Πανελλαδικές εξετάσεις 2015: Ο αριθμός εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές

Πανελλαδικές εξετάσεις 2015: Ο αριθμός εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές

stratiotikes_sxoles1Σε αναμονή της ανάρτησης, στα Λύκεια, (αύριο Τρίτη 23/6) των βαθμολογιών των Πανελλαδικών εξετάσεων,  δημοσιεύθηκε την Πέμπτη  (18/6) το ΦΕΚ (1168/18-6-2015) που με υπουργική απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των εισακτέων στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για το Ακαδημαϊκό Ετος 2015/2016. Σύμφωνα με το ΦΕΚ:

Αριθμός Εισακτέων

Να εισαχθούν κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016, κατά Σχολή – Τμήμα, σπουδαστές, ως εξής: α. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ)

Α/Α ΣΧΟΛΕΣ -ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) 217
  (1) ΟΠΛΑ 181
  (2) ΣΩΜΑΤΑ 25
  (3) Μ.ΥΠΞΚΟΙ ΣΞ Ν. 1294/82 (ΟΠΛΑ – ΣΩΜΑΤΑ) 11 (9- 2)
  ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) 34
2. (1) ΜΑΧΙΜΟΙ 23
  (2) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 11
  ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) 58
3. (1) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 48
  (2) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 10
  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) 69
  (1) ΙΑΤΡΙΚΟ 26
  (2) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 04
4. (3) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 03
  (4) ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ 02
  (5) ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 02
  (6) ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 14
  (7) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 18
5. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 24

β. Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ)

Α/Α ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

  ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ Σ Ξ (ΣΜΥ) 160
1 (1) ΟΠΛΑ 109
  (2) ΣΩΜΑΤΑ 51
  ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) 75
  (1) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟΥ Α’ 7
2 (2) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟΥ Β’ 14
  (3) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟΥ Γ’ 14
  (4) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟΥ Δ’ 40
3 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΤΥΑ) 152
4 ΣΧΟΛΗ ΥΠΞΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΣΥΔ) 30

Κατηγορίες – Ποσοστά Υποψηφίων

 1. Στον οριζόμενο συνολικό αριθμό εισακτέων των Σχολών, του άρθρου 1, περιέχονται οι εξής ειδικές κα­τηγορίες με τα αντίστοιχα ποσοστά: α. Της παραγράφου 1α του άρθρου 11 του Ν. 3648/2008 που αφορά στα τέκνα πολυτέκνων και τριτέκνων οικο­γενειών, τα οποία εισάγονται σε ποσοστό μέχρι 35% επί του εκάστοτε καθοριζομένου αριθμού εισακτέων κατά σειρά επιτυχίας.

β. Των παραγράφων 1β του άρθρου 11 του Ν. 3648/2008 που αφορούν: (1) Τέκνα – αδελφούς αναπήρων και τραυ- ματισθέντων στρατιωτικών (σε ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%) που τραυματίστηκαν σε πολεμικές επιχειρή­σεις ή σε ειρηνική περίοδο, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.

 • Τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών εφέδρων και κληρωτών οπλιτών που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από 20 Ιουλίου έως την 20 Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και Αγ. Θεοδώρους της Κύπρου.
 • Τέκνα θανόντων στρατιωτικών των ΕΔ στον πό­λεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.
 • . Οι υποψήφιοι/ες της παραπάνω παραγράφου 1β ει­σάγονται σε ποσοστό μέχρι 10% επί του ποσοστού 35%, σε κάθε περίπτωση όμως τουλάχιστον ένα (1) άτομο.

γ. Της παραγράφου 1γ του άρθρου 11 του Ν. 3648/2008 που αφορά στους Έλληνες Εξωτερικού σε ποσοστό μέχρι 3%, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2552/1997, όπως ισχύει.

δ. Του άρθρου του Ν. 1294/1982, που αφορά σε εισα­γωγή Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς, σε ποσοστό 20%, με τις διαδικασίες που στον ίδιο νόμο καθορίζονται.

