Ποιες Σερραϊκές επιχειρήσεις εντάσσονται και ποιες αποκλείονται στο LEADER

ΑΝΕΣΕΡΗ Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Α.Ε ΟΤΑ, σας ενημερώνει για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της 2ης Προκήρυξης Τοπικού Προγράμματος LEADER του άξονα 4 του Π.Α.Α., όπως αυτά καθορίστηκαν με την υπ΄ αριθ. 86/2012 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος «Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER» και της διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου από την Ειδική Υπηρεσίας Εφαρμογής του Π.Α.Α..

Στον πίνακα παρουσιάζονται οι επιλεγείσες και οι αποκλειόμενες προτάσεις.

Σημείωση: H οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων θα γίνει με την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων που θα υποβληθούν από τους υποψήφιους επενδυτές και την έγκριση από την Διαχειριστική Αρχή της τροποποίησης του τοπικού προγράμματος

3_4_2013 LEADER-aneser