Όταν η ακρόπολη των Σερρών (Κουλάς) ήταν… μπαϊρι !

Όταν η ακρόπολη των Σερρών (Κουλάς)  ήταν… μπαϊρι !

Η ακρόπολη των Σερρών (Κουλάς) σε φωτογραφία της δεκαετίας του ΄20 πριν ακόμη δεντροφυτευτεί.

Γράφει γι΄ αυτήν ο συγγραφέας Π. Παπαγεωργίου:

“Ως στεφάνη υπέρκειται της πόλεως εν ανωμάλω εδάφει, κατωφορικώς αποκλίνοντι προς ανατολήν, η ευρεία ακρόπολις, Τουρκιστί μεν αυτή «Μπάς κουλέ» οιονεί «κεφαλόπυργος» κατ΄ αντιδιαστολήν προς τους παρακειμένους χαμηλότερους λόφους λεγομένη και το όπισθεν αυτής μέρος «Χισάρ αρντί», «του φρουρίου όπισθεν», κοινώς δε μόνον «ο κουλάς», σώζουσα το περίθεον αυτήν τείχος μετά των πύργων…”.

Βρίσκεται σε υψόμετρο 165μ. (το “Κατακουνόζι” 110, η Καλλιθέα 120 και η Α, Καμενίκια 135 μ.).

Ως προς το ποιος και πότε κτίστηκε το εκεί κάστρο στον μοναδικό διασωθέντα από αυτό “Πύργο του Βασιλέως” υπάρχει μία επιγραφή “διά τεμαχίων πλίνθων εμπεπηγμένων εις τον τοίχον και συγκρατουμένων με κονίαμα”

» η οποία κατά τον Παπαγεωργίου γράφει: “Πύργος αυγούστου βασιλέως ον έκτισεν Ορέστης”,

» κατά τον Κ. Ζησίου: “Πύργος κυρού Βασιλείου ον Ορέστης ανεκτισεν έτος 989 μ.Χ.”,

» κατά τον Α. Κεραμέα: “Πύργος Αυγούστης Ελένης ον έκτισεν Ορέστης”

» και τέλος η εκδοχή του Α. Ξυγγόπουλου (1927): Πύργος Αγίου Βασιλείου ον έκτισεν Ορέστης”.