 1. Οι υποψήφιοι που θα υπαχθούν στις ειδικές κατηγο­ρίες 1α και β (35%), θα κριθούν για την εισαγωγή τους με βάση το σύνολο των μορίων που θα συγκεντρώσουν στις πανελλαδικές γραπτές εξετάσεις του ΥΠΑΙΘ, κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής τους, κατά πρώτον ως υποψήφιοι της γενικής σειράς και εφό- σον δεν συγκεντρώνουν τη βάση της γενικής σειράς κρίνονται στη συνέχεια με την ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν.
 2. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων της ειδικής κατηγορίας 1α και β (35%), αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους της γενικής σειράς. Αντίστοιχες κενές θέ­σεις της περίπτωσης 1δ, μεταφέρονται αναλογικά στη γενική σειρά και στις κατηγορίες 1α και β. Κενές θέσεις της παραγράφου 1γ (“Έλληνες Εξωτερικού”) του παρό­ντος άρθρου σε καμία περίπτωση δε μεταφέρονται και δεν καλύπτονται από υποψήφιους οποιασδήποτε άλλης σειράς ή κατηγορίας.

Άρθρο 3 Ποσοστά Αποφοίτων Λυκείου Προηγουμένων Ετών – ΕΠΑΛ Α’

 • Ο αριθμός εισακτέων, θα καλυφθεί κατά το 90% από όσους υποψηφίους διαγωνισθούν το έτος 2015 στα μαθήματα της Γ’ Τάξης του Γενικού Λυκείου, σε εθνικό επίπεδο. Το υπόλοιπο 10% του αριθμού των εισακτέων, να καλυφθεί από τους κατόχους απολυτηρίου οποιου- δήποτε τύπου Λυκείου χωρίς νέα εξέταση,με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα δύο προηγούμενα έτη (2013 και 2014). Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθ­μού των εισακτέων κατανέμονται στους υποψήφιους του έτους 2013 σε ποσοστό 40% και στους υποψήφι­ους του έτους 2014 σε ποσοστό 60%. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού εισακτέων αυτής της κατηγορίας, οι κενές θέσεις συμπληρώνονται από την κατηγορία του 90 %.
 • Ποσοστό 8% επί του αριθμού εισακτέων στα ΑΣΣΥ, καλύπτεται από υποψηφίους Α’ Ομάδος ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ Α’). Το ποσοστό αυτό [(κατά το 90% από τους υποψηφίους που θα διαγω­

νισθούν το έτος 2015 στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και κατά το 10% από κατόχους απολυτηρίου οι οποίοι εξετάσθηκαν στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα δύο προηγούμενα έτη (οι θέσεις κατανέ- μονται στους υποψήφιους του έτους 2013 σε ποσοστό 40% και στους υποψήφιους του έτους 2014 σε ποσοστό 60%)] υπολογίζεται επί των θέσεων, που αντιστοιχούν στη Γενική Σειρά και στις Ειδικές Κατηγορίες των πε­ριπτώσεων 1α και 1β του άρθρου 2.

Άρθρο 4 Λοιπές Διατάξεις

 1. Στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ δεν είναι δυνατή η εισαγωγή υποψη­φίων ως επιλαχόντων, για πλήρωση τυχόν κενών θέσε­ων οι οποίες δημιουργούνται λόγω μη παρουσιάσεως, παραιτήσεως ή απομακρύνσεως υποψηφίων, που έχουν κριθεί εισακτέοι στις Σχολές αυτές, βάσει των αποτε­λεσμάτων που εκδόθηκαν από το ΥΠΟΠΑΙΘ.
 2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1β του Άρθρου 2 της παρούσας, κατά τον υπολογισμό των ποσοστών της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 της παρούσας, τα κλασματικά υπόλοι­πα από 0,5 και άνω, στρογγυλοποιούνται προς τα άνω στην επόμενη μονάδα, ενώ τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,49 και κάτω στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω, στην προηγούμενη μονάδα ή στο μηδέν. Σε περίπτωση που εξαιτίας της παραπάνω στρογγυλεύσεως ο συνολικός αριθμός θέσεων (Γενική Σειρά και Ειδικές Κατηγορίες) υπερβαίνει τον συνολικό διατιθέμενο αριθμό, τότε η υπερβαίνουσα θέση εκπίπτει από την κατηγορία που έχουν διατεθεί οι περισσότερες. Ο παραπάνω τρόπος υπολογισμού δεν εφαρμόζεται, εάν προκύπτει υπέρβαση ή μείωση του συνολικού αριθμού εισακτέων.
 3. Έναρξη ισχύος από δημοσιεύσεως.

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στη θέση «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.