Προσλήψεις 9 ατόμων στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά

Προσλήψεις 9 ατόμων στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά

Στην πρόσληψη 9 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως 31.8.2017 ( με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος), προχωρά η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Εμμανουήλ Παπά για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014- 2020.

Οι θέσεις εργασίας

Πρόκειται για 4ωρη απασχόληση ατόμων, ηλικίας από 18 ως 65 ετών, στις ειδικότητες:

ΠΕ Γυμναστών, ΠΕ Παιδαγωγών – Δασκάλων, ΠΕ Νηπιαγωγών, ΠΕ Γαλλικών, ΠΕ Θεατρικής Παιδείας και ΤΕ Πληροφορικής.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, (σ.σ. αυτή έγινε στις 16/9) εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν  μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Εδώ δείτε τα σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1-2016     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 23.8.2016     ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ-4