχωρίου – Παραλιμνίου – Πεθελινού – Αχινού – Ιβήρων – Γέφυρας Στρυμόνα (νέα χάραξη).   Οποταμός Στρυμόνας λόγω του μεγέθους του, ιδιαίτερα στην πεδινή του ανάπτυξη, αποτελεί ένα φυσικό εμπόδιο που διαχωρίζει την περιοχή διέλευσης σε ανατολικό και δυτικό τμήμα, με αποτέλεσμα την απαίτηση σημαντικής περιπορείας για τους κινούμενους στα εκατέρωθεν τμήματα. Αντίστοιχα προβλήματα διαπιστώνονται και για τις οδικές μεταφορές προϊόντων.

Στα πλαίσια ενός γενικότερου σχεδιασμού του βασικού οδικού δικτύου του Νομού Σερρών με απώτερο στόχο την σύνδεση των παραστρυμόνιων περιοχών τόσο με το μητροπολιτικό κέντρο του νομού όσο και των εκατέρωθεν του Στρυμόνα περιοχών, απαιτείται η κατασκευή γεφύρωσης, η οριστική μελέτη της οποίας αποτέλεσε το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.

Η μελέτη περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 23-2-2013 με δαπάνη  165.379,65 € με ΦΠΑ., Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Επενδύσεων Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και επίβλεψη από τους Πολιτικούς Μηχανικούς της Δ/νσηςΤεχνικών Έργων  Γεράσιμο Σμυρνάκη , Δέσποινα Μπαρά , Κωνσταντίνο Σαμαρά και τον Η/Μ μηχανικό ΤΕ  ΓρηγόρηΖιγκιρκά .   

Η γέφυρα θα αποτελείται από επτά φατνώματα με θεωρητικά ανοίγματα (απόσταση μεταξύ σημείων στήριξης) L=35.50m για κάθε άνοιγμα, στηριζόμενα σε  δύο ακρόβαθρα και έξι μεσόβαθρα με συνολικό μήκος 278.30m ως τεχνικό (συμπεριλαμβανομένων και των πτερυγίων ακροβάθρων), συνολικού πλάτους με πεζοδρόμιο 13.50m.  

Η ανωδομή θα κατασκευαστεί  με προεντεταμένες αμφιέρειστες δοκούς συνολικού μήκους 37.0m,  διατομής διπλού “Τ” και ύψους 2.00m σε εγκάρσια αξονική απόσταση μεταξύ τους 2.36 m που εδράζονται επί των ακροβάθρων και μεσοβάθρων μέσω ελαστομεταλλικών εφεδράνων και πρόπλακες πάχους 8cm και ανοίγματος 1.30m επί των δοκών,  οι οποίες χρησιμοποιούνται ως ξυλότυπος και έγχυτη πλάκα σκυροδέματος πάχους 20cm. Το συνολικό ύψος του φορέα διαμορφώνεται σε 2.28m. Η ανωδομή διαχωρίζεται με αρμούς στις θέσεις των ακροβάθρων ΑΚ1 και ΑΚ2 και στην θέση του μεσοβάθρου Μ4.

Για την έδραση του τεχνικού επιλέχθηκε η λύση της βαθιάς θεμελίωσης με 20 έγχυτους φρεατοπασσάλους διαμέτρου 1.20m και βάθους 40 μ. ανά βάθρο και  κεφαλόδεσμοι ύψους 1,80 μ. .  Η επιλογή  της βαθιάς θεμελίωσης έγινε διότι το υπέδαφος στην περιοχή του τεχνικού συνίσταται από ιζήματα σημαντικού πάχους ,τα οποία προέρχονται από νεότερες – πρόσφατες αποθέσεις και προσχώσεις του ποταμού Στρυμόνα, καθώς και από παλαιότερες λιμναίες-θαλάσσιες αποθέσεις στα βαθύτερα στρώματα, με εξαιρετικά μικρή αντοχή.

Η λύση αυτή συνδυάζεται με κατασκευή, κάτω από τους κεφαλοδέσμους ακροβάθρων και μεσοβάθρων , τετραγωνικού κανάβου 3.60m x 3.60m συνολικά 5×6 χαλικοπασσάλων με διάμετρο Φ0.80m και βάθους 30m. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι θα αυξηθεί η διατμητική αντοχή του υπεδάφους στις θέσεις θεμελίωσης και ότι γενικότερα θα υπάρξει βελτίωση των εδαφικών ιδιοτήτων. Επιπρόσθετα η χρήση του κανάβου χαλικοπασσάλων βελτιώνει την φέρουσα εδαφική ικανότητα η οποία είναι απαραίτητη κατά την φάση κατασκευής.

Το κόστος των εργασιών κατασκευής της γέφυρας ανέρχεται στο ποσό των 7.915.005,86 €  και το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού του έργου προς δημοπράτηση με ΦΠΑ  ανέρχεται  στο ποσό των 12.850.000 € .

 Η κατασκευή της γέφυρας είναι ιδιαίτερα δαπανηρή, διότι λόγω  της χαμηλής  αντοχής του εδάφους θεμελίωσης απαιτείται βαθειά θεμελίωση και βελτίωση του υπεδάφους με χαλικοπασσάλους.  Επίσης , λόγω της ανάγκης θεμελίωσης των δύο μεσοβάθρων  εντός της βαθείας κοίτης του ποταμού, η οποία είναι συνεχούς ροής καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου, απαιτείται προσωρινή εκτροπή της κοίτης με κατασκευή φραγμάτων τα οποία  στη συνέχεια πρέπει να απομακρυνθούν , καθώς και προστασία των πρανών.

Η κατασκευή της γεφύρας θα προταθεί στα έργα της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 .