«Πρόγραμμα υποστήριξης Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (Σ.Ε.Μ) για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ένταξης σε τοπικό επίπεδο» στο Δήμο Σερρών.

«Πρόγραμμα υποστήριξης Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (Σ.Ε.Μ) για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ένταξης σε τοπικό επίπεδο» στο Δήμο Σερρών.

s2Κοινή δράση για το Έργο 1.1.γ/13: «Πρόγραμμα υποστήριξης Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (Σ.Ε.Μ) για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ένταξης σε τοπικό επίπεδο» στο Δήμο Σερρών.

O Δήμος Σερρών συνεπής στους στόχους της κοινωνικής μέριμνας υλοποίησε μια εκπαιδευτική δράση που αφορά σε Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών. Συγκεκριμένα, υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας του Δήμου Σερρών και σε συνεργασία με τη Mη Κυβερνητική Οργάνωση Asante και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε το «Πρόγραμμα υποστήριξης Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (Σ.Ε.Μ) για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ένταξης σε τοπικό επίπεδο» στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ Σερρών. Η χρηματοδότηση έγινε από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών.

Η εκπαιδευτική δράση είχε διάρκεια 30 ωρών και στόχευε στην ενίσχυση και προώθηση της λειτουργίας των Σ.Ε.Μ. του Δήμου Σερρών, στον εντοπισμό των αναγκών της τοπικής κοινωνίας και χάραξη τοπικών πολιτικών και δράσεων ένταξης και στον εντοπισμό και την  αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση τοπικών δράσεων ένταξης.

Τα εργαστήρια που υλοποιήθηκαν για τους ωφελούμενους του προγράμματος  αφορούν:

  • Τις μεθόδους και τις τεχνικές ανίχνευσης Αναγκών Κοινωνικής Ένταξης (Στοιχεία της ανθρωποκοινωνιολογίας και της οικονομίας της μετανάστευσης, χαρακτηριστικά ενσωμάτωσης των μεταναστών).
  • Την μεταναστευτική πολιτική στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
  • Τα στοιχεία θεσμικής λειτουργίας των ΣΕΜ.
  • Τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και μηχανισμοί πρόσβασης σε αυτά.