«Περισυλλογή αδέσποτων ζώων» του Δήμου Σερρών με απευθείας ανάθεση 5.925€

«Περισυλλογή αδέσποτων ζώων» του Δήμου Σερρών με απευθείας ανάθεση 5.925€

Ο Δήμος Σερρών με απόφαση του Δημάρχου Πέτρου Αγγελίδη, αναθέτει την παροχή υπηρεσίας «Περισυλλογή αδέσποτων ζώων », στην ΚΟΙΝ.Σ.Ε.Π. ΑΜΦΙΠΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ( Πρώτη Σερρών), έναντι συνολικής αμοιβής 5.952,00 Ευρώ σε βάρος των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018 με την ένδειξη «Περισυλλογή αδέσποτων ζώων».

Η ανάθεση ισχύει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και λήγει με την ολοκλήρωση των εργασιών που προβλέπονται στην αρ. 8/2018 μελέτη.

Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν οι όροι για την ορθή και απρόσκοπτη εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας.

Η ΚΟΙΝ.Σ.Ε.Π. ΑΜΦΙΠΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Αμφίπολη Κοινωνία Κοιν.σ.επ είναι ο κοινωνικός συνεταιρισμός που ιδρύθηκε από άτομα Δημότες του Δήμου Αμφίπολης

1.Σκοπός της Κοινωνικής Επιχείρησης είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων.

Ειδικότερα, σκοπός της Κοινωνικής Επιχείρησης είναι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

Για την ευόδωση των σκοπών του η Κοινωνική Επιχείρηση μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού, μεταφορικού, τουριστικού, οικοδομικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.

πηγη: infoserres.com

Advertisements