Προσλήψεις 125 ατόμων (16 στις Σέρρες) στον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας

Προσλήψεις 125 ατόμων (16 στις Σέρρες) στον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας

Συνολικά εκατόν είκοσι πέντε (125) άτομα (16 στην Π.Ε. Σερρών) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών θα προσλάβει ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Οι προσλήψεις θα γίνουν σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του φορέα.

Οι θέσεις ανά ειδικότητα στη Π.Ε. Σερρών είναι:

 • Π.Ε. Σερρών ΠΕ Χημικών Μηχανικών (με εμπειρία) 1
 • Π.Ε. Σερρών ΔΕ Μηχανοτεχνιτών – Αυτοκινήτων 1
 • Π.Ε. Σερρών ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων ΄Εργων (Μπολτόζες) 3
 • Π.Ε. Σερρών ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων ΄Εργων (Τσάπες) 1
 • Π.Ε. Σερρών ΔΕ Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων 1
 • Π.Ε. Σερρών ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών 1
 • Π.Ε. Σερρών ΔΕ Ζυγιστών 1
 • Π.Ε. Σερρών ΔΕ Οδηγών (Κατ. Γ΄) 2
 • Π.Ε. Σερρών ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας 1
 • Π.Ε. Σερρών ΥΕ Εργατών-τριών 4

Οι θέσεις στις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες είναι:

 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΠΕ Χημικών Μηχανικών (με εμπειρία) 1
 • Π.Ε. Κιλκίς ΠΕ Χημικών Μηχανικών (με εμπειρία) 1
 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος (με εμπειρία) 1
 • Π.Ε. Χαλκιδικής (ΧΥΤΑ Ανθεμούντα) ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος 1
 • Π.Ε. Χαλκιδικής (ΧΥΤΑ Πολυγύρου) ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος 1
 • Π.Ε. Πέλλας (ΧΥΤΑ Έδεσσας) ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος 1
 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 3
 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (με εμπειρία) 1
 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 1
 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΠΕ Χημικών 2
 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1
 • Π.Ε. Πέλλας (ΧΥΤΑ Γιαννιτσών) ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 1
 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΤΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών 1
 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (με εμπειρία) 1
 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 3
 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών Έργων Υποδομής 1
 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών 1
 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΤΕ Λογιστών 7
 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΔΕ Μηχανοτεχνιτών – Αυτοκινήτων 1
 • Π.Ε. Κιλκίς ΔΕ Μηχανοτεχνιτών – Αυτοκινήτων 1
 • Π.Ε. Χαλκιδικής (ΧΥΤΑ Ανθεμούντα) ΔΕ Μηχανοτεχνιτών –  Αυτοκινήτων 1
 • Π.Ε. Χαλκιδικής (ΧΥΤΑ Πολυγύρου) ΔΕ Μηχανοτεχνιτών – Αυτοκινήτων 1
 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΔΕ Παρασκευαστών 2
 • Π.Ε. Κιλκίς ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων ΄Εργων (Μπολτόζες) 1
 • Π.Ε. Χαλκιδικής (ΧΥΤΑ Ανθεμούντα) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων ΄Εργων (Μπολτόζες) 1
 • Π.Ε. Χαλκιδικής (ΧΥΤΑ Πολυγύρου) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων ΄Εργων (Μπολτόζες) 1
 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων ΄Εργων (Τσάπες) 1
 • Π.Ε. Κιλκίς ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων ΄Εργων (Τσάπες) 1
 • Π.Ε. Χαλκιδικής (ΧΥΤΑ Ανθεμούντα) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων ΄Εργων (Τσάπες) 1
 • Π.Ε. Χαλκιδικής (ΧΥΤΑ Πολυγύρου) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων ΄Εργων (Τσάπες) 1
 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων 3
 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών 1
 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών 2
 • Π.Ε. Κιλκίς ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών 1
 • Π.Ε. Χαλκιδικής (ΧΥΤΑ Ανθεμούντα) ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών 1
 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΔΕ Ζυγιστών 1
 • Π.Ε. Χαλκιδικής (ΧΥΤΑ Πολυγύρου) ΔΕ Ζυγιστών 1
 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΔΕ Οδηγών (Κατ. Γ΄)  μήνες 2
 • Π.Ε. Κιλκίς ΔΕ Οδηγών (Κατ. Γ΄) 2
 • Π.Ε. Χαλκιδικής (ΧΥΤΑ Ανθεμούντα) ΔΕ Οδηγών (Κατ. Γ΄) 2
 • Π.Ε. Χαλκιδικής (ΧΥΤΑ Πολυγύρου) ΔΕ Οδηγών (Κατ. Γ΄) 2
 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΔΕ Οδηγών (Κατ. Γ’+Δ’) 4
 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας 4
 • Π.Ε. Κιλκίς ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας 1
 • Π.Ε. Χαλκιδικής (ΧΥΤΑ Ανθεμούντα) ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας 1
 • Π.Ε. Χαλκιδικής (ΧΥΤΑ Πολυγύρου) ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας 1
 • Π.Ε. Θεσσαλονίκης ΥΕ Εργατών-τριών 29
 • Π.Ε. Κιλκίς ΥΕ Εργατών-τριών 3
 • Π.Ε. Χαλκιδικής (ΧΥΤΑ Ανθεμούντα) ΥΕ Εργατών-τριών 3
 • Π.Ε. Χαλκιδικής (ΧΥΤΑ Πολυγύρου) ΥΕ Εργατών-τριών 3

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας (τηλ. επικοινωνίας: 2310508800).

Σημειώνεται πως η υποβολή της αίτησης θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ταχυδρομείου. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.