Πέντε καθαρίστριες κι έναν οδηγό ζητά η ΚΕΔΗΣ του Δήμου Σερρών

Πέντε καθαρίστριες κι έναν οδηγό ζητά η ΚΕΔΗΣ του Δήμου Σερρών

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, (μέχρι 31-8-2017) συνολικά έξι (6) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, στο Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών» (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), και συγκεκριμένα θα προσληφθούν ένας (1) ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ [Δ’ (D) κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου] και 5 (ΥΕ) καθαρίστριες.

Προθεσμίες

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες (7/10) ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας

Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